1. Metallirakentajat
  2. Rekisteröinti

Rekisteröinti Metallirakentajat

Yhteystiedot

Rekisteröinti

Conditions of use and licence conditions

Schüco International KG (jäljempänä Schüco) ylläpitää Schüco-yhtymän yritysten tuotteita käyttäville metallirakentajille (jäljempänä metallirakentaja) tarkoitettua verkkoportaalia nimeltä Oma työpaikkani. Tämä verkkoportaali tarjoaa metallirakentajille verkossa selattavia Schücon kuvastoja, tuotetietoja (jäljempänä sisällöt), tietokantoja sekä erilaisia ohjelmistotyökaluja ja ohjelmistoja sisältöjen ja tietojen hallintaan ja esittämiseen (jäljempänä molemmat ohjelmistoelementit ohjelmistoja) helpottamaan työtä Schücon tuotteiden osalta eli niihin viittaamista, niiden päivittämistä ja suunnittelua myös internetin välityksellä. Schüco-ryhmällä tarkoitetaan kaikkia yrityksiä, joihin Schüco on kytköksissä Saksan osakelain (AktG) pykälien 15– mukaisesti ja jotka ovat liittyneet verkkoportaaliin.

1. Yleistä
1.1
Schüco mahdollistaa käyttäjän nimeämälle metallirakentajalle pääsyn Oma työpaikkani -verkkoportaaliin osoitteessa www.schueco.com (jäljempänä verkkoportaali) ja tämän käytön näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

1.2
Nämä yleiset käyttöehdot koskevat kaikkia sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja, jotka Schüco tarjoaa käytettäväksi verkkoportaalissaan, ellei kyseisiä sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja koske erilliset käyttöehdot. Jos sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja koskevat erilliset käyttöehdot, näitä noudatetaan ensisijaisesti suhteessa näihin käyttöehtoihin.

2. Käyttöoikeus
2.1
Verkkoportaalin käyttö edellyttää, että käyttäjä on tehnyt asianomaisen käyttöoikeushakemuksen. Tämä tekee hakemuksen työnantajansa, metallirakentajan, puolesta käyttäjänä (jäljempänä käyttäjä). Schücon hakulomake on täytettävissä sähköisessä muodossa internetissä. Hakemuksessa käyttäjän on ilmoitettava metallirakentajalla käytössään oleva sähköpostiosoite. Hakemuksen tehdessään käyttäjä hyväksyy nämä yleiset käyttöehdot. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on valtuudet toimia metallirakentajan nimissä ja toimesta, ja erityisesti tehdä tahdonilmaisu metallirakentajan puolesta. Käyttäjä toimii portaalia käyttäessään myös metallirakentajan täytäntöavustajana.

2.2
Schüco tarkistaa kyseisen hakemuksen mahdollisimman pian. Jos hakemus hyväksytään, käyttäjä saa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen, että metallirakentajalle on luotu käyttöoikeus portaaliin, jota tämä voi nyt alkaa käyttää.

2.3
Kirjautumistietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli kirjautumistiedot joutuvat kolmannen osapuolen käsiin, tästä on ilmoitettava Schücolle välittömästi.

2.4
Jos kirjautumistiedot syötetään kolme kertaa peräkkäin väärin tai niitä ei käytetä kirjautumiseen kolmeen kuukauteen, Schücolla on oikeus sulkea kirjautumisoikeus.

3. Käyttö
3.1
Käyttäjä on metallirakentajan puolesta oikeutettu käyttämään verkkoportaalin sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja helpottaakseen työtään Schücon tuotteiden parissa, niihin viittaamista ja/tai niiden myyntiä, niiden päivittämistä sekä niiden käytön suunnittelua. Sen sijaan kiellettyä on kaikki muu tämän kohdan 3.1. ensimmäisessä virkkeessä mainittua laajempi tietokantojen, ohjelmistojen ja/tai sisältöjen käyttö.

3.2
Kaikki oikeudet (erityisesti kaikki tekijänoikeudellisesti suojatut asemat ja lähiteollisoikeudet mukaan lukien tietokannan valmistajan oikeudet sekä muut oikeudet mukaan lukien täydentävien kilpailuoikeudellisen suoritussuojan asemat) verkossa käytettävissä oleviin sisätöihin, tietokantoihin ja ohjelmistoihin ovat ainoastaan Schücolla.

