1. Spoločnosť
 2. Všeobecné informácie
 3. Ochrana dát
 4. Všeobecné prehlásenie Schüco International KG o ochrane osobných údajov

Všeobecné vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od spoločnosti Schüco International KGVytlačiť stranu

1. Získavanie osobných údajov

Sme veľmi potešení, že sa zaujímate o spoločnosť Schüco International KG (Schüco). Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Z toho dôvodu Vás na tejto stránke informujeme napríklad o tom, ktoré osobné údaje od Vás získavame, keď používate túto stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa na Vás môžu osobne vztiahovať, napr. Vaše meno, adresa, e-mailová adresa, a Vaše správanie ako užívateľa.
Naša internetová stránka používa pri prenose dôverných obsahov šifrovanie SSL alebo TLS.

Tento dokument si môžete stiahnuť vo formáte PDF a archivovať: Všeobecné vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od spoločnosti Schüco International KG (pdf, 89 KB). Na otvorenie súboru PDF je potrebný bezplatný program Adobe Reader alebo porovnateľné programy, ktoré dokážu otvoriť formát PDF. Dokument je možné aj vytlačiť.

2. Zodpovedný orgán na získavanie s spracúvanie osobných údajov

Zodpovedným orgánom podľa bodu 4 ods. 7 základného nariadenia o ochrane osobných údajov (DSGVO) je spoločnosť

Schüco International KG
Tomášikova 17
SK-821 01 Bratislava
Slovensko
Tel.: +421 2 48 269 601
E-mail: schueco@schueco.sk
Webová stránka: www.schueco.com

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou údajov

Schüco International KG
Oddelenie ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov:
Tomášikova 17
SK-821 01 Bratislava
Slovensko

Ak by ste mali otázky alebo pripomienky k ochrane údajov, môžete poslať e-mail na adresu:

schueco@schueco.sk

3. Vaše práva

1) Voči nám máte v súvislosti s príslušnými osobnými údajmi nasledujúce práva:

a) právo na dotknutej osoby na prístup k údajom
b) právo na opravu
c) právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
d) právo na obmedzenie spracúvania
e) právo na prenosnosť údajov
f) právo namietať
g) právo zrušiť informovaný súhlas vyjadrený v súlade s právnymi predpismi

(2) Okrem toho máte právo na podanie sťažnosti v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov dozornému orgánu pre ochranu osobných údajov.

4. Získavanie osobných údajov pri návšteve našej internetovej stránky

(1) Pri čisto informatívnom využití našej internetovej stránky, teda keď sa neregistrujete alebo iným spôsobom neposielate informácie, získavame iba také osobné údaje, ktoré posiela Váš prehliadač na náš server. Získavanie a spracúvanie všetkých údajov je potrebné na určitý účel. To môže byť technická nevyhnutnosť, zmluvné požiadavky alebo Vaše výslovné želanie. Keď využijete samostatné služby našej internetovej stránky, budeme žiadať Váš informovaný súhlas so získavaním a spracúvaním údajov.

Pri prezeraní našej internetovej stránky získavame nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné na to, aby Vám mohla byť naša internetová stránka zobrazená a aby mohla byť zabezpečená jej stabilita a bezpečnosť. Údaje sa používajú aj na odstraňovanie chýb internetovej stránky. Preto je právnym základom spracúvania údajov čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR:

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel časových zón voči Grennwich Mean Time (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna strana)
 • Stav prístupu/kód HTTP o stave
 • Prenášané množstvo údajov
 • Internetová stránka, z ktorej bola prijatá požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jazyk jeho používateľského rozhrania a verzia softvéru prehliadača

2) Okrem čisto informatívneho používania našej internetovej stránky ponúkame aj rôzne služby, ktoré môžete v prípade záujmu a po vyjadrení súhlasu so spracúvaním údajov využiť (právny základ: čl. 6 ods. 1 písmeno a) nariadenia GDPR, ako je napríklad zasielanie informačného spravodajcu v bode 6 tohto vyhlásenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Na to je potrebné zadať ďalšie osobné údaje, ktoré potrebujeme pri poskytovaní príslušnej služby alebo pri kontaktovaní s Vami a pre ktoré platia princípy pre spracúvanie údajov, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásení o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.
Keď nechcete potrebné údaje zadať, nebudeme Vám môcť eventuálne poskytnúť naše služby.

