1. Architekti
  2. Erstregistrierung

Registrácia  Architekti

Contact data

Registration

Conditions of use and licence conditions

Všeobecné podmienky používanie pre „Moje pracovisko“ pre architektov
Spoločnosť Schüco International KG (ďalej len „poskytovateľ licencie“) ponúka v službe „moje pracovisko“ elektronické katalógy, konštrukčné výkresy, texty verejných oznámení a podobné informácie (ďalej len: „obsah“), údaje a databázy (ďalej len: „databázy“) ako aj rôzne softvérové nástroje a softvér na správu a zobrazenie obsahu a databáz (ďalej len: „softvér“) plánovačom a architektom (ďalej len „koncoví používatelia“) na účely zjednodušenia práce s ohľadom na plánovanie výrobkov poskytovateľa licencie. Používanie tejto ponuky predpokladá súhlas s týmito podmienkami používanie a licenčnými podmienkami:

1. Všeobecne
Tieto všeobecné podmienky používania platia pre všetky obsahy, softvér a/alebo databázy, ktoré poskytne poskytovateľ licencie cez svoj online portál, pokiaľ pre obsahy, softvér a/alebo databázy neexistujú samostatné podmienky používania. Keď pre obsahy, softvér a/alebo databázy platia samostatné podmienky používania, majú tieto prednosť pred týmito Všeobecnými podmienkami používania.

2. Prístup
2.1 Aby bolo možné online portál používať, musí o to koncový používateľ najprv požiadať. Formulár so žiadosťou poskytne poskytovateľ licencie bezplatne na internete. V žiadosti musí koncový žiadajúci koncový používateľ uviesť svoju e-mailovú adresu. Odovzdaním žiadosti vyhlasuje koncový používateľ, že súhlasí s platnosťou týchto všeobecných podmienok používania.
2.2 Poskytovateľ licencie predloženú žiadosť skontroluje. Ak je žiadosť správna, dostane uvedený koncový používateľ e-mailom oznámenie, že je pre neho zriadený prístup, ktorý môže používať.
2.3 Prístupové údaje sú prísne dôverné a nesmú byť postúpené tretej strane. V prípade, že sa k prístupovým údajom dostane tretia strana, je potrebné bezodkladne informovať poskytovateľa licencie.
2.4 Pri troch nesprávnych pokusoch pri zadávaní prístupových údajov alebo pri trojmesačnom nevyužití prístupu má poskytovateľ licencie právo na jeho zablokovanie.

