1. Investori
  2. Technologické centrum
  3. Odvetvia

Odvetvia

Skúšky stavebných dielcov a materiálov

Ohyb, ťah, tlak - nič neostane utajené

Vlastné skúšky stavebných dielcov a materiálov majú v Schüco tradíciu. V roku 1967 začala skúšobná prevádzka, 1968 sa získal prvý opotrebovaný univerzálny skúšobný stroj od Technickej univerzity Braunschweig. Dnes sa popri statických a dynamických
tlakových, ohybových a ťahových skúškach realizujú aj skúšky zachovávania mechanických vlastností okenných (zárubňových) a krídlových profilov s prerušeným tepelným mostom. Pokusy sa vykonávajú pri teplote prostredia od -20°C do +80°C v uzatvorenom meracom laboratóriu. Skúškam sa podrobuje aj starnutie skúšobných telies za pôsobenia definovaného záťažového a teplotného vplyvu v časovom intervale až do 1000 hodín.

Sú možné aj skúšky, pre ktoré neexistujú žiadne normy. Pritom ide napríklad o vyskúmanie skúšobných hodnôt pre statické výpočty pripojení. Tieto sa zisťujú vždy po dohovore so zadávateľom zákazky, nielen pre stavebné dielce a materiály ale často aj v oblasti simulácie prostredia, a tiež v prípade potreby aj v iných skúšobných oblastiach TZ.

Skúšky simulácie prostredia

Každé klimatické prostredie pod drobnohľadom

Keď odznievajú zaťažujúce výroky ku klimatickým otázkam v súvislosti s plášťom budovy, skúšky simulácie prostredia sú bezpodmienečné. Platí to aj pre poznatky o správaní sa materiálov, povrchov a produktov pri starnutí vplyvom tepla, chladu, vlhkosti, UV-žiarenia a korozívnych médií. Technologické centrum Schüco na to poskytuje pestré možnosti.

Celkom nová je diferenčká klimatická komora pre stavebné dielce a kompletné prvky do veľkosti 3000 x 3000 mm. V špeciálnej konštrukcii zhotovenej Schüco sa simulujú teplotné a vlhkostné rozdiely medzi interiérom a exteriérom. Dajú sa ním testovať aj objemné stavebné dielce za všetkých vlhkostných podmienok.

Elektromagnetická odolnosť

Bezpečná elektronika a kvalitnejšia ochrana budovy

Všetky produkty od Schüco, ktoré sú vybavené elektronickými súčiastkami, alebo cudzie výrobky musia preukázať svoju elektromagnetickú odolnosť. To vyžaduje normové skúšky odolnosti voči rušeniu a merania rušivého žiarenia súčiastok. Tým sa zaistí, že sa nevyskytnú ani poruchy funkcií, ani výpadky vo funkčnosti, ani nedôjde k škodlivému vyžarovaniu elektromagnatických vĺn. Súčasne ochranné skúšky kontrolujú, či sú súčiastky dostatočne odolné voči vplyvom životného prostredia ako napr. prachu a vode a či sú nebezpečné a napätie prenášajúce časti dostatočne zabezpečené. Tým Schüco reaguje na mohutne narastajúce používanie motorizovaných, riadených a energiu produkujúcich fasád, okien a dverí. Všetky skúšky nasledujú už včas v štádiu vývoja ale aj na už hotových objektoch.

IP ochranné skúšky zahŕňajú všetky testy relevantné pre výrobky Schüco, ako odolnosť voči striekajúcej vode (IPX1, IPX2, IPX3 a IPX4), ochranu voči prístupu k nebezpečným a napätie prenášajúcim častiam (IP1X, IP2X, IP3X a IP4X) a prachotesnosť (IP5X a IP6X). Umožňujú jednoznačné posúdenie vlastných alebo cudzích produktov a zabezpečujú spoľahlivé správanie počas prevádzky.

Balistické skúšky

Bezpečné pred priestrelom

V novej skúšobni sa skúšobné vzorky ostreľujú z rozličných uhlov a vzdialeností do 25 m rôznymi projektilmi. Ak výsledok dokáže byť v zmysle normy presvedčivý, vyplýva z toho zaradenie do jednej z balistických tried FB1 až FB7. Platia pre všetky balisticky odolné prvky, ktoré sa dajú zostaviť z okenných, dverných a fasádnych systémov od Schüco. Zabezpečí sa tým, že pri ostreľovaní projektil do interiéru nevnikne, ani na vnútornej strane skúšobného telesa neodprskne materiál alebo sklo. 

Schüco vlastnými balistickými skúškami realizuje normalizovanú predbežnú skúšku. Nato je žiadúce, aby sa presne odmerala rýchlosť strely. Pri celoplášťovom náboji so špicatým projektilom dosahuje do 810 m/s, teda trojnásobok rýchlosti zvuku.