V prípade podrobností, ako napríklad informovaný súhlas, námietka a odvolanie, upozorňujeme na naše samostatné vyhlásenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pre

 • heslom chránenú oblasť „Moje pracovisko“
 • burzu práce

(3) Súbory cookie
Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej internetovej stránky ukladajú na Váš počítač súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré Vami používaný prehliadač priradí a uloží na Váš pevný disk a pomocou ktorých je možné získať určité informácie prostredníctvom miesta, ktoré nastavilo súbor cookie (tu teda z našej strany). Súbory cookie nedokážu otvárať programy alebo preniesť vírusy na Váš počítač. Používajú sa na efektívnejšiu a jednoduchšiu prácu s internetom.

Používanie súborov cookie:
a) Táto internetová stránka používa nasledujúce typy súborov cookie, ktorých obsah a spôsob funkčnosti je vysvetlený nižšie:

 • Prechodné/dočasné súbory cookie (pozri bod b)
 • Trvalé súbory cookie (pozri bod c).

b) Prechodné súbory cookie sa vymažú automaticky po zatvorení vášho prehliadača. K nim patria predovšetkým dočasné súbory cookie. Tieto uložia takzvané identifikačné číslo relácie (Session-ID), pomocou ktorého je možné priradiť rôzne požiadavky Vášho prehliadača k spoločnej relácii. Takto dokáže Váš počítač znova rozpoznať, keď sa vrátite na našu internetovú stránku. Dočasné súbory cookie sa vymažú po odhlásení alebo zatvorení prehliadača.

c) Trvalé súbory cookie (napr. funkcia „zostať prihlásený na tomto počítači“) zostávajú uložené na Vašom koncovom zariadení a vymažú sa automaticky po zadanom čase, ktorý môže byť pre každý súbor cookie odlišný. Súbory cookie môžete vymazať v nastaveniach bezpečnosti Vášho prehliadača.

d) Na našej webovej stránke zhromažďujeme a ďalej spracúvame údaje v anonymizovanej forme s cieľom neustále optimalizovať a analyzovať našu webovú ponuku. Na to využívame nástroj webovej analýzy Webtrekk od spoločnosti Webtrekk GmbH. Nástroj Webtrekk, služba certifikovaná Technickým kontrolným združením (TÜV), pritom používa len servery v Nemecku. Pri vytváraní anonymizovaných profilov používateľov sa generujú pseudonymy. Pri pseudonymizácii sa meno alebo identifikačný znak úplne nahradí tak, aby bola vylúčená identifikácia dotknutej osoby. To zahŕňa aj používanie súborov cookie, ktoré vždy zhromažďujú a ukladajú údaje v pseudonymnej forme. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré Vami používaný prehliadač priradí a uloží na Váš pevný disk a pomocou ktorých je možné získať určité informácie prostredníctvom miesta, ktoré nastavil súbor cookie.
V žiadnom prípade sa údaje nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka (pokiaľ by to bolo vôbec technicky možné) alebo sa nespájajú s údajmi o nositeľovi pseudonymu.
Právnym základom pre spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojení s § 15 zákona o telekomunikáciách (TMG). Našim záujmom je prevádzka a zabezpečenie základných funkcií tejto webovej stránky.

