1. Spoločnosť
  2. Všeobecné informácie
  3. Ochrana dát
  4. Všeobecné podmienky pre používanie „Moje pracovisko“ pre spracovateľov

Všeobecné podmienky pre používanie „Moje pracovisko“ pre spracovateľovVytlačiť stranu

Spoločnosť Schüco International KG (ďalej uvádzaná ako: „Schüco“) prevádzkuje internetový online portál s názvom „Moje pracovisko“ pre spracovateľov výrobkov podnikov skupiny Schüco (ďalej uvádzaný iba ako „spracovatelia“). Spoločnosť Schüco ponúka spracovateľom prostredníctvom tohto online portálu prístupné katalógy Schüco, informácie o výrobkoch (ďalej uvádzané ako „obsahy“), databázy, ako aj rôzne softvérové príslušenstvo a softvér na správu a zobrazovanie obsahov a údajov (ďalej uvádzané obidva softvérové prvky ako „softvér“) na účely uľahčenia práce, odberu, aktualizácie a plánovania výrobkov Schüco a s výrobkami Schüco aj cez internet. Pod pojmom skupina Schüco sa rozumejú všetky firmy, s ktorými je spojená spoločnosť Schüco podľa §§ 15 a nasl. zákona AktG (zákon o akciách) a ktoré sú účastníkmi online portálu.

1. Všeobecne

1.1
Spoločnosť Schüco umožňuje používateľovi, aby mal za spracovateľa, ktorého uvedie, prístup do online portálu pod názvom „Moje pracovisko“ na internetovej adrese www.schueco.com (ďalej uvádzaný iba ako „online portál“) a mohol ho používať v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami používania.

1.2
Tieto Všeobecné podmienky používania platia pre všetky obsahy, softvér a/alebo databázy, ktoré poskytuje spoločnosť Schüco prostredníctvom online portálu, ako aj obsahy, softvér a/alebo databázy, pre ktoré neexistujú samostatné podmienky používania. Keď pre obsahy, softvér a/alebo databázy platia samostatné podmienky používania, majú tieto prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami používania.

2. Prístup

2.1
Na používane online portálu musí používateľ najprv podať zodpovedajúcu žiadosť. Za svojho zamestnávateľa, spracovateľa, podá žiadosť ako používateľ, aby mu bol povolený prístup (následne uvádzaný iba ako „používateľ“). Elektronický formulár žiadosti poskytuje spoločnosť Schüco na internete. Používateľ, ktorý podáva žiadosť, v nej uvedie svoju e-mailovú adresu, ktorá je evidovaná aj u spracovateľa. Používateľ spolu s podaním žiadosti zároveň vyhlasuje, že súhlasí s platnosťou týchto Všeobecných podmienok používania.

Používateľ uisťuje, že je splnomocnený, aby konal v mene a na základe poverenia zo strany spracovateľa, predovšetkým, že môže odovzdávať vyhlásenia za spracovateľa. Používateľ koná pri používaní portálu aj ako pomocná sila spracovateľa.

2.2
Spoločnosť Schüco danú žiadosť čo najskôr overí. Keď bude táto žiadosť schválená, dostane používateľ, ktorý je uvedený v žiadosti, prostredníctvom e-mailu oznámenie, že bol zriadený prístup pre spracovateľa, ktorý môže používať.

2.3
Prístupové údaje sú prísne dôverné a nesmú byť postúpené tretej strane. V prípade, že tretia strana získa prístupové údaje, musí byť ihneď informovaná spoločnosť Schüco.

2.4
Trikrát nesprávne zadané prístupové údaje alebo trojmesačné nevyužitie prístupu oprávňuje spoločnosť Schüco zablokovať prístup.

3. Použitie

3.1
Používateľ je za svojho spracovateľa oprávnený používať obsahy, softvér a/alebo databázy online portálu na účely uľahčenia práce, odberu a/alebo distribúcie aktualizácie a plánovania výrobkov Schüco a s výrobkami Schüco. Akékoľvek iné použitie databáz, softvéru a/alebo obsahov, ktoré je v rozpore s predpismi z vety 1 tohto bodu 3.1, je neprípustné.

