1. Investor
  2. Teknologisenteret
  3. Fagområde

Fagområde

Komponent- og materialtesting

Bøye, trekke, presse – ingenting forblir skjult

Å gjøre egne komponent- og materialtester har tradisjon hos Schüco. . I 1967 startet prøvedrift, og i 1968 ble de første brukte universal testemaskinene kjøpt fra der Technischen Hochschule Berlin. I dag blir i tillegg til statisk og dynamisk trykk, bøye og strekktester også den mekaniske egenskapene til isolerte karm og rammeprofiler testet. Testene skjer i romtemperatur og i temperaturer mellom -20°C og +80°C i et lukket målekammer. Aldring av prøvelegemer under definerte vekt- og temperaturpåvirkning blir testet over en periode på opptil 1000 timer.
Det er også mulig å utføre tester for hvilke det ikke eksisterer noen standard. Det gjelder for eksempel bestemmelse av testverdier for de statiske beregninger av forbindelser. Disse fastslås i hvert tilfelle etter behovene til oppdragsgiver, ikke bare for komponenter og materialer, men også ofte ved miljøsimulasjoner så vel som i de andre testområdene ved TZ når det er nødvendig.

Miljøsimulasjonstesting

Tester for alle klimatyper

Når det trengs pålitelige utsagn om klimatiske forhold rundt bygningsskallet er miljøsimuleringstester uunnværlige. Dette gjelder også kjennskap til hvordan materialer, overflater og produkter aldres på grunn av varme, kulde, fuktighet, UV-stråling og korrosive medier. Schüco teknologisenter gir mange muligheter for å teste dette.
Helt nytt er klimaforskjellskammeret for bygningsdeler og komplette elementer opp til en størrelse på 3.000 x 3.000 mm. I denne Schüco-produserte spesialkonstruksjonen blir temperatur- og fuktighetsforskjeller mellom inne og ute simulert. Her er det mulig å tese store bygningsdeler under ulike delvis ekstreme klimatiske forhold.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Sikker elektronikk og høy bygningsbeskyttelse

Alle produkter fra Schüco som er utstyrt med egne elektroniske komponenter eller tredjeparts produkter, skal dokumentere sin elektromagnetiske kompatibilitet. Dette krever standardiserte tester for komponentenes påvirkning på og av omgivelsene. Dette sikrer, at det hverken oppstår funksjonsfeil eller funksjonsutfall eller at skadelige elektromagnetiske bølger sendes ut. Samtidig kontrollerer beskyttelsesprogrammer, om komponenter er motstandsdyktige nok mot miljøpåvirkninger som f.eks. støv og vann eller om farlige og spenningsførende deler er tilstrekkelig sikret. Dermed reagerer Schüco på den sterkt økende utbredelsen av motoriserte, styrte og energiproduserende fasader, vinduer og dører. Alle tester er utført på et tidlig stadium i utviklingsfasen, men også i allerede ferdige prosjekter.

Testene for IP- beskyttelse omfatter alle relevante tester for Schüco-produkter som sprutsikkerhet (IPX1, IPX2, IPX3 og IPX4), beskyttelse mot tilgang til farlige og spenningsførende deler (IP1X, IP2X, IP3X, IP4X), støvtetthet (IP5X og IP6X) og neddykking av prøver (IPX7 og IPX8). De gir en klar vurdering av egne eller tredjeparts produkter og sikrer pålitelige ytelser.

Skuddtesting

Sikker mot skudd

I skuddtestkammeret blir testmodeller beskutt fra forskjellige vinkler og avstander opp til 25 m med ulike prosjektiler. Kan resultatet overbevise i forhold til standarden, blir produktet integrert i en av de skuddsikre klassifikasjonene FB1 til FB7. De gjelder for alle skuddhemmende elementer, som kan produseres i vindu-, dører- og fasadesystemer fra Schüco. Dette sikrer ved beskytning, at hverken prosjektilet trenger inn i rommet eller at material eller glass splintres på innsiden. 

Schüco gjennomfører med skuddtestingen en standardisert fortesting. Derfor er det også nødvendig at prosjektilhatigheten måles nøyaktig. Ved et skudd med fullmantlet spisshodekule vil det si opp til 810 m/s, noe som er nesten tre ganger lydens hastighet.