Právo podať námietku podľa § 15 zákona o telekomunikáciách
Podľa § 15 zákona o telekomunikáciách môžu návštevníci webovej stránky namietať proti ukladaniu anonymizovaných údajov s cieľom, aby sa v budúcnosti už nezaznamenávali.
Proti spracovaniu pseudonymizovaných údajov môžete kedykoľvek namietať s cieľom, aby sa Vaše budúce návštevy našej webovej stránky viac nezaznamenávali. Na to je potrebné aktivovať súbor „opt-out cookie“. Pomocou nasledovného tlačidla potvrďte, ak chcete namietať proti spracovaniu pseudonymizovaných údajov:

Nastaviť súbor opt-out cookie

Vaša námietka bude platná len dovtedy, kým bude na Vašom počítači uložený súbor „opt-out cookie“. Zoberte na vedomie, že pri vymazaní súborov cookie sa v zásade vymaže aj súbor „opt-out cookie“. Ak používate viac počítačov, mali by ste súbor na podanie námietky aktivovať na každom zariadení.

5. Vymazanie a zablokovanie osobných údajov

Vaše údaje budú vymazané ihneď potom, ako nie sú viac potrebné na účel, na ktorý boli získané. Pri čisto informatívnom používaní internetovej stránky sa IP adresa vymaže po najneskôr 7 dňoch zo všetkých systémov, ktoré boli použité v súvislosti s prevádzkou tejto internetovej stránky. Odvodenie identifikácie osoby nie je zo zostávajúcich údajov možné.

Pri používaní iných služieb našej internetovej stránky sa Vaše údaje spravidla ukladajú do našich systémov na účely správy používateľov. Tieto sú pravidelne kontrolované, či je možné údaje vymazať. Keď by to v rámci vzťahu so zákazníkom alebo záujemcom nebolo viac potrebné alebo by prevažoval opačný záujem, budú dané údaje vymazané v prípade, že to nie v rozpore so zákonom stanovenou povinnosťou uchovávania údajov.

Vaše údaje musia byť taktiež odstránené v prípade, keď nie je ich ukladanie povolené (napr. keď nie sú správne a nie je možná oprava). Ak existujú právne alebo skutočné prekážky (napríklad mimoriadne archivačné lehoty), namiesto vymazania sa vykoná blokovanie.

6. Postúpenie údajov tretej stranee

Údaje, ktoré nám poskytnete, principiálne nebudú postúpené tretím osobám. Predovšetkým nebudú tretím osobám postúpené údaje na ich reklamné účely.

Avšak eventuálne využívame poskytovateľov služieb, napríklad pre technickú údržbu alebo služby v súvislosti s rozširovaním našej internetovej stránky, na prevádzku našej internetovej stránky alebo pre ďalšie naše produkty. Týchto sme starostlivo vybrali a poverili, naše pokyny sú pre nich záväzné a pravidelne ich kontrolujeme.

7. Informačný spravodajca/reklama

(1) S Vašim informovaným súhlasom sa môžete prihlásiť na odber nášho informačného spravodajcu, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o našej aktuálnej ponuke.

(2) Na prihlásenie na odber nášho informačného spravodajcu používame takzvanú metódu double-opt-in. To znamená, že po Vašom prihlásení Vám pošleme e-mail na uvedenú e-mailovú adresu, v ktorom Vás žiadame o potvrdenie, že chcete odoberať informačného spravodajcu. Keď Vaše prihlásenie nepotvrdíte do 48 hodín, budú Vaše informácie zablokované a po mesiaci automaticky vymazané. Okrem toho vždy ukladáme Vami používané IP adresy a časy prihlásenia a potvrdenia. Účelom procesu je preukázať Vaše prihlásenie a eventuálne objasniť možné zneužitie Vašich osobných údajov.

(3) Povinnou informáciou pre poslanie informačného spravodajcu je iba Vaša e-mailová adresa. Ďalšie, samostatne označené údaje sú dobrovoľné a používajú sa na to, aby sme Vás mohli osobne osloviť alebo Vám mohli poslať ďalšie informácie. Po potvrdení uložíme Vašu e-mailovú adresu na účely posielania informačného spravodajcu. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 strana 1 písm.a) GDPR.

(4) Váš informovaný súhlas so zasielaním informačného spravodajcu môžete kedykoľvek odvolať a odhlásiť jeho odber. Odvolať ho môžete kliknutím na odkaz, ktorý je pripravený v každom e-maile s informačným spravodajcom, e-mailom na adrese newsletter@schueco.com alebo poslaním správy na kontaktné údaje, ktoré sú uvedené v tiráži.

