1. Investori
  2. Trvalá udržateľnosť

Trvalá udržateľnosť

Svetové megatrendy, akými je narastajúca urbanizácia, splynutie práce a súkromného života a narastajúce povedomie vo vzťahu k životnému prostrediu, určujú budúcnosť stavebníctva.  Požaduje sa trvalo udržateľná architektúra, pri ktorej sa v rovnakej miere zohľadnia sociálno-kultúrne aspekty, ako aj ekonomické a ekologické kvality. Cieľom je priviesť do súladu človeka, priestor a životné prostredie.

Kľúčové sú stavby, ktoré vizuálnymi, termickými, akustickými, ergonomickými a hygienickými kvalitami pozitívne ovplyvňujú zdravie a pohodu svojho užívateľa a súčasne sa dokážu vysporiadať s ekonomickými požiadavkami dlhej životnosti a rentability. To tiež znamená, že sa na budovy a stavebné produkty nazerá s ohľadom na ich celý životný cyklus, aby sa po použití zachovali cenné suroviny a znova sa zhodnotili optimálnou recykláciou.

Cieľ: Priviesť do súladu človeka, priestor a životné prostredie.

Schüco prostredníctvom technológií a systémov, ktoré stavajú do centra človeka a sú v harmónii s prírodou, kladie základný kameň pre tieto stavby trvalo udržateľného charakteru. Systémy Schüco spĺňajú všetky základné princípy trvalo udržateľného vývoja produktov, či už sú z hliníka, plastu alebo ocele. Ponúkajú maximálnu voľnosť stvárnenia a vysokú dizajnovú afinitu, okrem toho sú dimenzované na vysokú prevádzkyschopnosť, užívateľský komfort, energetickú úspornosť, ochranu prírodných zdrojov a ochranu klímy. Navyše majú dlhú životnosť a sú schopné recyklácie.

Firma Schüco ide ešte o krok ďalej a preberá zodpovednosť aj za svoje systémy: Spoločnosť podporuje investorov, architektov, dodávateľov stavieb a partnerov vo všetkých projektových fázach trvalo udržateľnej výstavby - od prvej idey až po demontáž fasády. Toto zahŕňa poradenstvo k certifikáciám, plánovanie so systémami trvalej udržateľnosti, environmentálnu produktovú deklaráciu a recykláciu plášťa budovy.

Zistite viac o aktivitách trvalej udržateľnosti, ktorými Schüco odpovedá na globálne požiadavky doby. V informačnej brožúre „Trvalá udržateľnosť: Naša motivácia. Náš príspevok“ si okrem iného prečítajte, s akými ideami Schüco čelí zmeneným požiadavkám na environmentálne únosné stvárnenie urbanistických priestorov a prečo sa trvalo udržateľná výstavba z dlhodobého hľadiska vypláca pre všetkých zúčastnených.

Brožúra na stiahnutie (pdf, 7 MB)

Rozsiahlejšie informácie nájdete v Správe o trvalej udržateľnosti 2015/2016. V súlade so smernicami medzinárodne etablovaných štandardov GRI G4 „Global Reporting Initiative“ poskytuje informácie o tom, ako je trvalá udržateľnosť zorganizovaná v Schüco, bilancuje ekonomické, ekologické a sociálne aktivity podniku a definuje ciele pre budúcnosť.

Správa o trvalej udržateľnosti 2015/16 (pdf, 5,5 MB)

Detailne sa informujte o trvalej udržateľnosti u Schüco

Kontakt

Trvalá udržateľnosť u Schüco

Máte otázky k téme trvalej udržateľnosti u Schüco? Nadviažte priamy kontakt s príslušnými konzultačnými partnermi v Schüco.

Kontaktujte nás