1. Επενδυτές
  2. Κέντρο Τεχνολογίας
  3. Ειδικότητες

Ειδικότητες

Δοκιμές κάμψης, εφελκυσμού και πίεσης

Η Schüco έχει παράδοση στην εκτέλεση δοκιμών για τα δικά της εξαρτήματα και υλικά. Οι δοκιμές ξεκίνησαν το 1967 και, το 1968 αποκτήθηκε η πρώτη, μεταχειρισμένη, μηχανή δοκιμών γενικού τύπου, από την TU Berlin. Σήμερα, εκτός των δοκιμών στατικής και δυναμικής πίεσης, κάμψης και εφελκυσμού, γίνονται επίσης δοκιμές της μηχανικής απόδοσης εξωτερικών πλαισίων και κασών που έχουν υποστεί θερμική θραύση. Οι δοκιμές εκτελούνται σε θερμοκρασία δωματίου, καθώς και μεταξύ -20°C και +80°C, σε ένα αυτόνομο δωμάτιο μετρήσεων. Η γήρανση των δοκιμίων υπό καθορισμένες διαφοροποιήσεις βάρους και θερμοκρασίας, ελέγχεται επίσης σε μια περίοδο έως και 1000 ωρών.

Μπορούν επίσης να εκτελεστούν δοκιμές για τις οποίες δεν υπάρχουν πρότυπα. Για παράδειγμα, η εύρεση τιμών δοκιμών για τον δομικό υπολογισμό των αρθρώσεων. Αυτές υπολογίζονται σε συμφωνία με τον πελάτη, όχι μόνο για εξαρτήματα και υλικά, αλλά συχνά και για περιβαλλοντικές προσομοιώσεις, καθώς επίσης και σε άλλες περιοχές δοκιμών του Κέντρου Τεχνολογίας, εάν χρειάζεται.

Περιβαλλοντική προσομοίωση

Ένα κοντινό πλάνο σε κάθε κλίμα

Όταν απαιτούνται αξιόπιστες δηλώσεις για τα κλιματικά ζητήματα που σχετίζονται με το κέλυφος κτιρίου, τότε οι δοκιμές περιβαλλοντικής προσομοίωσης είναι εξαιρετικά σημαντικές. Το ίδιο ισχύει για πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά γήρανσης υλικών, φινιρισμάτων επιφανειών και προϊόντων, η οποία οφείλεται σε θερμότητα, ψύχος, υγρασία, υπεριώδη ακτινοβολία και διαβρωτικά μέσα. Το Κέντρο Τεχνολογίας Schüco διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία επιλογών για να το επιτύχει αυτό.

Ο θάλαμος κλιματικών συνθηκών για εξαρτήματα και ολοκληρωμένες μονάδες, μεγέθους έως 3000 x 3000 mm, είναι ολοκαίνουργιος. Οι διαφορές θερμοκρασίας και υγρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου προσομοιώνονται στην ειδική κατασκευή της Schüco. Είναι επίσης εφικτή η δοκιμή ογκωδών εξαρτημάτων υπό όλες τις συνθήκες υγρασίας.

Ηλεκτρονική Τεχνολογία

  Ασφαλές ηλεκτρονικό σύστημα και υψηλό επίπεδο προστασίας κτιρίου  


Όλα τα προϊόντα Schüco που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά εξαρτήματα της εταιρείας ή με προϊόντα άλλων εταιρειών, πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται δοκιμές των εξαρτημάτων για την ατρωσία σε παρεμβολές και τις εκπομπές παρεμβολών, σύμφωνα με τα πρότυπα. Έτσι θα διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν δυσλειτουργίες και ότι δεν εκπέμπονται επιβλαβή ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ταυτόχρονα, οι δοκιμές βαθμού προστασίας επαληθεύουν εάν τα εξαρτήματα είναι επαρκώς ανθεκτικά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως σκόνη και νερό ή, εάν τα επικίνδυνα ή αγώγιμα εξαρτήματα διαθέτουν επαρκή ηλεκτρική αντίσταση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η Schüco αποκρίνεται στη ραγδαία αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών, ελεγχόμενων και ενεργειακών προσόψεων, παραθύρων και πορτών. Όλες οι δοκιμές εκτελούνται ήδη σε ένα πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, αλλά επίσης και σε έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής διαφόρων δοκιμών για τις επαγόμενες παρεμβολές, με τη χρήση ακριβούς προσομοίωσης σε έναν νέο θωρακισμένο θάλαμο. Σκοπός των δοκιμών αυτών είναι η βελτίωση των προϊόντων Schüco ή των εξαρτημάτων άλλων εταιρειών, προκειμένου να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

