1. Arkkitehdit
  2. Ensimmäinen kirjautuminen

Rekisteröinti Arkkitehdit

Yhteystiedot

Rekisteröinti

Conditions of use and licence conditions

Oma työpaikkani -portaalin yleiset käyttöehdot arkkitehdeille
Schüco International KG (jäljempänä ”lisenssinantaja”) tarjoaa oma työpaikkani –portaalissa sähköisiä luetteloita, rakennepiirustuksia, tarjouspyyntöjä, tarkastustodistuksia, arkkitehtien ja muita tietoja (jäljempänä: ”sisällöt”), tietoja ja tietokantoja (jäljempänä: ”tietokannat”) sekä muita ohjelmistotyökaluja ja ohjelmistoja asiakirjojen ja tietokantojen hallintaan ja kuvaukseen (jäljempänä: ”ohjelmisto”) suunnittelijoille ja arkkitehdeille (jäljempänä ”loppukäyttäjä”) työprosessien helpottamiseen lisenssinantajan tuotteiden kanssa, niiden hankintaan ja suunnittelemiseen sekä niiden kanssa työskentelyyn. Tämän palvelun käyttö edellyttää seuraavien käyttö- ja lisenssiehtojen hyväksymistä:

1. Yleistä
Nämä yleiset käyttöehdot koskevat kaikkia sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja, jotka lisenssintarjoaja tarjoaa käytettäväksi verkkoportaalissaan, ellei kyseisiä sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja koske erilliset käyttöehdot. Jos sisältöjä, ohjelmistoja ja/tai tietokantoja koskevat erilliset käyttöehdot, näitä noudatetaan ensisijaisesti suhteessa näihin käyttöehtoihin.

2. Käyttöoikeus
2.1 Verkkoportaalin käyttö edellyttää, että loppukäyttäjä on tehnyt asianomaisen käyttöoikeushakemuksen. Lisenssinantajan hakulomake on täytettävissä sähköisessä muodossa internetissä. Hakemuksessa loppukäyttäjän on ilmoitettava loppukäyttäjällä käytössään oleva sähköpostiosoite. Hakemuksen tehdessään loppukäyttäjä hyväksyy nämä yleiset käyttöehdot.
2.2 Lisenssinantaja tarkistaa kyseisen hakemuksen mahdollisimman pian. Jos hakemus hyväksytään, loppukäyttäjä saa hakemuksessa ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen, että loppukäyttäjälle on luotu käyttöoikeus portaaliin, jota tämä voi nyt alkaa käyttää.
2.3 Kirjautumistietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli kirjautumistiedot joutuvat kolmannen osapuolen käsiin, tästä on ilmoitettava lisenssinantajalle välittömästi.
2.4 Jos kirjautumistiedot syötetään kolme kertaa peräkkäin väärin tai niitä ei käytetä kirjautumiseen kolmeen kuukauteen, lisenssinantajalla on oikeus sulkea kirjautumisoikeus.

