1. Partner
  2. Magasin
  3. Bærekraft
  4. Hva du bør vite om dokumentasjon fra A til Å
Tilbake til oversikt

Hva du bør vite om dokumentasjon fra A til Å 

Strengere miljøkrav i byggeprosjektene har gitt en stor økning i hva som skal kunne dokumenteres, og det er lett å gå seg vill i jungelen av miljømerker, ulike aktører, krav og dokumentasjon som skal leveres, så her kommer en liten ABC til begreper og uttrykk du bør kjenne til. 

A - A20 listen er en liste over uønskede stoffer i BREEAM-prosjekter. Om en blir bedt om å levere en A20-erklæring menes det at det fra produsent skal leveres en egenerklæring der man bekrefter fraværet av disse stoffene. Ingen av Schücos lim, fugemasser o.l. har stoffer på denne listen, og egenerklæringen sender vi på forespørsel. Husk at om dere bruker andre lim og fugemasser, maling etc. til prosjekter og det i beskrivelsen vises til A20 listen, skal dere også levere med en slik egenerklæring fra produsent av disse produktene. 

B - BREEAM® (Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark), eller BREEAM-Nor som er den norske tilpasningen, er et verktøy som kan brukes gjennom et byggeprosjekt og som har som mål at miljøvennlige bygg blir etterspurt og premiert.


C - CE-merket er et merke kjent for de fleste da det lenge har vært å finne på alt fra solbriller til vaskemaskiner. I 2013 ble det også et forskriftskrav å CE-merke produkter til byggverk som er omfattet av en harmonisert standard (Se H). Byggevareforordningen, tidligere Byggevaredirektivet, er loven som omfatter CE-merkingen. Denne ble i 2016 også implementert som Forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk i kapittel 3 i Tek 10.

D -  Dibk, Direktoratet for byggkvalitet, er den sentrale myndighet for byggteknisk regelverk og tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper, samt driver av ordningen for sentral godkjenning.

E – EPD står for Environmental Product Declaration og er en miljødeklarasjon som oppsummerer hvordan et produkt påvirker miljøet gjennom sin verdikjede, altså noe om klimagassutslipp, påvirkning av ozonlaget, forbruk av energi osv. I noen byggeprosjekter er det krav til at et produkt skal ha en EPD, mens det for andre prosjekter er satt krav til selve innholdet i den, altså at det settes en grense for hva som er høyest tillatt miljøpåvirkning. EPD`ene til Schüco kan skrives ut prosjektspesifikt fra SchüCal.

F – Forvaltning- Drift og Vedlikeholds dokumentasjon er en portefølje som skal overleveres til byggherre ved overtagelse. FDV-dokumentasjonen skal bl.a. inneholde betjenings- og pleieanvisninger, bruksanvisninger for tekniske anlegg, samt informasjon om evt. utskiftninger og service som må utføres og hvor man kan få tak i reservedeler. Det er forskjellig hvor omfattende en FDV-dokumentasjon for et stort kontorbygg og en FDV-dokumentasjon til en privatbolig trenger være. Felles for dem begge er at den skal fungere som en guide til byggherren for hvordan man best mulig kan drifte og vedlikeholde bygget.

G – Grønn byggallianse er et miljønettverk bestående av noen av de største aktørene innen byggebransjen i Norge, og de jobber for utbyggere som ønsker å bli mer miljøeffektive. De har hjemmesider www.byggalliansen.no hvor det ligger flere publikasjoner og veiledere i forhold til innhenting av miljødokumentasjon.

HHarmoniserte standarder er betegnelsen på normene som er utarbeidet som et felles sett regler for EU og EØS landene. Harmoniserte normer finnes for mange produkter til byggverk, og alle produkter som er omfattet av en slik skal CE-merkes. Nye harmoniserte standarder utarbeides hvert eneste år av ulike komiteer, og etter hvert som de ferdigstilles gjelder CE-merkingen for flere og flere produkter.

