1. Spoločnosť
 2. Všeobecné informácie
 3. Ochrana dát
 4. Prehlásenie o ochrane osobných údajov pre heslom chránenú oblasť "Moje pracovisko"

Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pre heslom chránené oblasti „Moje pracovisko“Vytlačiť stranu

Sme veľ mi potešení, že sa zaujímate o spoloč nosť  Schüco International KG. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V našom Všeobecnom vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov sú uvedené informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov pri č isto informatívnom používaní našej internetovej stránky. Toto vyhlásenie nájdete aj v oblasti „Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov“ na našej domovskej stránke.

Okrem č isto informatívneho používania našej internetovej stránky ponúkame aj rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu využiť .

Prihlásenie do heslom chr.nených oblastí „Moje pracovisko“ vyžaduje zadanie ď alších osobných údajov. Tieto údaje potrebujeme pre poskytnutie danej služby. Platia princípy spracúvania uvedené vo Všeobecnom vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a doplň ujúco aj nižšie uvedené vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

Tento dokument si môžete stiahnuť  vo formáte PDF a archivovať kliknutím tu (pdf, 36 KB). Na otvorenie súboru PDF je potrebný bezplatný program Adobe Reader alebo porovnateľ né programy, ktoré dokážu otvoriť formát PDF. Dokument je možné aj vytlač iť .

1. Informovaný súhlas s použitím údajov
Potvrdením spracúvania údajov pri prihlasovaní do heslom chránených oblastí s názvom „Moje pracovisko“ vyhlasujete voči spoločnosti Schüco International KG,  Tomášikova 17, SK-821 01 Bratislava (ďalej uvádzaná ako: „Schüco“), že súhlasíte so získavaním, spracúvaním a používaním Vašich osobných údajov na účely, ktoré sú uvedené vo vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

2. Odvolanie informovaného súhlasu/námietka proti informovanému súhlasu na reklamné účely
(1) Informovaný súhlas so získavaním, spracúvaním, ukladaním a využívaním osobných údajov podľa tohto vyhlásenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov prostredníctvom heslom chránených oblastí „Moje pracovisko“ je možné kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti pomocou e-mailu na adresu login@schueco.com alebo písomným oznámením na adresu Schüco International KG, Tomášikova 17, SK-821 01 Bratislava.

(2) Prirodzene, kedykoľvek môžete podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov na ďalšie reklamné účely (správa prostredníctvom e-mailu, telefonicky, poštou). O uplatnení Vášho nároku na vyjadrenie nesúhlasu so spracúvaním Vašich údajov na reklamné účely nás môžete informovať aj pomocou (1) kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v bode 2.

(3) Všetky žiadosti o prístup k údajom, dopyty o informácie alebo nesúhlas so spracúvaním osobných údajov posielajte na e-mail: login@schueco.com alebo poštou na adresu Schüco International KG, Tomášikova 17, SK-821 01 Bratislava.

3. Vymazanie osobných údajov
Osobné údaje budú vymazané, keď tento proces nie je v rozpore so zákonnými archivačnými lehotami, keď bol uplatnený nárok na vymazanie, keď údaje nie sú viac potrebné na plnenie účelu, na ktorý boli uložené, alebo keď ich uloženie nie je možné z iných zákonných dôvodov.

4. Osobné údaje
Spoločnosť Schüco zriadi pre každého používateľa, ktorý sa zaregistruje na stránke www.schueco.sk alebo na internetovej stránke spoločnosti Schüco svojej krajiny v oblasti „Moje pracovisko“, heslom chránený prístup do „Moje pracovisko“. Oprávnenie na prístup k osobným údajom majú výlučne registrovaní používatelia, ako aj určený administrátor (v prípade, že je tento plánovaný pri servise), ako aj eventuálne administrátorom zadaný používateľ, ktorému administrátor udelil oprávnenie v mene a na základe plnej moci od jeho objednávateľa.

Všetci používatelia sa zaväzujú, že so svojimi osobnými prístupovámi údajmi budú zaobchádzať prísne dôverne a nesprístupnia ich tretej strane, a to ani v prípade, že táto tretia strana pracuje u objednávateľa.  Administrátor sa dodatočne zaväzuje, že s údajmi používateľov, ku ktorým má prístup, bude zaobchádzať prísne dôverne a nesprístupní ich tretej strane.