3. Použitie
3.1 Autorské práva a práva na používanie: Všetky práva (najmä všetky pozície chránené autorskými právami a využité ochranné práva vrátane práva tvorcu databázy ako aj všetky ostatné práva vrátane právnych postavení doplňujúcej konkurenčnej ochrany poskytovania služieb) na obsah, databázy a softvér prislúchajú len poskytovateľovi licencie.
3.2 Povolenie na používanie: Poskytovateľ licencie poskytne koncovému používateľovi na celom svete nevýhradné, neprenosné a odvolateľné právo používať obsah, databázy a softvér výhradne na účely zjednodušenia práce pri plánovaní výrobkov poskytovateľa licencie. Použitie obsahu, databáz a/alebo softvéru na iné ako vyššie uvedené účely je výslovne zakázané. Okrem toho je akékoľvek, či už úplné alebo čiastočné, trvalé alebo prechodné, rozmnožovanie (s výnimkou výroby elektronickej kópie softvéru na účely zálohovania), najmä ukladanie do súborov, elektronických zariadení na spracovanie údajov alebo ukladanie na pamäťové média akéhokoľvek druhu a/alebo šírenie obsahu, softvéru a/alebo databáz s výnimkou ukladania do vyrovnávacej pamäte v pracovnej pamäti pomocou technicky bežného procesu zavolania alebo ukladanie na pevný disk koncového používateľa bez výslovného súhlasu poskytovateľa licencie neprípustné. Koncový používateľ musí zabezpečiť, aby nemala tretia strana akýmkoľvek spôsobom prístup k obsahu, databázam a/alebo softvéru.
3.3 Ďalšie obmedzenia používania: Každé prepracovanie (vrátane prekladu, spracovania, usporiadania, rozdelenia, oddelenia, modifikácie programom add-on, spätného vývoja, dekompilácie, rozloženia a/alebo spojenia s iným softvérom a/alebo inou databázou alebo databázami) softvéru a/alebo iné spracovanie/modifikácia obsahu, databáz a/alebo prvkov databáz je neprípustné; § 69e zákon o autorskom práve zostáva nedotknutý. Neprípustné je ďalej (drôtové alebo bezdrôtové) verejné rozširovanie obsahu, databáz a/alebo softvéru vrátane verejného sprístupnenia spôsobom, ktorý umožňuje prístup tretích strán. Obsah, databázy a/alebo softvér sa ďalej nesmie zverejňovať, prenajímať, nesmie sa poskytovať jeho sublicencia alebo sa nesmie inak poskytovať tretej strane, či už za odmenu alebo zadarmo, trvalo alebo dočasne, nesmie sa šíriť alebo inak používať a práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom licencie a koncovým používateľom nie sú prenosné. Koncový používateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnankyne a zamestnanci ako aj ostatné jemu podriadené osoby, mali prístup k obsahu, databázam a/alebo softvéru, dodržiavali všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu – najmä povinnosti vyplývajúcu z odsekov 1 až 3.) Okrem toho sa koncový používateľ zaväzuje zabezpečiť, aby nikto nezískal prístup k obsahu, databázam a/alebo softvéru. Ak je koncovému používateľov známe, že sa obsah, databázy a/alebo softvér používajú alebo, že sa s nimi nakladá napriek nariadeniami tejto dohody, využije všetky možnosti, ktoré bude mať k dispozícii, aby toto používanie znemožnil a bude o takýchto udalostiach bezodkladne informovať poskytovateľa licencie. Porušenie týchto nariadení oprávňuje poskytovateľa licencie okamžite vypovedať existujúci zmluvný vzťah ako aj odvolať svoj súhlas na používanie a okrem toho môže uplatniť aj svoj nárok na náhradu škody. Poskytovateľ licencie si výslovne vyhradzuje právo na všetky zmluvné a zákonom stanovené nároky; okrem toho bude koncový používateľ upozornený na to, že príslušné porušenie môže byť trestné (§§ 106, 107, 108, 108a, 108b zákona o autorskom práve).

4. Povinnosti koncového používateľa
Aby mohol online portál fungovať pre množstvo koncových používateľov, musia sa dodržiavať tieto pravidlá. Koncový používateľ je povinný dodržiavať pravidlá uvedené v odseku 4.
4.1 Online portál a jeho aplikácie je možné používať výlučne na účely, ktoré sú uvedené v bode 3.1 veta 1. Akékoľvek iné a odlišné použitie online portálu nad rámec zadaného účelu je zakázané.
4.2
4.2.1 Rušivé zásahy do online portálu sú zakázané. Je najmä zakázané podniknúť také opatrenia, ktoré by mohli viesť k nadmernému zaťaženiu online portálu alebo k neprijateľnému zaťaženiu iných koncových používateľov.
4.2.2 Elektronické zásahy akéhokoľvek druhu do online portálu (vrátane všetkého hardvéru a softvéru potrebného na prevádzku online portálu) alebo do jednotlivých koncových používateľov sú zakázané. Za takéto elektronické útoky sa okrem iného považujú nižšie uvedené opatrenia : pokusy o hekovanie, teda pokusy o prekonanie, obídenie alebo iným spôsobom vyradenie bezpečnostných opatrení online portálu, používanie a/alebo rozširovanie vírov, červov, trójskych koňov, atakov brute-force, ostatné opatrenia alebo postupy, ktoré pôsobia rušivo na online portál vrátane všetkého hardvéru a softvéru použitého na jeho prevádzku a/alebo, ktoré môžu poškodiť spoločnosť Schüco alebo koncového používateľa.
4.2.3 Odovzdanie trestnoprávne relevantného obsahu alebo obsahu, ktorý poškodzuje tretie strany, koncovým používateľom, je neprípustné. Rovnako je zakázané používanie online portálu v rozpore s predpismi o hospodárskej súťaži a/alebo kartelovom práve.

5. Záruka
Pri množstve údajov v obsahu, databázach a softvéri môže napriek dôkladnému spracovaniu a kontrole dôjsť k jednotlivým chybám v údajoch, preto nie je možné prevziať žiadnu zodpovednosť za ich správnosť. Podľa stavu techniky nie je možné ani pri dôkladnom vytváraní softvéru a databáz vylúčiť chyby. Koncový používateľ preto podnikne primerané preventívne opatrenia pre prípad, že softvér celkovo alebo čiastočne nepracuje správne. Poskytovateľ licencie nepreberá prostredníctvom tejto dohody žiadnu povinnosť poskytnúť záruku alebo náhradu škody. Poskytovateľ licencie a koncový používateľ sa dohodli na tom, že používanie softvéru databáz ako aj obsahu nenahrádza odborné poradenstvo.