I – ISO 14001 er en standard for miljøvennlig profil hos produsenter. En ISO 14001 sertifisering signaliserer at bedriften har et miljøstyringssystem som reduserer belastingen på miljøet. En virksomhet som ved hjelp av et miljøstyringssystem systematisk tar hensyn til miljøet, har bedre kontroll med bruken av råvarer og energi, utslipp og avfallshåndtering.  Schüco International har ISO 14001 sertifisering, og sertifikatet kan lastes ned her

J «Jomfruelige materialer" er et uttrykk som ofte kommer opp i forbindelse med livssyklusanalyser. Et jomfruelig materiale er ikke laget av resirkulerte materialer, men produsert av nye materialer. Les om materialet aluminium på neste side. Aluminium er et materiale som kan resirkuleres i det uendelige uten av det taper sin kvalitet. Prosessen med resirkulering av aluminium er mye mindre ressurskrevende enn produksjon av ny aluminium. 75% av all aluminium som noen gang er produsert i verden er fortsatt i bruk, og mye av aluminiumet har vært gjennom utallige kretsløp. Men pga. aluminiumens lange levetid er det i dagens marked ikke mulig å dekke behovet for aluminium med mer enn 20-25% resirkulert materiale. Resten av behovet må dekkes av ny aluminium.

K – Kontrollsystem i bedriften er obligatorisk å ha tatt i bruk før man kan CE-merke sine produkter. Et slikt kontrollsystem baserer seg på egenkontroll av alle faser i produksjonsprosessen samt bestilling og montering. Målet med at bedriften tar i bruk slike kontrollsystem er at produkter som kommer ut i markedet er uten feil og iht. ytelseserklæringen (se Y). Om du blir bedt om å legge frem dokumentasjon for dette, er det utfylte sjekklister og protokoller som gjelder som bevis for at bedriften har et egenkontrollsystem.

L – LCA, Life Cycle Assessment elle livssyklusanalyse er en analyse av hvordan et produkt påvirker miljøet gjennom sin verdikjede, og er grunnlaget for å kunne utarbeide en EPD.

 

M – Miljømerker finnes det mange av.  ECOProduct er ett miljømerke som Schüco har for sine fasader, elementfasader, vinduer og dører, og er et kvalitetsstempel som viser at produktene kommer godt ut i forhold til emisjoner til inneluft, innhold av helsefarlige stoffer, ressursbruk og drivhuseffekt. Andre tilsvarende produkter kan være merket med Svanemerket (gjelder for pvc, tre, tre/ alu vinduer og dører).

N - NGBC (Norwegian Green Building Council) er en uavhengig forening for bransjeledere i norsk bygg og eiendom, og har utviklet BREEAM-Nor. Schüco er medlem i NGBC sammen med 250 andre fra hele verdikjeden innen bygg og eiendom.

O – Offentlige anskaffelser må foregå iht. Anskaffelsesloven (Forskrift om offentlige anskaffelser).  En av de mest sentrale kapitlene handler om Miljøhensyn, og at det skal tas hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen. Det skal vektlegges produktets levetid fremfor å utelukkende vektlegge laveste innkjøpspris.

P – ProductXChange er en portal hos CoBuilder for digital utveksling av dokumentasjon i byggeprosjekter. I noen prosjekter er det satt et krav til leverandører at de har bruker hos CoBuilder og kan levere dokumentasjonen digitalt. Dette koster en årlig sum. Mer informasjon her 

Q – QR-kode, eller Quick Response code, er en todimensjonal kode som kan inneholde mer enn en vanlig strekkode. Koden kan f.eks. inneholde en nettadresse eller den kan fylle ut og sende en epost eller SMS til en gitt mottager, og leses av med en QR skanner for eksempel fra smarttelefonen.