Αντιβαλλιστική προστασία

Προστασία από σφαίρες

Στη νέα διάταξη δοκιμών βαλλιστικής, τα δείγματα δοκιμών βάλλονται με τη χρήση διαφόρων βλημάτων από διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις έως τα 25 m. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό σύμφωνα με το πρότυπο, τότε γίνεται ταξινόμηση σε μία από τις κλάσεις αντίστασης σε σφαίρα, από FB1 έως FB7. Ισχύουν σε όλες τις μονάδες με αντιβαλλιστική προστασία που μπορούν να κατασκευαστούν από συστήματα παραθύρων, πορτών και προσόψεων Schüco. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι σε περίπτωση μιας βολής, το βλήμα δεν εισέρχεται στο εσωτερικό, ούτε τα θραύσματα υλικού ή γυαλιού εισέρχονται στο εσωτερικό του δοκιμίου. Η Schüco εκτελεί μια προκαταρκτική δοκιμή σε συμμόρφωση με τα πρότυπα, σε συνδυασμό με τις δικές της βαλλιστικές δοκιμές. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να γίνει ακριβής μέτρηση της ταχύτητας της σφαίρας. Για μια κωνική σφαίρα με χάλκινο περίβλημα, η ταχύτητα φθάνει τα 810 m/s, που είναι περίπου το τριπλάσιο της ταχύτητας του ήχου.

Οι δοκιμές συμμορφώνονται με το DIN EN 1522, Φεβ. 99 / 1523, Φεβ. 99. Εάν το αποτέλεσμα συμμορφώνεται με το πρότυπο της δοκιμής, τότε η επίσημη δοκιμή εκτελείται στο γραφείο βαλλιστικής στην Ulm. Υπάρχει μια νέα διάταξη δοκιμών για δοκιμές επίκρουσης και αντικλεπτικής προστασίας.

Ακουστική

Ηχομόνωση των γνήσιων εξαρτημάτων

Η αξιόπιστη ηχομόνωση μιας πρόσοψης μπορεί να λειτουργεί μόνο εάν η μετάδοση του θορύβου παρεμποδίζεται από την εξωτερική πρόσοψη. Η Schüco έχει τη δυνατότητα, όχι μόνο να το ελέγχει αυτό στα γνήσια εξαρτήματα στο Κέντρο Τεχνολογίας, αλλά επίσης και να εντοπίζει τις αιτίες τυχόν ατελειών για τη μετέπειτα βελτίωση του εξαρτήματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη μείωση του θορύβου σε συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για τον διαχωρισμό δωματίων σε κτίρια γραφείων. Ακόμη και για την περίπτωση όπου έχει γίνει μετατροπή των εσωτερικών δωματίων, η εμπιστευτικότητα διασφαλίζεται με τη μείωση του θορύβου, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές. Για ρεαλιστικές μετρήσεις στον τομέα της ακουστικής κτιρίων, διατίθενται τέσσερα δωμάτια τα οποία είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και τα οποία είναι ηχομονωμένα από κραδασμούς του υπόλοιπου Κέντρου Τεχνολογίας. Η Schüco παρέχει συμβούλους κτιρίων, τεχνίτες μεταλλικών κατασκευών και αρχιτέκτονες, οι οποίοι παρέχουν συμβουλές για τα περίπλοκα ζητήματα που σχετίζονται με την ακουστική κτιρίων. Η Schüco πραγματοποιεί επίσης επιτόπιες μετρήσεις ώστε να διασφαλίσει την ποιότητα κατασκευής και εγκατάστασης ή, για τον ακουστικό διαχωρισμό από άλλες δραστηριότητες. Υπάρχουν επίσης δοκιμές αρθρώσεων για ειδικές λύσεις αναφορικά με βιώσιμες απαιτήσεις ακουστικής.

Εδώ γίνονται δοκιμές συστημάτων για παράθυρα και συστήματα διαχωρισμού δωματίων, καθώς και για ολοκληρωμένες μονάδες προσόψεων μεγέθους 2,8 x 3 m. Γίνεται μέτρηση της μόνωσης του αερομεταφερόμενου ήχου από τον εξωτερικό θόρυβο, όπως και η πλευρική μόνωση για μετάδοση θορύβου σε εσωτερικά δωμάτια ή μεταξύ ορόφων.