5. Získavanie, spracúvanie, využitie
(1) Spoločnosť Schüco spracúva alebo využíva na účely prevádzky osobné údaje oblastí „Moje pracovisko“, ktoré sú chránené heslom, v nižšie uvedenom rozsahu.

Na vytvorenie prístupu k „Moje pracovisko“ sú potrebné nasledujúce povinné informácie. Bez zadania týchto údajov nie je možné zriadiť prístup pre daného objednávateľa, prípadne používateľa. 

 • údaje objednávateľa (firma), prípadne zo strany administrátora v prípade, že je  plánovaný pre určitý servis, alebo zo strany používateľa
 • údaje o adrese objednávateľa/používateľa
 • oslovenie administrátora (keď je plánovaný na servisné účely)
 • meno a priezvisko administrátora (keď je plánovaný na servisné účely)
 • e-mailová adresa administrátora (keď je plánovaný na servisné účely)
 • príp. údaje o ďalších pracovníkoch objednávateľa, ktorí vystupujú ako používatelia
 • príp. oslovenie používateľa
 • príp. meno a priezvisko používateľa
 • príp. e-mailová adresa používateľa
 • IP adresa

(2) Administrátor (keď je tento plánovaný na servisné účely), ako aj eventuálne používateľ/používatelia súhlasí/súhlasia so zberom, spracúvaním a používaním ich osobných údajov.

Registrácia bude ukončená po vyjadrení informovaného súhlasu s používaním osobných údajov zo strany administrátora (keď je plánovaný na servisné účely) a používateľa, a to prostredníctvom tzv. postupu double-opt-in. To znamená, že registrácia je ukončená až vtedy, keď administrátor (keď je plánovaný na servisné účely), ktorého splnomocnil objednávateľ, a používateľ, potvrdili potvrdzovací e-mail kliknutím na odkaz, ktorý sa v tomto e-maile nachádza.

V prípade, že sa nevykoná potvrdenie do 48 hodín, bude prihlásenie objednávateľa automaticky vymazané z databázy.

(3) Pri používaní heslom chránených oblastí „Moje pracovisko“ sa ukladajú údaje, ktoré sú pri používaní potrebné.

Keď by objednávateľ požadoval zmenu administrátora alebo údajov používateľa, je k dispozícii zodpovedajúci formulár žiadosti pre zaslanie na e-mailovú adresu mydata@schueco.com. Kópia žiadosti o zmenu bude poslaná na e-mailovú adresu, ktorá bola uložená pre administrátora, ako aj pre používateľa.

(4) Pri používaní heslom chránených oblastí „Moje pracovisko“ je možné sprístupniť zadané osobné údaje na základe používania aplikácie prípadne iným používateľom oblastí „Moje pracovisko“, ktoré sú chránené heslom.

(5) V prípade spojenia s heslom chránenými oblasťami „Moje pracovisko“ prostredníctvom e-mailu alebo cez kontaktný formulár bude na účely zodpovedania otázok uložená príbuzná e-mailová adresa, ako aj meno a Vaše telefónne číslo.

6. Postúpenie údajov tretej strane
(1) Tretej strane sa nepostupujú žiadne údaje, s výnimkou, že by existovala zákonom stanovená povinnosť (napr. na základe trestného stíhania).

(2) Spoločnosť Schüco čiastočne využíva na spracovanie údajov externých poskytovateľov služieb. Týchto poskytovateľov starostlivo vyberá a písomne poveruje spoločnosť Schüco. Sú viazaní pokynmi od spoločnosti Schüco a pravidelne kontrolovaní. Poskytovatelia služieb nepostúpia tieto údaje tretej strane.

7. Sledovanie údajov
Schüco používa pri využívaní oblastí „Mein Arbeitsplatz“, ktoré sú chránené prihlasovacími údajmi, ďalšie súbory cookies na účely svojich oprávnených záujmov podľa článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Dodatočne sa odkazuje na bod 4 (3) všeobecného vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Na to, aby spoločnosť Schüco zistila, ako sa využívajú oblasti Mein Arbeitsplatz, ktoré sú chránené prihlasovacími údajmi, analyzujeme čas posledného prihlásenia používateľa a počet prihlásení za časové obdobie štyri týždne.

Stav: Júl 2019