3.2
Všetky práva (najmä všetky autorským právom chránené pozície a podobné ochranné práva vrátane práva tvorcu databázy, ako aj všetky ostatné práva vrátane právnych pozícií doplňujúcej ochrany upravujúcej podmienky hospodárskej súťaže) v online prístupných obsahoch, v databázach a softvéri prináležia výhradne spoločnosti Schüco.

Spoločnosť Schüco prenesie na spracovateľa nie exkluzívne a neprenosné právo na používane online prístupných obsahov a/alebo databáz v rámci štandardného používania online portálu na účely, ktoré sú uvedené v bode 3.1. Akékoľvek kopírovanie, ukladanie do súborov, systémov elektronického spracúvania údajov a/alebo na pamäťové médiá všetkých typov a/alebo zdieľanie databáz a/alebo obsahov, s výnimkou technicky odôvodneného medzioperačného ukladania do pracovnej pamäte alebo na pevný disk spracovateľa, nie je povolené bez výslovného súhlasu spoločnosti Schüco. Používateľ musí zabezpečiť, aby tretia strana nezískala „akýmkoľvek spôsobom“ žiadny prístup k databázam a/alebo obsahom.

Pre konkrétne texty výberového konania platia nasledujúce odlišné ustanovenia: Podklady výberového konania smú byť použité iba vtedy, keď to slúži pre výberové konania s výrobkami spoločnosti Schüco. Zmena textov výberového konania na tento účel je povolená. To neplatí v prípade, keď sa to týka základných vlastností kvality výrobkov spoločnosti Schüco. Tieto nie je možné zmeniť.

Spoločnosť Schüco prenesie na spracovateľa jednoduché neprenosné užívacie právo na používanie softvéru na účely, ktoré sú uvedené v bode 3.1, a to pre softvér, ktorý používa prostredníctvom online portálu a/alebo uloží na svoj počítač.

Je zakázaná akákoľvek zmena, prerábanie, delenie/rozdeľovanie alebo iné modifikovanie databáz, obsahov a/alebo softvéru (vrátane modifikácie pomocou programov add-on, prekladania, spätného vývinu, dekompilácie, disasemblovania alebo spojenia s iným softvérom a/alebo s inými údajmi alebo databázami); § 69e nemeckého zákona o autorských právach zostáva nedotknutý. Obsahy, databázy a/alebo softvér sa nesmú predať, prenajať, ďalej licencovať alebo inak sprístupniť tretej strane za odplatu alebo inak komerčne používať. Porušenie týchto ustanovení oprávňuje spoločnosť Schüco na okamžitú výpoveď a okrem iného je záväzne spojené s náhradou škody (§ 97 nemeckého zákona o autorských právach); takéto porušenie môže byť okrem toho hodnotené ako trestný čin (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b nemeckého zákona o autorských právach).

4. Povinnosti používateľa

Aby mohol online portál fungovať s veľkým počtom používateľov, musia byť dodržané určité pravidlá. Používateľ je povinný dodržiavať pravidlá uvedené v odseku 4. . Spracovateľ musí zabezpečiť, aby používateľ dodržal pravidlá, ktoré sú uvedené v bode 4.

4.1
Online portál a jeho aplikácie je možné používať výlučne na účely, ktoré sú uvedené v bode 3.1 veta 1. Akékoľvek iné a odlišné použitie online portálu nad rámec zadaného účelu je zakázané.

4.2
4.2.1
Rušivé zásahy do online portálu sú zakázané. Predovšetkým je zakázané vykonať také opatrenia, ktoré by mohli viesť k nadmernému zaťaženiu online portálu alebo k neprimeranému obťažovaniu iných používateľov.

4.2.2
Elektronické útoky na internetový portál akéhokoľvek druhu (vrátane všetkého softvéru a hardvéru, ktorý sa používa na prevádzku online portálu) alebo na individuálnych používateľov sú zakázané. Za takéto elektronické útoky sa okrem iného považujú nižšie uvedené opatrenia.