(5) Aj na iných miestach našej internetovej stránky máte možnosť vyjadriť informovaný súhlas s využitím údajov na reklamné účely (e-mail, telefón, pošta). Ak si to želáte, musíte vyplniť povinné údaje pre požadovaný spôsob nadviazania kontaktu (napr. e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa). Keď sa prihlásite, použijeme postup double-opt-in, ktorý je uvedený v bode 6 (2).

(6) Prirodzene môžete kedykoľvek podať námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov na reklamné účely. O Vašej požiadavke na odvolanie súhlasu so spracúvaním Vašich údajov na reklamné účely nás môžete informovať prostredníctvom e-mailu na adrese schueco@schueco.sk.

8. Ikony sociálnych médií v päte internetovej stránky

Zvyčajne už prenášajú tlačidlá (ako napríklad tlačidlo „páči sa mi to“ v sieti Facebook), ktoré poskytujú sociálne siete, osobné údaje do príslušnej sociálnej siete, keď používateľ navštívi internetovú stránku, v ktorej je integrované tlačidlo sociálnej siete.

To nie je náš prípad. V päte našej internetovej stránky nie sú vložené žiadne tlačidlá plug-in. Sú tu zobrazené iba ikony. Tieto ikony odkazujú pomocou externého odkazu na zodpovedajúce platformy sociálnych médií, akonáhle na nich kliknete. Aktívne spojenie s príslušnou platformou sa vytvorí až po kliknutí a eventuálne po prihlásení na príslušnú platformu. Osobné údaje sa v prípade integrácie ikony platforiem sociálnych médií po otvorení našej stránky neprenášajú.

9. Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany YouTube

Do našej internetovej stránky sme integrovali komponenty spoločnosti YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý tvorcom videí umožňuje bezplatné zadávanie videoklipov a iným používateľom zasa bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie týchto videoklipov. YouTube umožňuje publikovanie všetkých typov videí na internetovom portáli, pričom je možné sledovať kompletné filmy a televízne relácie, ale aj hudobné videá, trajlery alebo videá, ktoré vytvorili samotní používatelia.

Prevádzkovateľom YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Spoločnosť YouTube, LLC je dcérskou spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otvorením jednotlivých stránok z tejto internetovej stránky, ktorá je prevádzkovaná orgánom zodpovedným za spracúvanie a do ktorej bol integrovaný komponent YouTube (video YouTube), sa automaticky iniciuje internetový prehliadač v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby prostredníctvom daného komponentu YouTube, aby prevzal zobrazenie príslušného komponentu YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o YouTube nájdete na https://www.youtube.com. YouTube a Google dostávajú v rámci tohto technického procesu informácie o tom, ktoré konkrétne podstránky našej internetovej stránky navštívila dotknutá osoba.

Keď je dotknutá osoba prihlásená na portáli YouTube, identifikuje YouTube po otvorení podstránky, ktorá obsahuje video YouTube, ktoré konkrétne podstránky našej internetovej stránky dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie získavajú komponenty YouTube a Google a priraďujú ich k príslušnému účtu dotknutej osoby na portáli YouTube.

YouTube a Google dostávajú pomocou komponentu YouTube vždy informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, keď bola v čase návštevy našej internetovej stránky prihlásená na portáli YouTube; to sa deje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikla na komponent YouTube alebo nie. Keď si dotknutá osoba neželá takýto prenos informácií do portálu YouTube a Google, môže tomu zabrániť tak, že sa pred návštevou našej internetovej stránky odhlási z účtu na portáli YouTube.

Zo strany YouTube vydané vyhlásenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Tieto poskytujú informácie o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany YouTube a Google.

10. Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany Google Remarketing

Do našej internetovej stránky sme integrovali služby Google Remarketing. Google Remarketing je funkcia Google AdWords, ktorá spoločnosti umožňuje zobrazovať reklamu takým používateľom internetu, ktorí predtým navštívili internetovú stránku spoločnosti. Integrovanie Google Remarketing umožňuje firme vytváranie reklamy, ktorá je orientovaná na používateľa, a používateľom internetu zobrazovať iba relevantné a zaujímavé reklamné inzeráty.

