1. Inwestorzy
  2. Centrum Technologiczne Schüco
  3. Dziedziny

Dziedziny

Badanie elementów i materiałów budowlanych

Zginanie, rozciąganie, ściskanie - nic się nie ukryje

Własne badania elementów i materialów budowlanych mają w Schüco długą tradycję. W 1967 roku rozpoczęły się pierwsze tego typu badania, w roku 1968 od Wyższej Szkoły Technicznej w Berlinie zakupiono pierwszą uniwersalną maszynę wytrzymałościową. Dziś, obok statycznych i dynamicznych prób na ściskanie, zginanie i rozciąganie, prowadzone są także badania mechanicznych parametrów eksploatacyjnych profili ościeżnic i skrzydeł z przekładką termiczną. Próby dokonywane są w temperaturze pokojowej oraz w zakresie od -20°C i +80°C w zamkniętym pomieszczeniu pomiarowym. Prowadzone są także testy starzenia się próbek przy zdefiniowanym wpływie ciężaru i temperatury przez okres do 1000 godzin.
Możliwe są także badania, dla których nie określono dotąd żadnych norm. Jest to na przykład określanie wartości kontrolnych dla obliczeń statycznych połączeń. Są to badania ustalane zgodnie z wymaganiami zleceniodawcy, nie tylko dla elementów i materialów budowlanych, ale często również w obszarze symulacji środowiskowej lub, w razie zapotrzebowania, w innych obszarach kontrolnych Centrum Technologicznego.

Symulacje środowiskowe

Optymalne parametry dla każdego klimatu

Jeżeli potrzebne są wiążące informacje dotyczące zachowania się powłoki budynku w określonych warunkach klimatycznych, należy przeprowadzić symulację warunków środowiska naturalnego. Dotyczy to także obserwacji dotyczących starzenia się materiałów, powierzchni i produktów pod wpływem ciepła, zimna, wilgoci, promieniowania UV oraz substancji agresywnych. Centrum Technologiczne firmy Schüco oferuje w tym zakresie wiele możliwości.
Nowością jest specjalna komora klimatyczna do badania detali i kompletnych elementów budowlanych o rozmiarach do 3000 x 3000 mm. W komorze badawczej zaprojektowanej specjalnie dla firmy Schüco dokonywane są symulacje różnic temperatur i wilgotności panujących wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Dzięki niej nawet elementy o dużych gabarytach można testować w zróżnicowanych, nawet ekstremalnych warunkach klimatycznych.

Kompatybilność elektromagnetyczna

Bezpieczna elektronika i wysoki poziom ochrony budynku

Wszystkie produkty firmy Schüco, wyposażone w elementy elektroniczne własne lub innych producentów, muszą wykazywać kompatybilność elektromagnetyczną. Wymaga to zgodnych z odpowiednimi normami kontroli pod kątem ich odporności na zakłócenia oraz odbić zakłóceń elektromagnetycznych. Dzięki temu eliminuje się nieprawidłowości funkcjonowania oraz awarie, a także emisję szkodliwych fal elektromagnetycznych. Jednocześnie kontrole stopnia ochrony mają na celu sprawdzenie, czy elementy budowlane są należycie zabezpieczone przed czynnikami środowiskowymi, np. pyłem lub wodą, a części stanowiące zagrożenie i przewodzące prąd elektryczny zostały właściwie zabezpieczone. W ten sposób firma Schüco reaguje na coraz powszechniejsze stosowanie wyposażonych w silniki, sterowanych i wytwarzających energię elektryczną fasad, drzwi i okien. Wszystkie badania wykonywane są zarówno w stadium opracowywania produktów, jak i w gotowych obiektach.

Kontrole stopnia zabezpieczenia IP obejmują wszystkie testy istotne dla produktów Schüco, jak np. wodoszczelności (IPX1, IPX2, IPX3 i IPX4), ochrony przed dostępem do elementów niebezpiecznych i znajdujących się pod napięciem elektrycznym (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), pyłoszczelności (IP5X i IP6X) oraz polegające na zanurzaniu próbek (IPX7 i IPX8). Doświadczenia te umożliwiają jednoznaczną ocenę produktów zarówno własnych, jak i powierzonych, a tym samym bezpieczną i bezawaryjną eksploatację.

Badanie kuloodporności

Ochrona przed przestrzeleniem z broni palnej

Na stanowisku kontroli odporności na przestrzelenie próbki ostrzeliwane są z broni palnej pod różnymi kątami, z różnych odległości (do 25 cm) i z różnej amunicji. Jeżeli wynik jest pozytywny i zgodny z odpowiednią normą, produkt jest klasyfikowany do odpowiedniej klasy kuloodporności (od FB1 do FB7). Obowiązują one dla wszystkich elementów kuloodpornych systemów okien, drzwi i fasad wytwarzanych przez firmę Schüco. Działania te pozwalają wyeliminować zarówno przedostanie się pocisku do wnętrza budynku, jak i powstawanie odprysków materiałów lub szkła w przypadku wystrzału z broni palnej w pomieszczeniu. 

Przeprowadzając własne testy kuloodporności, firma Schüco dokonuje zgodnej z normami kontroli wstępnej. Do tego celu niezbędne są dokładne pomiary prędkości wystrzelonych pocisków. W przypadku pełnopłaszczowego naboju szpiczastego wynosi ona aż do 810 m/s, trzykrotnie przewyższa więc prędkość dźwięku.