  • pokusy o hekovanie, teda pokusy o prekonanie, obídenie alebo iným spôsobom vyradenie bezpečnostných opatrení online portálu,
  • používanie a/alebo rozširovanie vírov, červov, trójskych koňov,
  • atakov brute-force,
  • iné opatrenia alebo postupy, ktoré spôsobia poruchu online portálu vrátane všetkého softvéru a hardvéru, ktorý sa používa na prevádzku online portálu a/alebo ktoré by mohli poškodiť spoločnosť Schüco alebo používateľov.

4.2.3
Postúpenie obsahov, ktoré majú trestno-právny charakter alebo porušujú práva tretej strany, zo strany používateľa je zakázané. Rovnako je zakázané používanie online portálu v rozpore s predpismi o hospodárskej súťaži a/alebo kartelovom práve.

5. Výpoveď

Zmluvne dohodnuté používanie online portálu môže každá zmluvná strana vypovedať s lehotou 2 týždne. Právo na okamžité vypovedanie zo závažných dôvodov podľa § 314 OZ zostáva nedotknuté. Každá výpoveď vyžaduje textovú alebo písomnú formu.

6. Iné

6.1
Spoločnosť Schüco si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu zmeniť ustanovenia týchto Všeobecných podmienok používania za podmienok, ktoré sú uvedené ďalej v bode 6.1.1 až 6.1.3 vrátane.

6.1.1
Výnimku z vyššie uvedeného práva na zmenu výslovne tvorí každá zmena opisu predmetu zmluvy podľa bodu 3 Všeobecných podmienok používania. Preto spoločnosť Schüco oznámi akékoľvek zmeny a/alebo odchýlky od prisľúbených výkonov používateľovi a poskytne mu možnosť pokračovania využívania za zmenených podmienok v prípade, že v dôsledku zmien a/alebo odchýlok sú negatívne ovplyvnené záujmy používateľa.

6.1.2
Iné zmenené ustanovenia, ktoré nepatria do bodu 6.1.1, budú pred začiatkom ich platnosti oznámené používateľovi e-mailom a/alebo listom a/alebo v rámci online portálu. V prípade, že používateľ nevyjadrí nesúhlas s platnosťou nových Všeobecných podmienok používania do šiestich týždňov po doručení e-mailu, považujú sa zmenené Všeobecné podmienky používania za akceptované. Spoločnosť Schüco sa zaväzuje upozorniť používateľa na význam šesťtýždňovej lehoty (predovšetkým na to, že zmenené Všeobecné podmienky používania sa považujú za akceptované zo strany používateľa, keď tento v rámci stanovenej lehoty po doručení nevyjadrí nesúhlas s novými Všeobecnými podmienkami používania).

6.1.3
V prípade, že používateľ vyjadrí v rámci lehoty, ktorá je uvedená v bode 6.1.2, nesúhlas s novými Všeobecnými podmienkami používania, zostáva spoločnosť Schüco oprávnená riadne odstúpiť od zmluvy so zákazníkom, a to s lehotou štrnásť dní.

6.2
Spoločnosť Schüco môže na účely plnenia tejto zmluvy a s tým spojenou realizáciou dlžných zmluvných výkonov od spoločnosti Schüco poveriť tretiu stranu ako tzv. pomocníkov.

6.3
Tretia strana môže namiesto spoločnosti Schüco plniť vyplývajúce práva a povinnosti celkom alebo úplne za podmienky predchádzajúceho upozornenia s lehotou jedného mesiaca. Používateľ je oprávnený v takomto prípade zrušiť zmluvu vypovedaním zmluvného vzťahu so spoločnosťou Schüco, a to bez uvedenia dôvodov.

6.4
Na tieto Všeobecné podmienky používania a zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Schüco a spracovateľom sa aplikujú výlučne právne predpisy Spolkovej republiky Nemecko.Stav: Apríl 2018