1. Spoločnosť
  2. Zodpovednosť
  3. Trvalá udržateľnosť
  4. Politika manažmentu

Politika manažmentu Schüco

Kvalita ako zodpovednosť

Aktívny kvalitatívny, enviromentálny, energetický manažment, a tiež manažment ochrany pri práci je podstatným elementom politiky manažmentu firmy Schüco. Pritom berieme ohľad na všetky relevantné aspekty - počnúc obstarávaním tovaru a surovín cez vývoj, výrobu, marketing, predaj a logistiku až po odstránenie odpadu.

Tieto elementy majú za cieľ poskytovať všetkými výrobkami a servisnými službami najvyššie štandardy vo všetkých oblastiach a procesoch. To nielen pomáha eliminácii chýb, ale aj umožňuje neustále vylepšovanie pri všetkých produktoch a procesoch.

V rámci systémov manažmentu sa Schüco International KG orientuje na požiadavky medzinárodných noriem pre kvalitu DIN EN ISO 9001, pre ochranu životného prostredia DIN EN ISO 14001, pre energetický manažment DIN EN ISO 50001 ako aj na právne smernice podnikovej ochrany pri práci.
Príslušné národné, právne a regulačno-politické podmienky sú pritom vnímané ako minimálne požiadavky. Celá Schüco skupina sa snaží o takú mieru bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia, ktorá tieto požiadavky prekračuje.

Stredobodom je človek

Zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov a zákazníkov ako aj sociálna zodpovednosť voči verejnosti sú neoddeliteľnou zložkou našich podnikateľských cieľov a nesie za ne zodpovednosť vedenie spoločnosti. Schüco zaväzuje všetkých zamestnancov, aby dodržiavali požiadavky vyplývajúce zo zákonov, noriem a smerníc, na prospech našim zákazníkom a obchodným partnerom, ako aj životného prostredia. Pri tomto sú skúsenosti a vedomie zodpovednosti a tiež každodenné presadzovanie našich základných pravidiel základom pre každé konanie našich zamestnancov a zmluvných partnerov.

Pokrok z presvedčenia

V úzkej spolupráci so svojimi dodávateľmi firma Schüco kontinuálne vylepšuje svoje systémy, pracovné postupy a procesy, aby zvyšovala kvalitu produktov a služieb. Požiadavky našich zákazníkov si želáme v plnom objeme splniť a ich očakávania prekonať. Systém manažmentu Schüco, ktorého implementačný rozsah a stupeň účinnosti sa pravidelne preveruje, zabezpečuje ďalší kontinuálny rozvoj, schopný vyrovnať sa s požiadavkami. Všetci zamestnanci sú zo strany vedenia spoločnosti vyzývaní k tomu, aby podnecovali a podporovali inovácie vedúce k systémovej efektivite.

Žiť trvalo udržateľným rozvojom

Ochrana životného prostredia, eliminácia zaťaženia životného prostredia a efektívne zaobchádzanie s disponibilnými energetickými surovinami tvoria dôležitú súčasť podnikovej politiky.

Schüco k tomu prostredníctvom svojich produktov ponúka systémové riešenia vybavenia budov,v súlade s trvalou udržateľnosťou, ktoré prispievajú k efektívnemu využitu energie. Toto sa môže udiať znížením energetickej potreby a / alebo lepším využitím energie. Ochrana životného prostredia a bezpečnosť, hospodársky úspech a sociálne konanie predstavujú pre Schüco rovnaké hodnoty.

Vedenie podniku Schüco International KG ubezpečuje, že sú k dispozícii nutné zdroje na dosiahnutie vytýčených cieľov. Je zodpovedné za definíciu, implementáciu a úpravu základných pravidiel, ktoré tu boli vysvetlené, a kontinuálne ich preveruje a aktualizuje.