Prevádzkovateľom služieb Google Remarketing je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom Google Remarketing je zobrazovanie relevantných reklám. Google Remarketing nám umožňuje zobrazovať reklamné inzeráty cez reklamnú sieť Google alebo na iných internetových stránkach, ktoré korešpondujú s individuálnymi potrebami a záujmami používateľov internetu.

Google Remarketing nastaví súbor cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, to už bolo vysvetlené vyššie. Po nastavení súboru cookie môže Google opätovne identifikovať návštevníka našej internetovej stránky, keď si tento otvorí internetové stránky, ktoré sú taktiež členom reklamnej siete Google. Po každom otvorení internetovej stránky, v ktorej je integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje v Google. Google dostáva v rámci tohto technického procesu informáciu o osobných údajoch ako je adresa IP alebo o vyhľadávaní informácií zo strany používateľa, ktoré Google použije okrem iného na zobrazovanie relevantnej reklamy.

Pomocou súborov cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad o internetových stránkach, ktoré navštívila dotknutá osoba. Pri každej návšteve našich internetových stránok sa okrem toho prenášajú osobné údaje, vrátane adresy IP internetovej prípojky, ktorú používa dotknutá osoba, do Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Google poskytuje za určitých okolností týmto technickým procesom získané osobné údaje tretej strane.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súboru cookie našou internetovou stránkou, a to prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým natrvalo prejaviť nesúhlas voči vkladaniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by taktiež zabránilo tomu, aby Google vložil súbor cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho je možné kedykoľvek vymazať súbor cookie, ktorý bol dosadený prostredníctvom Google Analytics, pomocou internetového prehliadača alebo iného softvérového programu.

Ďalej má dotknutá osoba možnosť podať námietku voči prispôsobenej reklame prostredníctvom Google. Na tento účel musí dotknutá osoba kliknúť z každého internetového prehliadača, ktorý používa, na odkaz https://adssettings.google.com a tam nastaviť zodpovedajúce opatrenia.

Viac informácií a platné vyhlásenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Súhrn získaných údajov z Vášho účtu Google sa vykonáva výlučne na základe Vášho súhlasu, ktorý ste vyjadrili v Google alebo ktorý môžete odvolať (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR). Pri získavaní údajov, ktoré nie sú zlúčené vo Vašom účte Google (napr. pretože nemáte účet Google alebo ste s takýmto zlučovaním nesúhlasili) tvorí právny základ získavania údajov čl. 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR. Oprávnený záujem vyplýva zo skutočnosti, že my ako prevádzkovateľ internetových stránok máme záujem o anonymizovanú analýzu návštevníkov internetovej stránky na reklamné účely.

11. Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a používaní Google AdWords a Google Conversion-Trekking

Táto internetová stránka používa Google AdWords. AdWords je online reklamný program od Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States(ďalej len „Google“.

V rámci Google AdWords používame takzvané sledovanie konverzií (conversion-tracking). Súbor cookie sledovania konverzií sa uloží vtedy, keď používateľ klikne na reklamu zobrazovanú cez Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré uloží internetový prehliadač do počítača používateľa. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a neslúžia na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi určité stránky na našom webe a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my aj spoločnosť Google rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku.

Každý zákazník služby Google AdWords získa iný súbor cookie. Súbory cookie tak nemôžu byť sledované cez internetové stránky zákazníkov služby AdWords. Informácie získané pomocou súborov cookie konverzií slúžia na vytvorenie štatistík konverzií pre zákazníkov služby AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou konverzie. Nezískajú však žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľov osobne identifikovať. Ak si neželáte byť účastníkom sledovania, môžete namietať proti takémuto používaniu tak, že v nastaveniach dezaktivujete súbor cookie konverzie sledovania Google pomocou Vášho internetového prehliadača. Potom nebude započítaný do štatistiky sledovania konverzií.

