1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť
  3. Hodnotovo orientované perspektívy
  4. Pre Schüco a jeho partnerov

360° kruh trvalej udržateľnosti

Pre Schüco a jeho partnerov

A aplikovaním 360° kruhu trvalej udržateľnosti sa Schüco stavia pred výzvu, ponúkať systémy pre budovy, ktoré šetria prírodné zdroje, sú hospodárne a berú ohľad na budúcnosť. Ambíciou je umožniť vytvárať ľudsky dôstojné a zdraviu prospešné pracovné a obytné priestory, minimalizovať spotrebu energie a chrániť prírodné zdroje. Vzťahuje sa to na celý životný cyklus produktu : počnúc výrobou cez využívanie po možnosť opätovného spracovania. Schüco zohľadňuje všetky tieto aspekty. Ľudia trávia väčšinu svojho života v budovách. O to dôležitejšie je, aby technológie budov spĺňali najvyššie nároky na dizajn, komfort a bezpečnosť. Súčasne môžu budovy prostredníctvpm svojej energetickej efektivity v rozhodujúcej miere prispieť k redukcii emisií CO2 a tým k ochrane prírodných zdrojov. V oblasti budov Schüco ponúka systémové riešenia, ktoré vysokým tepelno-izolačným výkonom a optimalizovanou a automatickou reguláciou prevádzkových teplôt a vetracích cyklov umožňujú redukciu energetickej spotreby.

Okrem toho môže budova prostredníctvom napojenia sa na fotovoltaické systémy integrované do stavby (BIPV) sama vyrábať energiu a podporovať ochranu klímy tým, že redukuje spotrebu fosílnych palív a tomu zodpovedajúce emisie. Súhra všetkých týchto prvkov umožňuje výstavbu budov, ktoré ponúkajú človeku vysoký komfort. Pri výrobe systémov Schüco sa používajú výlučne materiály, ktoré zaručujú dlhú životnosť a schopnosť recyklácie. Tak Schüco realizuje technológie, ktoré stavajú do centra človeka a sú v harmónii s prírodou.