Κατασκευαστικό εργαστήριο δειγμάτων

Στο συνεργείο δειγμάτων Schüco, κατασκευάζονται όλοι οι τύποι δειγμάτων και μονάδων δοκιμών, όπως ακριβώς σε μια ανεξάρτητη εταιρεία μεταλλικών κατασκευών. Για να γίνει αυτό, με την επέκταση από τα 700 έως τα 2000 m2, σήμερα υπάρχει διαθέσιμο ένα κέντρο επεξεργασίας διατομών ελεγχόμενο από CNC και ένα πριόνι διπλής κεφαλής, καθώς και άφθονος χώρος για νέα μηχανήματα. Όλα τα νέα συστήματα κατασκευάζονται στο κατασκευαστικό εργαστήριο δειγμάτων για πρώτη φορά, ώστε να μπορούν έπειτα να δοκιμαστούν. Για τον λόγο αυτό, το κατασκευαστικό εργαστήριο είναι ο "πρώτος χώρος μεταλλικών κατασκευών της Schüco". Το κατασκευαστικό εργαστήριο δειγμάτων, όχι μόνο έχει μεγαλύτερο φάσμα δυνατοτήτων λόγω της ανακατασκευής, γεγονός που επιτρέπει την παράλληλη επεξεργασία μιας μεγάλης γκάμας διατομών και συστημάτων, αλλά επίσης μπορεί να παράγει περισσότερα πρωτότυπα.

Δοκιμές υδατοστεγανότητας

Οι θύελλες δεν έχουν καμία ελπίδα

Στο Κέντρο Τεχνολογίας, η Schüco διαθέτει τη μεγαλύτερη, εσωτερικού χώρου, διάταξη δοκιμών προσόψεων στην Ευρώπη. Στην καινούργια αίθουσα ύψους 18 m, μπορεί να γίνει δοκιμή ενωμένων μονάδων προσόψεων έως και 21 m σε πλάτος και 13 m σε ύψος. Έτσι η Schüco έχει τη δυνατότητα ρεαλιστικών δοκιμών μεγαλύτερων και πιο περίπλοκων κατασκευών από ποτέ άλλοτε. Η επέκταση αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την ικανοποίηση των αυξανόμενων απαιτήσεων των πελατών μακροπρόθεσμα. Εκτός από τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα κατασκευής και εγκατάστασης, οι δοκιμές αυτές επιτρέπουν την αξιολόγηση της ποιότητας κατασκευής ειδικών λύσεων σε πρώιμο στάδιο. Επιπλέον εργασίες που αναλαμβάνει η Schüco είναι οι αναλύσεις σφαλμάτων και μια μεγάλη ποικιλία συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι δοκιμές υδατοστεγανότητας, από μεμονωμένα εξαρτήματα έως ολοκληρωμένες μονάδες προσόψεων, περιλαμβάνουν τον έλεγχο υδατοστεγανότητας, διαπερατότητας αέρα και φορτίου ανέμου. Για δοκιμές προσόψεων, ελέγχεται το δυναμικό φορτίο αέρα, όπου εκτός από την αποστράγγιση ομβρίων, αναπτύσσεται ένα ισχυρό, τυρβώδες ρεύμα αέρα από το εξωτερικό. Οι στεγανοποιήσεις επίσης ελέγχονται με την προσομοίωση κινήσεων οροφών ή φραγμάτων ασφαλείας στην περίπτωση κίνησης ολόκληρου του κτιρίου.

Μηχανική, κύκλος ζωής και ασφάλεια

Εστίαση στην ποιότητα και την ασφάλεια

Ένα βασικό ζήτημα για το Κέντρο Τεχνολογίας Schüco είναι ο τομέας της μηχανικής, της αντοχής και της ασφάλειας. Εδώ, παράθυρα και πόρτες, ρολά, διατάξεις ανοίγματος, κιβώτια γραναζιών τοποθετημένα σε κοιλότητες ή ηλεκτρικά μοτέρ υποβάλλονται σε δοκιμές αντοχής. Επίσης εδώ εξετάζεται σχολαστικά η λειτουργικότητα των συνδέσμων ζεύξης καλωδίων για ηλεκτρικά παράθυρα και πόρτες. Επίσης εκτελούνται δοκιμές τύπου για προστασία από φωτιά και καπνό. Η διάταξη δοκιμών για δοκιμές επίκρουσης σε παράθυρα, πόρτες, μονάδες προσόψεων και φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι καινούργια και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για στατικές και δυναμικές δοκιμές αντικλεπτικής προστασίας. Οι δοκιμές αντοχής σε ολοκληρωμένα εξαρτήματα εκτελούνται με τη χρήση ρομπότ υψηλής απόδοσης. Στις δοκιμές ακτινοβολούμενης θερμότητας σε εξαρτήματα και διατομές έως τους 80°C, υπολογίζεται η παραμόρφωσή τους και η επίδραση που έχει αυτή στη λειτουργικότητά τους. Η απόλυτη εμπιστευτικότητα διασφαλίζεται με τον φυσικό διαχωρισμό από άλλα τμήματα.

Από αυτό το τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο εργαστήριο κατασκευών
Εκπαίδευση
Ιστορικό