Bygningsakustikk

Lydisolering i den opprinnelige komponenten

Kravene til lydisolering mot ekstern støy kan spesielt på komplekse fasader bare sikres med laboratoriemålinger. Også en pålitelig lydisolasjon mellom rom kan bare fungere hvis lydoverføringen utenifra hindres. Dette kan Schüco i TZ ikke bare nøyaktig teste på originalkomponenter, men også finne årsaken til eventuelle mangler, for deretter å optimalisere komponenten. Dette er spesielt viktig ved lydisolering av fleksible romdelingssystemer i kontorbygg. Selv etter en ombygging av interiøret skal konfidensialiteten være sikret ved hjelp av lydisolering, spesielt i sårbare områder. . For å kunne gjennomføre realistiske målinger av bygningsakustikk har TZ fire rom som er koblet fra hverandre, som også er akustisk upåvirket av vibrasjoner i resten av sentret.

Videre utslippsmålinger av lydavgivende komponenter, som f.eks. motordreven ventilasjon og beslag, samt romakustiske målinger i porteføljen fra fagområdet bygningsakustikk. Schüco rådgir investorer, produsenter og arkitekter ved vanskelige spørsmål rundt bygningsakustikk. Dessuten tar Schüco målinger på bygg for å sikre produksjons- og monteringskvaliteten eller for å sette akustiske avgrensinger til andre bransjer. I tillegg kommer fellesskapsinspeksjoner ved spesialløsninger eller utregninger av gjennomførbare krav til akustikk.

Forsøksverksted

I Schücos forsøksverksted blir alle typer modeller og testelementer fremstilt, som i en egen entreprenørbedrift. Utvidelsen fra 700 til over 2.000 kvm har gitt plass til et CNC profilbearbeidelsessenter og en dobbel gjæringsag og god plass for flere nye maskiner.

Alle nye systemer blir først bygd i forsøksverkstedet og deretter testet. Verkstedet er dermed "den 1. fasadeentreprenøren“ hos Schüco. Forsøksverkstedet har med nybygget ikke bare en bredere basis, for å kunne bearbeide et bredt utvalg av profiler og systemer parallelt, men kan samtidig utføre et større antall tester.

Tetthetstesting

Orkaner har ingen sjanse

Schüco har i TZ Europas største testriggen innendørs for fasade. I den nybygde hallen med takhøyde på 18 m kan isolerte fasadeelementer på opptil 21 m bredde og 13 m høyde testes. Dermed kan Schüco på realistisk vis teste større og mer komplekse konstruksjoner enn noen gang tidligere. Utvidelsen er et stort skritt for å møte de økende behovene til kundene i det lange løp. Ved siden av uttalelser om produksjons- og monteringskvaliteten, gjør disse testene det mulig å bedømme de konstruktive kvalitetene til spesialløsninger. Feilanalyser og diverse konsulenttjenester er også en del av oppgaveomfanget til Schüco.

Tetthetstester av alt fra enkelte komponenter til komplette fasadeelementer omfatter tester av slagregn, luftgjennomstrømning og vindlaster. Ved fasadetester blir bl.a. den dynamiske slagregntettheten testet, der det i tillegg til strømmende regn blir etablert en sterk turbulent luftstrøm. Dessuten kan bevegelser, som kan ha innvirkning på sikkerheten og tettheten på fasader (f.eks. bevegelser på grunn av belastning eller jordskjelv), simuleres og testes.

Mekanikk, holdbarhet og sikkerhet

Kvalitet og sikkerhet i fokus

Et sentralt tema i Schüco teknologisenter er mekanikk, holdbarhet og sikkerhet. Her blir vinduer og dører, persienner, åpningsmekanismer, kammerdrev og elektriske motorer testet i utholdenhetstester. I slike tester oppnår vinduer 20.000 og dører opptil en million åpne- og lukkesykluser. Også funksjonaliteten til kabelovergangene til motorstyrte vindu og dører blir nøyaktig gjennomgått her. Testestativet for pendelslagtester på vinduer, dører og fasadeelementer er ny, det samme gjelder for statiske og dynamiske innbruddstester. Utholdenhetstester av komplette beslag utføres ved hjelp av kraftige roboter. På grunn av den romlige separasjonen fra andre avdelinger oppnås et høyt nivå av konfidensialitet.

E-teknikk og support

Fagområdet e-teknikk og support (ETS) er grensesnittet i teknologisentret (TZ) til de andre fagområdene, fordi her dreier alt seg om testeteknikk. Altså (måle-)apparatene, testestativene, anleggene og programvaren, som brukes eller trengs i teknologisentret. En viktig oppgave for avdelingen er å overvåke testutstyret.
Derfor skjer, som en del av utstyrsovervåkningen, det meste av kalibreringen i vårt eget laboratorium, som med de sporbare referansestandardene vil være i stand til å utføre presise fabrikkalibreringer.

I tillegg kommer både vedlikehold av alt utstyr og installasjoner i teknologisentret, samt planlegging, forberedelse og prosjektoppfølging av nye testbenker.

Fra denne delen

Videre lesning

Uavhengig produsentlaboratorium
Opplæring
Historie