QR koder kommer til å bli enda mer brukt i tiden som kommer, kan allerede nå skrives ut fra SchüCal i forbindelse med CE-merking. I SchüCal kommer det også en funksjon der man kan angi elementets plassering i bygget, hvilken etasje, hvilken byggefase, hvilket rom elementet skal plasseres i osv. før man skriver ut etiketter med QR koder som settes på ferdig produsert element.  Koden kan igjen scannes på byggeplass og man får opp all informasjon og korrekt plassering i bygget.  

R – REACH, (Registration Evaluation Authorisation Restriction Chemicals) er registering av kjemikalier. Det er påbudt å utarbeide sikkerhetsdatablader etter retningslinjer fra REACH. Schücos sikkerhetsdatablader ligger i DocuCenter og sikkerhetsdatabladene for de mest brukte lim og fugemasser ligger inne hos CuBuilder.

S – Schüco engasjerer seg i forskning- og utviklingsarbeider som sørger for at produkter bidrar til bærekraftige bygninger og boliger.  

T – Teknisk dokumentasjon for produkter til byggverk består av blant annet innledede typeprøving, beregninger og beskrivelse av produktene. Denne dokumentasjonen er rent teknisk og eies av produsenten, og skal ikke leveres sammen med produktet.

 

U – «Universell utforming» brukes om utforming av bygg, produkter til byggverk, samt uteområder skal være utformet slik av de kan brukes av alle mennesker så langt det er mulig, uten hjelpemidler eller tilpasninger.  Universell utforming er regulert i Plan og bygningsloven, TEK 10, Anskaffelsesloven, og Diskrimineringsloven. For Schücos produkter er aktuelle krav i forhold til universell utforming: lyd, brann, betjening av dører og vinduer, dørautomatikk, trinnfrie løsninger, synlighet (glass) solavskjerming og innemiljø /avgassing.

 

V – «Vugge til grav» og «Vugge til Vugge» er utrykk som brukes i miljøvurderinger av et produkt. «Vugge til grav» viser miljøbelastningen fra og med utvinning av råmaterialer via produksjon, distribusjon og bruk til produktet ender som avfall. «Vugge til vugge» viser produktets miljøbelastning fra og med utvinning av råmaterialer via produksjon til distribusjon og bruk til produktet blir gjenvunnet slik at resursene kan brukes om igjen.

 

W – Wikipedia.no kan brukes om man lurer på flere ord og uttrykk.

X -  Xylofon. Dette har ikke Schüco i sitt sortiment, men er det eneste ordentlige ordet som begynner på X.

 

Y – Ytelseserklæring et dokument der man som produsent deklarerer produktets ytelser. Denne erklæringen skal oppbevares hos produsent i minst 10 år, og ha et CE-merke med samme nummerering som følger produktet.

Z – Zero (Zero Emission Resource Organisation) er en uavhengig miljøstiftelse som jobber med å begrense klimagassutslippene innenfor alt fra bygg og transport til landbruk og offshore. Innenfor byggeindustrien jobber de med plusshus, fornybar energiproduksjon på bygg, energieffektivisering og utfasing av fossile oppvarmingskilder. Andre aktuelle saker de jobber for er å få på plass støtteordninger for innstallering av solcelleanlegg på bygg, samt å få de store offentlige eiendomsforvalterene soim Statsbygg til å bygge plusshus. Mer informasjon her

Æ - Æra, det er en ny en nå, i forhold til miljøvennlig fokus på byggeprosjekter.

Ø - Økologisk brukes ofte som omskriving for «miljøvennlig» eller «bærekraftig».

Å – Årlig går 40% av all energi i Norge til bygg, og det er et stort potensial for å spare energi ved å bygge miljøvennlige og energieffektive bygg. Miljøtrenden har lenge vært et tema men er nå i ferd med å akselerere da utbyggere og eiendomsforvaltere også har oppdaget økonomiske besparelser og fordeler med å bygge grønt. Schüco er alltid opptatt av å tilby systemer for ressurseffektiv, økonomisk og bærekraftig bygging og jobber med både myndigheter, utbyggere, arkitekter og entreprenører for å være en del av denne grønne utviklingen.