Stavebná akustika

Protihluková ochrana na originálnom dielci

Spoľahlivá protihluková ochrana fasády môže fungovať len vtedy, keď sa zamedzí prenosu hluku cez vonkajšiu fasádu. Schüco toto dokáže v technickom centre na originálnych dielcoch nielen precízne odskúšať, ale vie aj zistiť príčiny možných nedostatkov, aby sa dielec následne optimalizoval. To je napríklad obzvlášť dôležité pre protihlukovú ochranu flexibilne nasadzovaných priestorovo deliacich systémov v administratívnych budovách. Pretože aj po prestavbe interiéru má byť práve v citlivých zónach zabezpečená diskrétnosť prostredníctvom protihlukovej ochrany. Pre realite blízke merania v oblasti stavebnej akustiky sú k dispozícii štyri vzájomne oddelené priestory, ktoré sú akusticky izolované aj od kmitania zvyšku technologického centra.

Schüco radí dodávateľom stavieb, kovospracovateľom a architektom v ťažkých stavebno-akustických otázkach. Okrem toho Schüco realizuje merania na stavbe na zabezpečenie zhotovovateľskej a montážnej kvality alebo na akustické ohraničenie voči iným remeselníckym prácam. K tomu pristupujú aj obecné skúšky pri mimoriadnych riešeniach alebo súpis parametrov pre realizovateľné akustické požiadavky.

Prototypová dielňa

V prototypovej dielni Schüco sa vyrábajú všetky druhy konštrukčných vzorov a skúšobných prvkov ako vo vlastnej kovospracujúcej prevádzke. Na to sú k dispozícii pri rozšírení zo 700 na dobrých 2000 m2 okrem iného CNC riadené centrum na opracovanie profilov a dvojkotúčová pokosová píla ako aj dostatok miesta pre nové stroje.

Všetky nové systémy sa prvýkrát vyrobia v prototypovej dielni a následne sa skúšajú. Dielňa sa tým stáva "1. spracovateľom kovov" zo Schüco. Prototypová dielňa je prostredníctvom novostavby nielen širšie vybudovaná, aby dokázala paralelne opracovávať rôzne profily a systémy, ale dokáže súčasne vykonávať vyšší počet slúšok.

Skúšky tesnosti

Orkány nemajú šancu

Schüco má v technickom centre k dispozícii najväčšiu indoor-fasádnu skúšobňu v Európe. V novo vybudovanej 18 m vysokej hale možno skúšať zmontované fasádne prvky do šírky 21 m a do výšky 13 m. Tým môže Schüco reálne verne skúšať väčšie a komplexnejšie konštrukcie než kedykoľvek predtým. Rozšírenie je veľký krok, umožňujúci v dlhodobom horizonte spĺňať rastúce požiadavky zákazníkov. Popri výpovediach o kvalite zhotovovania a montáže tieto skúšky umožňujú včas zhodnotiť konštruktívnu kvalitu mimoriadnych riešení. K spektru úloh Schüco patria chybové analýzy a rôznorodé poradenské výkony.

Skúšky tesnosti jednotlivých stavebných prvkov až po kompletné fasádne elementy zahŕňajú skúšky odolnosti voči dažďu, priepustnosti vzduchu a zaťaženia vetrom. Pri fasádnych skúškach sa o.i. skúša dynamické zaťaženie vetrom, pričom dodatočne k tečúcej dažďovej vode sa zvonka pridáva silný turbulentný prúd vzduchu. Navyše sa testujú tesnenia simuláciou pohybov stropu alebo bezpečnosť proti vypadnutiu pri pohyboch celej budovy.

Mechanika, životnosť a bezpečnosť

Zaostrené na kvalitu a bezpečnosť

Centrálnou témou technologického centra Schüco je oblasť mechaniky, životnosti a bezpečnosti. Tu sa skúšajú na dlhodobé zaťaženie okná a dvere, závesy, otváravé zariadenia, komorové prevodovky alebo elektrické pohony. Pritom okná dosahujú 20 000 cyklov a dvere až do milióna otváracích a zatváracích cyklov. Exaktne sa tu preveruje aj funkčnosť prechodov vedení motoricky poháňaných okien a dverí. Rovnako je možné vykonať vzorové skúšky protipožiarnej odolnosti a dymotesnosti. Skúšobňa nárazových kyvadlových skúšok okien, dverí a fasádnych prvkov je nová, rovnako pre statické a dynanické skúšky odolnosti voči vlámaniu. Nepretržité skúšky kompletných kovaní sa realizujú s pomocou výkonných robotov. Priestorovým oddelením od iných odborných činností vzniká najvyššia miera diskrétnosti.