Ukladanie súborov cookie konverzií sa vykonáva základe čl. 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR.
Prevádzkovateľ stránok má oprávnený záujem o analýzu správania používateľov s cieľom optimalizovať nielen svoju ponuku na webe, ale aj svoju reklamu.

Viac informácií o Google AdWords a sledovaní konverzií Google nájdete v ustanoveniach o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Svoj prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o používaní súborov cookie a tieto súbory cookie povoliť len v jednotlivých prípadoch, aktivovať preberanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo ich vo všeobecnosti vylúčiť a aktivovať automatické vymazávanie súborov cookie po zatvorení prehliadača. Pri dezaktivovaní súborov cookie môže byť funkčnosť tejto internetovej stránky obmedzená.

12. Vyhlásenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní a používaní osobných údajov zo strany DoubleClick

Do našej internetovej stránky sme integrovali komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick je ochranná známka spoločnosti Google, určená prevažne pre špeciálne online marketingové riešenia reklamných agentúr a vydavateľov.

Prevádzkovateľom DoubleClick by Google je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

DoubleClick by Google prenáša údaje pri každej impresii, ako aj s každým kliknutím alebo pri iných aktivitách na server DoubleClick. Každý takýto prenos údajov iniciuje žiadosť o súbor cookie pre prehliadač dotknutej osoby. Keď prehliadač túto žiadosť akceptuje, nastaví DoubleClick súbor cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Čo sú súbory cookie, to už bolo vysvetlené vyššie. Účelom súboru cookie je optimalizácia a zobrazovanie reklamy. Súbor cookie sa okrem toho používa na prepínanie a zobrazovanie reklamy relevantnej pre používateľa, ako aj na vypracovanie správ o reklamných kampaniach alebo na ich vylepšenie. Okrem toho slúži súbor cookie na zabránenie viacnásobného zobrazenia tej istej reklamy.

DoubleClick používa identifikačné číslo súboru cookie, ktoré je potrebné pre daný technický proces. Identifikačné číslo súboru cookie je potrebné napríklad na zobrazenie reklamného inzerátu v prehliadači. DoubleClick môže pomocou identifikačného čísla súboru cookie taktiež získať informácie o tom, ktoré reklamné inzeráty už boli v prehliadači zobrazené, aby sa zabránilo dvojnásobnému zobrazovaniu. DoubleClick môže taktiež pomocou identifikačného čísla súboru cookie sledovať konverzie. Konverzie sa zaznamenávajú napríklad vtedy, keď bol používateľovi zobrazený reklamný inzerát DoubleClick a tento následkom toho prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača nakúpil na danej internetovej stránke prevádzkovateľa reklamy.

Súbor cookie od DoubleClick neobsahuje žiadne osobné údaje. Súbor cookie od DoubleClick môže ale obsahovať dodatočné identifikátory kampane. Identifikátor kampane slúži na identifikáciu kampaní, s ktorými bol používateľ už v kontakte.

Každým otvorením jednotlivých stránok z tejto internetovej stránky, ktorá je prevádzkovaná orgánom zodpovedným za spracúvanie a do ktorej bol integrovaný komponent DoubleClick, sa iniciuje internetový prehliadač v informačno-technologickom systéme dotknutej osoby automaticky prostredníctvom daného komponentu DoubleClick, aby preniesol údaje na účely online reklamy a vyúčtovanie provízií do Google. Google dostáva v rámci tohto technického procesu informáciu o údajoch, ktoré Google využíva aj pri zúčtovaní provízií. Google môže okrem toho mať prehľad o tom, na ktoré určité odkazy na našej internetovej stránke dotknutá osoba klikla.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súboru cookie našou internetovou stránkou, a to prostredníctvom zodpovedajúceho nastavenia používaného internetového prehliadača, a tým natrvalo prejaviť nesúhlas voči vkladaniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by taktiež zabránilo tomu, aby Google vložil súbor cookie do informačno-technologického systému dotknutej osoby. Okrem toho je možné súbory cookie, ktoré nastavil Google, kedykoľvek vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iným softvérovým programom.