3. Käyttö
3.1 Tekijän- ja käyttöoikeudet: Kaikki oikeudet (erityisesti kaikki tekijänoikeudellisesti suojatut asemat ja lähiteollisoikeudet mukaan lukien tietokannan valmistajan oikeudet sekä muut oikeudet mukaan lukien täydentävien kilpailuoikeudellisen suoritussuojan asemat) sisältöihin, tietokantoihin ja ohjelmistoihin ovat ainoastaan lisenssinantajalla.
3.2 Käyttöoikeus: Lisenssinantaja myöntää loppukäyttäjälle maailmanlaajuisen, rajattoman ja peruutettavan oikeuden lisenssinantajan sisältöjen, tietokantojen ja ohjelmiston käyttöön työprosessien helpottamiseen tuotteiden käytöllä ja suunnittelulla. Sisältöjen, tietokantojen ja/tai ohjelmiston käyttö muunlaiseen käyttöön kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin on ehdottomasti kielletty. Sen lisäksi on myös kaikenlainen – kaikki tai osittainen, jatkuva tai väliaikainen – kopiointi (poikkeuksena ohjelmiston koneenluettavan kopion luominen varmistustarkoituksiin), erityisesti tallentaminen kaikentyyppisiin tiedostoihin, elektronisiin tiedonkäsittelylaitteistoihin ja/tai tallennusvälineisiin ja/tai sisältöjen, ohjelmiston ja/tai tietokantojen välittäminen eteenpäin poikkeuksena teknisesti tavallisen pyyntötoimenpiteen aiheuttaman keskusmuistiin välitallennuksen tai loppukäyttäjän kovalevylle on kielletty ilman nimenomaista lisenssinantajan hyväksyntää. Loppukäyttäjä huolehtii siitä, että kolmansilla osapuolilla ei ole millään tavoin pääsyä sisältöihin, tietokantoihin ja/tai ohjelmistoon.
3.3 Muut käyttörajoitukset: Ohjelmiston kaikenlainen muuttaminen (mukaan lukien kääntäminen, käsittely, sovittelu, jako, erottelu tai muokkaus add on -ohjelmilla, palauttaminen aiempaan muotoon, rajoittaminen, purkaminen ja/tai yhdistäminen muiden ohjelmistojen ja/tai muiden tietojen tai tietokantojen kanssa) ja/tai muunlainen sisältöjen, tietokantojen ja/tai tietokannan osien käsittely/muuntaminen on kielletty; ei rajoita Saksan tekijänoikeuslakia § 69e UrhG. Kielletty on lisäksi (johdollinen tai langaton) sisältöjen, tietokantojen ja/tai ohjelmiston julkinen toisto mukaan lukien julkinen saataville saattaminen tavalla, että kolmas osapuoli pääsee käyttämään niitä hyväkseen. Sisältöjä, tietokantoja ja/tai ohjelmistoja ei myöskään saa myydä, vuokrata, myöntää alilisenssejä tai muuten antaa käytettäväksi kolmansille osapuolille, välittää eteenpäin tai hyödyntää muulla tavoin; oikeudet ja velvollisuudet lisenssinantajan ja loppukäyttäjän välisestä suhteesta eivät myöskään ole siirrettävissä eteenpäin. Loppukäyttäjä velvoittaa itsensä varmistamaan, että hänen työntekijänsä tai muut ohjeistuksen alaiset henkilöt, joilla on käyttöoikeus sisältöihin, tietokantoihin ja/tai ohjelmistoon, noudattavat kaikkia sopimuksellisia velvoitteita – erityisesti velvoitteita kohdista 1–3. Lisäksi loppukäyttäjä velvoittaa itsensä varmistamaan, ettei kukaan järjestä pääsyä sisältöihin, tietokantoihin ja/tai ohjelmistoon. Jos loppukäyttäjä saa tietoonsa, että sisältöjä, tietokantoja ja/tai ohjelmistoa käytetään tai käsitellään tämän sopimuksen määräysten vastaisesti, on hänen välittömästi tehtävä kaikkensa tämän sopimuksenvastaisen käytön estämiseksi; hänen on lisäksi tiedotettava välittömästi lisenssinantajaa kyseisistä tapahtumista. Näiden määräysten rikkominen oikeuttaa lisenssinantajan päättämään voimassa olevan sopimussuhteen ilman irtisanomisaikaa sekä perumaan myönnetyn käyttöluvan sekä tämän lisäksi voidaan toteuttaa velvoitteet vahingonkorvauksiin. Lisenssinantaja pidättää oikeuden nimenomaisesti kaikkiin sopimuksellisiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin; tämän lisäksi loppukäyttäjälle huomautetaan, että kyseiset rikkomukset voivat olla myös rangaistavia tekoja (Saksan tekijänoikeuslaki §§ 106, 107, 108, 108a, 108b UrhG).

4. Loppukäyttäjän velvoitteet
Jotta verkkoportaali voi toimia lukuisien loppukäyttäjiensä ollessa verkossa yhtä aikaa, on tiettyjä sääntöjä noudatettava. Loppukäyttäjä on velvollinen noudattamaan jäljempänä kohdassa 4 esitettyjä sääntöjä.
4.1 Verkkoportaalia ja sen sovelluksia saa käyttää vain kohdassa 3.1 virkkeessä 1 mainittuihin tarkoituksiin. Kaikki käyttö, joka tähtää verkkoportaalin käyttöön muihin kuin näihin tarkoituksiin, on kielletty.
4.2
4.2.1 Häiriöitä aiheuttava kajoaminen verkkoportaaliin on kielletty. Erityisesti kiellettyjä ovat toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa verkkoportaalin liiallista kuormittumista tai kohtuutonta haittaa muille loppukäyttäjille.
4.2.2 Kaikenlaiset elektroniset hyökkäykset verkkoportaaliin (mukaan lukien kaikki verkkoportaalin käyttöön käytetyt laitteistot ja ohjelmistot) tai yksittäisiä loppukäyttäjiä kohtaan on kielletty. Tällaisilla elektronisilla hyökkäyksillä tarkoitetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä: hakkerointiyritykset eli yritykset ohittaa, kiertää tai muulla tavoin saattaa pois käytöstä verkkoportaalin turvamekanismit, virusten, matojen, troijalaisten käyttö ja/tai levittäminen, raakahyökkäykset, muut toimenpiteet tai menetelmät, jotka voivat vaikuttaa verkkoportaaliin ja kaikkiin verkkoportaalin käyttöön tarkoitettujen laitteistoihin ja ohjelmistoihin häiritsevästi ja/tai haitata Schücoa tai loppukäyttäjiä.
4.2.3 Rikosoikeudellisesti olennaisten tai kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavien sisältöjen jakaminen loppukäyttäjän toimesta on kielletty. Myös verkkoportaalin käyttö kilpailu- ja/tai kartellioikeudellisiin rikkomuksiin on kielletty.