Schüco antaa metallirakentajalle jaetun ja ei-siirtokelpoisen oikeuden käyttää verkossa avattavia sisältöjä ja/tai tietokantoja verkkoportaalin muun käytön puitteissa kohdassa 3.1 mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki tietokantojen ja/tai sisältöjen kopioiminen, tallentaminen tiedostoihin, elektronisiin tietojenkäsittelylaitteisiin ja/tai kaikentyyppisille tallennusvälineille ja/tai luovuttaminen edelleen, poikkeuksena teknisesti normaalisti avattaessa työmuistin välimuistiin tai metallirakentajan kiintolevylle tallentuvat tiedot, on kielletty ilman Schücon nimenomaista suostumusta. Käyttäjä huolehtii siitä, että kolmansilla osapuolilla ei ole pääsyä tietokantoihin ja/tai sisältöihin millään tavoin.

Tarjouskilpailuja koskevat seuraavat poikkeavat määräykset: Tarjouspyyntöasiakirjoja saa käyttää, kun tarjous tehdään Schücon tuotteilla. Tarjouspyyntötekstejä saa muuttaa tätä tarkoitusta varten. Edellä mainittu ei päde kuitenkaan, kun on kyse Schücon tuotteiden ominaisuuksista. Ominaisuuksien tietoja ei saa muuttaa.

Schüco antaa metallirakentajalle ohjelmistoon, jota tämä käyttää verkkoportaalin kautta ja/tai jonka tämä tallentaa tietokoneelleen, yksinkertaisen ei-siirrettävän käyttöoikeuden käyttää ohjelmistoa kohdassa 3.1 mainittuihin tarkoituksiin.

Kaikki tietokantojen, sisältöjen ja/tai ohjelmistojen muuttaminen, muuntaminen, jakaminen/erottelu tai muu muokkaaminen (mukaan lukien lisäosaohjelmat, käännös, koodiksi muuttaminen, ohjelman purkaminen, hajottaminen tai yhteys toiseen ohjelmistoon ja/tai muihin tietoihin tai tietokantoihin) on kielletty; lisäksi Saksan tekijänoikeuslain (UrhG) § 69e pätee muuttumattomana. Sisältöjä, tietokantoja ja/tai ohjelmistoja ei saa ulkoistaa, vuokrata, edelleenlisensoida tai antaa muulla tavoin kuten vastikkeellisesti kolmannen osapuolen käyttöön tai muutoin käyttää kaupallisesti. Näiden määräysten rikkominen oikeuttaa Schücon irtisanomaan palvelun välittömästi ja velvoittaa mm. vahingonkorvaukseen (tekijänoikeuslain (UrhG) § 97), lisäksi tällainen rikkominen voi olla myös rikosoikeudellisesti rangaistavaa ((UrhG) §§ 106, 107, 108, 108 a, 108b).

4. Käyttäjän velvollisuudet
Jotta verkkoportaali voi toimia lukuisien käyttäjiensä ollessa verkossa yhtä aikaa, on tiettyjä sääntöjä noudatettava. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan jäljempänä kohdassa 4 esitettyjä sääntöjä. Metallirakentajan on varmistettava, että käyttäjä noudattaa kohdassa 4 mainittuja sääntöjä

4.1
Verkkoportaalia ja sen sovelluksia saa käyttää vain kohdassa 3.1 virkkeessä 1 mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki käyttö, joka tähtää verkkoportaalin käyttöön muihin kuin näihin tarkoituksiin, on kielletty.

4.2
4.2.1
Häiriöitä aiheuttava kajoaminen verkkoportaaliin on kielletty. Erityisesti on kielletty toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa verkkoportaalin liiallista kuormittumista tai kohtuutonta haittaa muille käyttäjille.

4.2.2
Kaikenlainen elektroniset hyökkäykset verkkoportaaliin (mukaan lukien kaikki verkkoportaalin käyttöön käytetyt laitteistot ja ohjelmistot) tai yksittäisiä käyttäjiä kohtaan on kielletty. Tällaisilla elektronisilla hyökkäyksillä tarkoitetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä:
- hakkerointiyritykset eli yritykset ohittaa, kiertää tai muulla tavoin saattaa pois käytöstä verkkoportaalin turvamekanismit
- virusten, matojen, troijalaisten käyttö ja/tai levittäminen
- raakahyökkäykset
- muut toimenpiteet tai menetelmät, jotka voivat vaikuttaa verkkoportaaliin ja kaikkiin verkkoportaalin käyttöön tarkoitettujen laitteistoihin ja ohjelmistoihin häiritsevästi ja/tai haitata Schücoa tai käyttäjiä.