Viac informácií a platné vyhlásenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov od DoubleClick by Google nájdete na https://policies.google.com/?hl=sk.

13. Integrácia Google Maps

Na našej internetovej stránke využívame ponuku od Google Maps. Takto Vám môžeme zobraziť interaktívne karty priamo na internetovej stránke, čím umožníme pohodlné využívanie funkcií kariet.
Prevádzkovateľom je Google Inc., 1600 Ampithearte Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na základe návštevy na internetovej stránke dostane Google informáciu o tom, že ste otvorili zodpovedajúcu podstránku našej internetovej stránky a Vaša IP adresa bude uložená. To sa deje bez ohľadu na to, či v Google máte zriadený používateľský účet, pomocou ktorého ste sa prihlásili alebo či neexistuje žiadny používateľský účet. Keď ste prihlásení v Google, budú Vaše údaje priradené priamo k Vášmu účtu. Keď si neprajete priradenie k Vášmu profilu v Google, musíte sa odhlásiť pred aktivovaním tlačidla. Google uloží Vaše údaje ako používateľské profily a použije ich na účely reklamy, prieskum trhu a/alebo pre návrh svojej internetovej stránky. Takéto vyhodnotenie sa vykonáva predovšetkým (aj pre neprihlásených používateľov) na účely poskytovania prispôsobenej reklamy a na informovanie iných používateľov sociálnej siete o Vašich aktivitách na našej internetovej stránke. Máte právo na podanie námietky voči vytvoreniu takýchto používateľských profilov, pričom sa musíte obrátiť priamo na Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu získavania údajov a ich spracúvaní zo strany poskytovateľov plug-in nájdete vo vyhláseniach o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov daného poskytovateľa. Tam nájdete aj ďalšie informácie o Vám prislúchajúcich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk. Google spracováva Vaše osobné údaje aj v USA a podriadil sa EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

14. Právne podklady spracovania

Čl. 6 I písmeno a nariadenia GDPR slúži spoločnosti Schüco ako právny podklad pre spracúvanie, pri ktorom si vyžiadame informovaný súhlas na určité účely spracúvania údajov (napr. newsletter, moje pracovisko, burza práce). V prípade, že spracúvanie osobných údajov je potrebné pri plnení predmetu zmluvy, ktorej zmluvná strana je dotknutá osoba, ako napríklad pri procesoch spracúvania, ktoré sú potrebné pri dodávkach tovarov alebo poskytovaní iných výkonov alebo protihodnoty, tak spracúvanie je založené na čl. 6 I písmeno b) nariadenia GDPR. To isté platí pre také procesy spracúvania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení. Keď naša spoločnosť v prípadoch dopytov po našich výrobkoch alebo službách podlieha právnej povinnosti, ktorá je spojená so záväzným spracúvaním osobných údajov, ako napríklad pri plnení daňových povinností, tak je spracúvanie založené na čl. 6 I písmeno c) nariadenia GDPR. V zriedkavých prípadoch môže byť nevyhnutné spracovanie osobných údajov na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. To by bolo v prípade, keď by sa návštevník zranil v našej prevádzke a museli by sme postúpiť jeho meno, vek, údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité údaje lekárovi, nemocnici alebo inej tretej strane. Potom by právny podklad spracovania tvoril čl. 6 I písmeno d ) nariadenia GDPR. V konečnom dôsledku by sa procesy spracovania mohli realizovať na základe čl. 6 I písmeno f) nariadenia GDPR. Na tomto právnom podklade sú založené procesy spracúvania, ktoré nepatria do žiadneho z vyššie uvedených právnych podkladov, keď je spracúvanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo tretej strany, keď neprevažujú záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby. Takéto procesy spracúvania sú pre nás povolené predovšetkým preto, lebo boli samostatne spomenuté Európskym zákonodarcom. On zastupuje názor, že oprávnený záujem môže vzniknúť, keď je dotknutá osoba zákazníkom zodpovedného orgánu (odôvodnenie 47 veta 2 DS-GVO).

Stav: Júl 2018