5. Takuu
Lukuisten tehtävien sisältöön, tietokantoihin ja ohjelmistoon liittyen voi erittäin huolellisesta käsittelystä ja tarkastuksesta huolimatta esiintyä yksittäin virheellisiä tietoja; tämän vuoksi oikeudesta ei oteta takuuta. Tekniikan tämänhetkisen tilan vuoksi virheiden mahdollisuutta ohjelmistossa ja tietokannassa ei voida täysin poissulkea huolellisesta laatimisesta huolimatta. Loppukäyttäjän on sen vuoksi suoritettava riittävissä määrin toimenpiteitä mahdollisiin tapauksiin liittyen, että ohjelmisto ei toimi asianmukaisesti kokonaan tai osittain. Lisenssinantaja ei ole velvoitettu tämän sopimuksen mukaan takuiden varmistukseen tai vahingonkorvauksiin. Lisenssinantaja ja loppukäyttäjä ovat erityisesti yksimielisiä siitä, että ohjelmiston, tietokantojen sekä sisältöjen käyttö ei korvaa ammattimaista neuvontaa.

6. Irtisanominen
Verkkoportaalin sopimusteitse sovitun käytön voi jompikumpi sopimuspuoli irtisanoa 2 viikon irtisanomisajalla. Tämä ei vaikuta oikeuteen irtisanoa sopimus perustellusta syystä Saksan siviililain (BGB) § 314:n mukaan. Irtisanominen on aina tehtävä teksti- tai kirjallisessa muodossa.

7. Muuta
7.1 Lisenssinantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa näiden yleisten käyttöehtojen määräyksiä milloin tahansa ja erikseen perustelematta jäljempänä kohdissa 7.1.1–7.1.3 esitetyin edellytyksin.
7.1.1 Edellä mainitusta muutosoikeudesta poikkeuksen muodostaa kaikki muutokset sopimuskohteen kuvaukseen yleisten käyttöehtojen kohdassa 3. Mahdolliset muutokset ja/tai poikkeamat luvattuun palveluun lisenssinantaja ilmoittaa suoraan loppukäyttäjälle ja tarjoaa tälle käyttösuhteen jatkoa muuttunein ehdoin, jos muutokset ja/tai poikkeamat vaikuttavat negatiivisesti loppukäyttäjän etuihin.
7.1.2 Muut kuin kohdan 7.1.1 määrittelemät muutetut määräykset toimitetaan loppukäyttäjälle sähköpostilla ja/tai kirjeellä ja/tai verkkoportaalin puitteissa ennen niiden voimaan astumista. Jos loppukäyttäjä ei vastusta uusia yleisiä käyttöehtoja kuuden viikon kuluessa sähköpostiviestin vastaanottamisesta, muutetut yleiset käyttöehdot astuvat voimaan oletetusti. Lisenssinantaja on velvollinen kertomaan käyttäjälle nimenomaisesti kuuden viikon määräajan merkityksestä (erityisesti sen osalta, että muutetut yleiset käyttöehdot katsotaan loppukäyttäjän hyväksymiksi, ellei tämä ole vastaanottamista seuranneen määräajan sisällä vastustanut uusia yleisiä käyttöehtoja).
7.1.3 Jos loppukäyttäjä ilmoittaa, ettei hän hyväksy uusia yleisiä käyttöehtoja kohdassa 7.1.2 esitetyn määräajan puitteissa, lisenssinantajalla on oikeus irtisanoa sopimussuhde asiakkaan kanssa asianmukaisesti neljäntoista päivän määräajalla.
7.2 Sopimuksen täyttötarkoituksessa sekä siihen liittyvällä sopimuksella Schücon toimitettavaksi sovitun palvelun tuottamistarkoituksessa Schüco voi käyttää myös kolmansia osapuolia omina edustajinaan.
7.3 Lisenssinantajan sijasta voidaan tämän sopimuksen perusteella Schücolle annetut oikeudet ja velvollisuudet siirtää joko kokonaan tai osittain kolmansille osapuolille yhden kuukauden varoitusajalla. Loppukäyttäjällä on oikeus tällaisessa tapauksessa irtisanoa sopimussuhde Schücoon ilman erillisiä perusteita.
7.4 Edellä oleviin yleisiin käyttöehtoihin ja lisenssinantajan ja loppukäyttäjän välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan yksinomaisesti Saksan liittotasavallan lainsäädäntöä. Oikeuspaikka kaikille riita-asioille tästä sopimuksesta tai siihen liittyen, jos asiakas on elinkeinoharjoittaja, on Bielefeld.
Versio: kesäkuu 2019

Tulostettavaan versioon

Suostumus

Kyllä, hyväksyn Schücon yleisen tietosuojalausekkeen ja Schücon kirjautumistiedoilla suojatun Oma työpöytä -osan tietosuojalausekkeen" sekä tällä rekisteröitymisellä antamiani henkilötietojen käytön tietosuojamääräysten mukaisiin tarkoituksiin. Hyväksyn käyttöehdot .

Haluan saada tietoja (mainoksia) ajankohtaisista Schücon tuotteista ja palveluista seuraavissa kanavissa:

Nämä tiedot eivät ole pakollisia. Voit perua antamasi luvan milloin tahansa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen login@schueco.com tai ottamalla yhteyttä julkaisutiedoissa ilmoitettuihin yhteystietoihin. Tietojasi käsitellään edellä mainittujen tietosuojalausekkeiden mukaisesti.