6. Výpoveď
Zmluvne dohodnuté používanie online portálu môže každá zmluvná strana vypovedať s lehotou 2 týždne. Právo na okamžité vypovedanie zo závažných dôvodov podľa § 314 OZ zostáva nedotknuté. Každá výpoveď vyžaduje textovú alebo písomnú formu.

7. Iné
7.1 Poskytovateľ licencie si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ustanovenia týchto všeobecných podmienok používania z dôvodov pri zohľadnení predpokladov uvedených v odsekoch 7.1.1 až 7.1.3 vrátane.
7.1.1 Z oprávnenia na zmenu, ktoré je uvedené vyššie, je vyňatá každá zmena popisu predmetu zmluvy podľa odseku 3 všeobecných podmienok používania. Všetky zmeny a/alebo odchýlky od prisľúbených služieb oznámi poskytovateľ licencie koncovému používateľovi a ponúkne mu pokračovanie zmluvného vzťahu v rámci využívania jeho služieb za zmenených podmienok, ak sú z dôvodu zmien a/alebo odchýlok poškodené záujmy koncového používateľa.
7.1.2 Všetky zmenené ustanovenia nezahrnuté v odseku 7.1.1 budú koncovému používateľovi oznámené e-mailom a/alebo listom a/alebo v rámci online portálu pred ich vstúpením do platnosti. Ak koncový používateľ nevyjadrí nesúhlas s platnosťou nových všeobecných podmienok používania do šiestich týždňov po prijatí e-mailu, považujú sa zmenené všeobecné podmienky používania za akceptované. Poskytovateľ licencie sa zaväzuje špeciálne upozorniť koncového používateľa na význam šesťtýždňovej lehoty (najmä na to, že zmenené všeobecné podmienky používania sa budú považovať za akceptované zo strany koncového používateľa, ak nevyjadrí nesúhlas s ich znením v lehote šiestich týždňov po ich prijatí).
7.1.3 Ak koncový používateľ vyjadrí nesúhlas s novými všeobecnými podmienkami používania v lehote uvedenej v odseku 7.1.2, má poskytovateľ licencie právo vypovedať zmluvný vzťah so zákazníkov riadne v lehote štrnástich dní.
7.2 Na účely plnenia zmluvy a vykonávania zmluvne viazaných služieb spoločnosťou Schüco, môže spoločnosť Schüco využiť aj tretie strany ako takzvaných pomocníkov pri plnení.
7.3 Namiesto poskytovateľa licencie môžu tretie strany úplne alebo čiastočne obhajovať práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy pre spoločnosť Schüco pri dodržaní lehoty na ohlásenie vopred v trvaní jedného mesiaca. Koncový používateľ je oprávnený v takom prípade vypovedať zmluvný vzťah so spoločnosťou Schüco bez uvedenia dôvodu.
7.4 Na všeobecné podmienky používania a zmluvné vzťahy medzi poskytovateľom licencie a koncovým používateľom sa vzťahujú výhradne zákony spolkovej republiky Nemecko. Sídlom súdu pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace je mesto Bielefeld, pokiaľ je zákazníkom obchodník.
Stav: Júni 2019

Prejsť na verziu na tlač

Informovaný súhlas

Áno, súhlasím so Všeobecným vyhlásením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov spoločnosti Schüco, ako aj s vyhlásením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov pre oblasti chránené prihlasovaním „Moje pracovisko" spoločnosti Schüco a s použitím mojich osobných údajov z tohto prihlásenia na účely, ktoré sú uvedené v ustanoveniach o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Prijímam podmienky použitia.

Chcem dostávať informácie (reklamu) o najnovších výrobkoch s službách spoločnosti Schüco a chcem byť informovaný nasledovnými spôsobmi:

Tieto údaje sú dobrovoľné. Informovaný súhlas s posielaním je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy login@schueco.com alebo kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v tiráži. Spracovanie Vašich údajov sa vykonáva zodpovedajúco vyššie uvedeným vyhláseniam o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov.