1. Inwestorzy
  2. Zrównoważony rozwój
  3. Korzystne perspektywy
  4. Dla Schüco i partnerów

360° zrównowazonego rozwoju

Dla Schüco i partnerów

Przyjmując cel "360° zrównowazonego rozwoju" firma Schüco staje przed wyzwaniem zaoferowania swoim klientom systemów odpowiednich dla przyszłościowych, energooszczędnych i ekonomicznych budynków. Celem jest kształtowanie takich przestrzeni do pracy i do mieszkania, które będą sprzyjały zdrowiu i komfortowi użytkowników, zminimalizują zużycie energii a jednocześnie pozwolą oszczędzać zasoby naturalne. Dotyczy to całego cyklu życia produktu: od powstania, przez okres eksploatacji, aż po możliwość ponownego wykorzyatnia materiałów po zakończeniu użytkowania. Firma Schüco ma na względzie wszystkie te aspekty. Ludzie spędzają przeważającą część swojego życia w budynkach. Tym ważniejsze jest więc, aby technologie budowlane spełniały najwyższe wymagania pod względem wzornictwa, komfortu i bezpieczeństwa. Jednocześnie, dzięki oszczędności energii, budynki mogą wnosić bardzo istotny wkład w ograniczenie emisji CO2, a co za tym idzie - w ochronę zasobów naturalnych. W dziedzinie budownictwa Schüco oferuje rozwiązania systemowe, które dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej, optymalnej i automatycznej regulacji temperatury oraz cyklicznej wentylacji umożliwiają znaczne ograniczenie zapotrzebowania na energię.

Poza tym, dzięki zastosowaniu zintegrowanej fotowoltaiki (BIPV) budynki mogą samodzielnie wytwarzać energię i przyczyniać się do ochrony klimatu, obniżając zużycie paliw kopalnianych i emisję gazów cieplarnianych. Połączenie tych wszystkich elementów umożliwia użytkownikowi budynku uzyskanie wysokiego komfortu. Do produkcji systemów Schüco wykorzystywane są wyłącznie materiały z gwarancją trwałości i możliwości pełnego recyklingu. Dzięki temu firma Schüco realizuje technologie pozwalające funkcjonować ludziom w pełnej harmonii z naturą.

Uwzględnianie kosztów cyklu życia w przypadku inwestycji publicznych

W lutym 2014 r. Unia Europejska przyjęła dyrektywę 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Akt ten reguluje między innymi kwestię organizowania przetargów na realizację dużych inwestycji budowlanych o wartości ponad 5,186 milionów euro. Od kwietnia 2016 r. dyrektywa europejska obowiązuje także w Niemczech. W związku z tym rząd federalny zmienił prawo zamówień publicznych, przyjmując tzw. "rozporządzenie o nowelizacji prawa zamówień publicznych" (VergRModVO). W § 59 wprowadzono zapis mówiący o tym, że publiczny zleceniodawca przy ocenie najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację inwestycji budowlanej może również uwzględnić "koszty całego cyklu życia" budynku.
Przy ocenie ofert przez zamawiającego, który jest instytucją publiczną, zaczną więc liczyć się nie tylko koszty nabycia, lecz także koszty użytkowania, takie jak zużycie energii, koszty konserwacji czy też koszty końcowe związane z wyburzeniem czy rozbiórką budynku, usunięciem odpadów i recyklingiem. Można będzie także uwzględnić koszty spowodowane zewnętrznymi efektami obciążenia środowiska, takimi jak emisja gazów cieplarnianych, o ile da się je skalkulować w wartości pieniężnej. Rozporządzenie VergRModVO stwarza zatem podstawy prawne do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie technicznym i ekonomicznym, o ile oczywiście publiczny zamawiający jest tym zainteresowany.
Bardzo ważna jest w tym kontekście powłoka budynku, gdyż to ona przy dużych inwestycjach odgrywa decydującą rolę w kalkulacji kosztów cyklu życia. Prawdą jest, że wysokowartościowe okna, fasady czy systemy wentylacji łączą się z dość wysokimi kosztami nabycia na początku cyklu życia inwestycji. Jednak koszty te zobaczymy w zupełnie innym świetle, gdy spojrzymy na późniejsze niskie zużycie energii przez budynek w związku z optymalną izolacją i wentylacją. Wysokowartościowe powłoki budynków oznaczają również niższe koszty konserwacji i umożliwiają późniejsze ponowne wykorzystanie cennych, niczym nie zanieczyszczonych materiałów, gdy po wielu latach przyjdzie czas na wyburzenie budynku i recykling. Warto nadmienić, że ta nowa ekologiczna perspektywa dla budynków była od dawna wspierana przez firmę Schüco w autorskiej, rozbudowanej koncepcji "360° zrównoważonego rozwoju".