Akustyka budowlana

Izolacyjność akustyczna rzeczywistego elementu budowlanego

Wymagany poziom izolacji od zewnętrznych źródeł hałasu w przypadku kompleksowych fasad budynków można zagwarantować wyłącznie dzięki pomiarom laboratoryjnym. Również izolacja akustyczna pomiędzy pomieszczeniami może funkcjonować niezawodnie jedynie wówczas, gdy przenoszenie dźwięków jest powstrzymywane przez fasadę zewnętrzną. W Centrum Technologicznym firmy Schüco może być to precyzyjnie zbadane na rzeczywistych elementach budowlanych; wykrywa się tu także przyczyny ewentualnych usterek, co pozwala zoptymalizować konstrukcję poszczególnych elementów. Jest to szczególnie istotne w przypadku izolacji akustycznej ruchomych ścian pomieszczeń w budynkach biurowych. Również po przebudowie pomieszczeń, w tzw. "wrażliwych strefach", powinien zostać zapewniony komfort akustyczny dzięki odpowiedniej izolacji dźwiękowej. Do pomiarów akustycznych w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistych służą cztery pomieszczenia odseparowane zarówno od siebie nawzajem, jak i od dźwięków pochodzących z innych części budynku.

Dział akustyki budowlanej zajmuje się ponadto pomiarami emisji dźwięków pochodzących z elementów budowlanych, które je wytwarzają, np. napędzanych silnikami wentylatorów i okuć, a także pomiarami akustycznymi pomieszczeń. Schüco doradza inwestorom, wykonawcom konstrukcji metalowych i architektom w skomplikowanych kwestiach z zakresu akustyki budowlanej. Poza tym przeprowadza pomiary w budynkach w celu zapewnienia wysokiej jakości wykonawstwa i montażu lub akustycznej izolacji od innych elementów obiektu. Dodatkowo firma zajmuje się badaniami całościowymi w przypadku rozwiązań specjalnych i przygotowuje specyfikacje robót w zakresie możliwych do realizacji wymagań akustycznych.

Warsztat doświadczalny

W warsztacie doświadczalnym firmy Schüco wytwarzane są wszelkie rodzaje próbek oraz modeli, podobnie jak we własnym zakładzie konstrukcji metalowych. Po jego rozbudowie z 700 do ponad 2000 m2 działa między innymi sterowane za pomocą CNC centrum obróbki profili oraz piła do cięć ukośnych.

Wszystkie nowe systemy są najpierw budowane w warsztacie doświadczalnym, a następnie testowane. To miejsce jest więc kolebką produktów metalowych spod znaku Schüco. Po rozbudowie warsztat doświadczalny umożliwia nie tylko jednoczesną obróbkę różnych profili i systemów, ale także równoległe przeprowadzanie większej liczby badań.

Badania szczelności

Huragany są bez szans

W swoim Centrum Technologicznym firma Schüco dysponuje największym w Europie wewnętrznym stanowiskiem do badań fasad. W nowej, mierzącej 18 metrów wysokości hali można testować połączone ze sobą elementy fasad o maksymalnej szerokości do 21 m i wysokości 13 m. Dzięki temu Schüco może w warunkach zbliżonych do rzeczywistych sprawdzać szczelność większych i bardziej kompleksowych konstrukcji. Rozbudowa centrum stanowi milowy krok w kierunku spełnienia stale rosnących wymagań klientów. Obok danych w zakresie jakości produkcji i montażu badania te dostarczają także informacji pozwalających ocenić jakość rozwiązań specjalnych na bardzo wczesnym etapie ich powstawania. Do spektrum zadań wykonywanych przez firmę Schüco należą także analizy błędów oraz kompleksowe usługi doradcze.

Badania szczelności poszczególnych elementów budowlanych oraz kompletnych zespołów fasad obejmują test wodoszczelności, przepuszczalności powietrza oraz obciążenia wiatrem. W przypadku fasad badana jest między innymi wodoszczelność dynamiczna, przy czym obok intensywnego strumienia wody na testowane elementy kierowany jest także silny strumień powietrza. Dodatkowo symulowane i badane są ruchy budynków oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i szczelność fasad (np. ruchy wywołane obciążeniem lub trzęsieniem ziemi).

Mechanika, trwałość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo w centrum uwagi

Podstawowym działem Centrum Technologicznego Schüco jest dział mechaniki, trwałości i bezpieczeństwa. To tutaj intensywnie testowana jest trwałość okien i drzwi, rolet, zamków, zawiasów oraz napędów elektrycznych. W ramach prowadzonych badań okna otwierane i zamykane są do 20 tysięcy razy, a drzwi nawet do miliona razy. Również funkcjonowanie instalacji okien i drzwi z napędem elektrycznym jest poddawane gruntownej kontroli. Stanowisko wahadłowych prób uderzeniowych okien, drzwi, fasad i modułów fotowoltaicznych jest nowością, podobnie jak stanowisko testów imitujących statyczne i dynamiczne próby włamań. Długotrwałe testy kompletnych okuć wykonywane są przez roboty. Odgrodzenie poszczególnych pomieszczeń pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu poufności wyników badań.

Elektrotechnika i wsparcie

Dział elektrotechniki i wsparcia (ETS) stanowi swojego rodzaju interfejs łączący poszczególne działy Centrum Technologicznego, ponieważ tutaj najważniejsza jest technika kontrolna - aparaty pomiarowe, urządzenia i oprogramowania używane w tej placówce. Głównym zadaniem działu jest nadzorowanie środków kontroli.
W jego ramach, we własnym laboratorium, kalibrowane są urządzenia. Dzięki wyposażeniu we wzorce porównawcze, specjaliści laboratorium są w stanie wykonywać tę czynność niezwykle precyzyjnie.

Dział ten zajmuje się także naprawą i konserwacją wszystkich urządzeń oraz instalacji działających w centrum, jak rownież projektowaniem, wytwarzaniem lub nadzorowaniem pracy nowych stanowisk kontrolnych.

Z tego działu

Dowiedz się więcej

Niezależne laboratorium
Historia