1. Firma
  2. Informacje ogólne
  3. Ochrona danych
  4. Ogólne warunki użytkowania dotyczące portalu „Moje miejsce pracy” dla architekci

Ogólne warunki użytkowania dotyczące portalu „Moje miejsce pracy” dla architekciDrukuj stronę

Warunki użytkowania i licencjonowania firmy Schüco International Polska Sp.z o.o. (zwanej dalej "Licencjodawcą")
dla korzystania z dostępnych online treści, baz danych i oprogramowania (Licencja online). Licencjodawca oferuje dostępne online katalogi Schüco, rysunki techniczne, informacje przetargowe, certyfikaty jakości oraz informacje dla architektów (zwane dalej "Treściami"), bazy danych jak również różnorodne narzędzia oprogramowania oraz oprogramowania do zarządzania Treściami i danymi Państwa klientów (zwanych dalej "Użytkownikami końcowymi") oraz ich prezentowania (oba elementy oprogramowania zwane są w dalszej części Umowy "Oprogramowaniem") w celu usprawnienia pracy z produktami Schüco, korzystania z nich i ich planowania również za pośrednictwem internetu (zwane dalej "Stroną internetową").

Skorzystanie z przedmiotowej oferty online oznacza wyrażenie zgody na poniższe Warunki użytkowania i licencjonowania. Prawa autorskie i prawa do użytkowania: wszelkie prawa (w szczególności wszelkie przypadki objęcia ochroną prawa autorskiego i wszelkie prawa pokrewne, w tym prawo producenta bazy danych, jak również wszelkie inne prawa łącznie ze statusem prawnym zapewniającym dodatkową ochronę dzieł na mocy przepisów prawa ochrony konkurencji) do dostępnych online treści, baz danych i oprogramowania przysługują wyłącznie Licencjodawcy. Pozwolenie na użytkowanie: Licencjodawca przenosi na rzecz Użytkownika końcowego ograniczone terytorialnie do obszaru Republiki Federalnej Niemiec, niewyłączne i nieprzenoszalne prawo do korzystania z dostępnych online treści, baz danych i oprogramowania, w zakresie zwykłego użytkowania na potrzeby usprawnienia pracy z produktami Licencjodawcy i ich planowania. Bez uzyskania wyrażonej wprost zgody Licencjodawcy niedopuszczalne jest jakiekolwiek kopiowanie bądź zapisywanie w formie plików, na elektronicznych urządzeniach do przetwarzania danych lub nośnikach zapisu jakiegokolwiek rodzaju, jak również przekazywanie oprogramowania lub baz danych bądź treści, za wyjątkiem stosowanego w zwykłym procesie pozyskiwania danych technicznego zapisu w pamięci operacyjnej bądź na twardym dysku Użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy zadba następnie o to, aby osoby trzecie nie miały "bez względu na okoliczności" dostępu do oprogramowania, baz danych bądź treści. Ponadto, niedopuszczalne jest jakiekolwiek inne, wykraczające poza uregulowania zawarte w zdaniu 1 niniejszego ustępu, korzystanie z oprogramowania lub baz danych lub treści. Dalsze ograniczenia użytkowania: zabrania się wprowadzania jakichkolwiek zmian, przeróbek, dzielenia lub rozdzielania bądź też wprowadzania innych modyfikacji do oprogramowania, baz danych bądź treści (w tym modyfikacji za pośrednictwem programów typu add-on, tłumaczenia, odtwarzania kodu źródłowego, dekompilowania, dezasemblowania bądź łączenia z innym oprogramowaniem, innymi danymi bądź bazami danych); powyższe postanowienie nie wpływa na skuteczność przepisów § 69e UrhG (Ustawy o prawie autorskim). Oprogramowanie, treści lub bazy danych nie mogą być przenoszone w drodze cesji, dzierżawione, sublicencjonowane bądź w inny sposób odpłatnie udostępniane ososbom trzecim albo wykorzystywane komercyjnie. Naruszenie powyższych postanowień będzie skutkować powstaniem prawa do natychmiastowego wypowiedzenia umowy licencyjnej po stronie Licencjodawcy oraz powstaniem po stronie Użytkownika końcowego zobowiązania do m.in. wypłaty odszkodowania (§ 97 UrhG - Ustawy o prawie autorskim); naruszenie tego rodzaju może stanowić też przestępstwo (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG - Ustawy o prawie autorskim). Gwarancja: podczas wprowadzania danych do treści i baz danych dostępnych online mogą, pomimo starannego ich opracowania i sprawdzenia, zdarzyć się sporadycznie sytuacje, w których wprowadzone dane zawierać będą błędy. Poprawność danych nie jest objęta gwarancją. W obecnym stanie wiedzy technicznej nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia błędów w oprogramowaniu, nawet pomimo jego starannego opracowania. Użytkownik końcowy podejmie więc odpowiednie kroki na wypadek sytuacji, a której całość bądź część oprogramowania nie będzie działać. Na mocy niniejszej umowy Licencjodawca nie przyjmuje na siebie jakiegokolwiek zobowiązania do udzielenia gwarancji bądź wypłaty odszkodowania. Licencjodawca i Użytkownik końcowy uzgadniają, że użytkowanie oprogramowania, baz danych jak również treści nie zastępuje fachowej porady. Prawo właściwe, sąd właściwy: Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów międzynarodowego prawa prywatnego. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd w Bielefeld, o ile klient jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność handlową.