4.2.3
Rikosoikeudellisesti olennaisten tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavien sisältöjen jakaminen käyttäjän toimesta on kielletty. Myös verkkoportaalin käyttö kilpailu- ja/tai kartellioikeudellisiin rikkomuksiin on kielletty.

5. Irtisanominen
Verkkoportaalin sopimusteitse sovitun käytön voi jompikumpi sopimuspuoli irtisanoa 2 viikon irtisanomisajalla. Tämä ei vaikuta oikeuteen irtisanoa sopimus perustellusta syystä Saksan siviililain (BGB) § 314:n mukaan. Irtisanominen on aina tehtävä teksti- tai kirjallisessa muodossa.

6. Muuta
6.1
Schüco pidättää itsellään oikeuden muuttaa näiden yleisten käyttöehtojen määräyksiä milloin tahansa ja erikseen perustelematta jäljempänä kohdissa 6.1.1–6.1.3 esitetyin edellytyksin.

6.1.1
Edellä mainitusta muutosoikeudesta poikkeuksen muodostaa kaikki muutokset sopimuskohteen kuvaukseen yleisten käyttöehtojen kohdassa 3. Mahdolliset muutokset ja/tai poikkeamat luvattuun palveluun Schüco ilmoittaa suoraan käyttäjälle ja tarjoaa tälle käyttösuhteen jatkoa muuttunein ehdoin, jos muutokset ja/tai poikkeamat vaikuttavat negatiivisesti käyttäjän etuihin.

6.1.2
Muut muutetut kuin kohdan 6.1.1 määrittelemät määräykset toimitetaan käyttäjälle sähköpostilla ja/tai kirjeellä ja/tai verkkoportaalin puitteissa ennen niiden voimaan astumista. Jos käyttäjä ei vastusta uusia yleisiä käyttöehtoja kuuden viikon kuluessa sähköpostiviestin vastaanottamisesta, muutetut yleiset käyttöehdot astuvat voimaan oletetusti. Schüco on velvollinen kertomaan käyttäjälle nimenomaisesti kuuden viikon määräajan merkityksestä (erityisesti sen osalta, että muutetut yleiset käyttöehdot katsotaan käyttäjän hyväksymiksi, ellei tämä ole vastaanottamista seuranneen määräajan sisällä vastustanut uusia yleisiä käyttöehtoja).

6.1.3
Jos käyttäjä ilmoittaa, ettei hän hyväksy uusia yleisiä käyttöehtoja kohdassa 6.1.2 esitetyn määräajan puitteissa, Schücolla on oikeus irtisanoa sopimussuhde asiakkaan kanssa asianmukaisesti neljäntoista päivän määräajalla.

6.2
Sopimuksen täyttötarkoituksessa sekä siihen liittyvällä sopimuksella Schücon toimitettavaksi sovitun palvelun tuottamistarkoituksessa Schüco voi käyttää myös kolmansia osapuolia niin kutsuttuina täytäntöavustajina.

6.3
Schücon sijasta voidaan tämän sopimuksen perusteella Schücolle annetut oikeudet ja velvollisuudet siirtää joko kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille yhden kuukauden varoitusajalla. Käyttäjällä on oikeus tällaisessa tapauksessa irtisanoa sopimussuhde Schücoon ilman erillisiä perusteita.

6.4
Edellä oleviin yleisiin käyttöehtoihin ja Schücon ja metallirakentajan välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan yksinomaisesti Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä.

Tulostettavaan versioon

Suostumus

Kyllä, hyväksyn Schücon yleisen tietosuojalausekkeen ja Schücon kirjautumistiedoilla suojatun Oma työpöytä -osan tietosuojalausekkeen" sekä tällä rekisteröitymisellä antamiani henkilötietojen käytön tietosuojamääräysten mukaisiin tarkoituksiin. Hyväksyn käyttöehdot .

Haluan saada tietoja (mainoksia) ajankohtaisista Schücon tuotteista ja palveluista seuraavissa kanavissa:

Nämä tiedot eivät ole pakollisia. Voit perua antamasi luvan milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen login@schueco.com tai ottamalla yhteyttä julkaisutiedoissa ilmoitettuihin yhteystietoihin. Tietojasi käsitellään edellä mainittujen tietosuojalausekkeiden mukaisesti.