1. O firmě
  2. Všeobecně
  3. Ochrana dat
  4. Uživatelské a licenční podmínky

Uživatelské a licenční podmínky společnosti Schüco International KGTisk stránky

1. Rozsah platnosti

1.1 Následující Uživatelské a licenční podmínky upravují podmínky, za kterých se mohou uživatelé účastnit všech online nabídek zveřejňovaných společností Schüco International KG, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld (následně "Schüco") na „www.schueco.com“. Platnost jiných ustanovení vyžaduje výslovný písemný souhlas Schüco.

1.2 V případě využívání online nabídek uživatel výslovně souhlasí s následujícími Uživatelskými a licenčními podmínkami.

1.3 Schüco si vyhrazuje právo kdykoliv do budoucna měnit či upravovat platnost těchto Uživatelských a licenčních podmínek, pokud se tak stane se zohledněním zájmů a míry únosnosti uživatele. Veškeré změny či doplňky jednotlivých uživatelských podmínek budou dány uživatelům včas na vědomí na vhodném místě na „www.schueco.com“. Uživatel má kdykoliv právo odmítnout změněné Uživatelské a licenční podmínky, a to prostřednictvím e-mailu (na: service@schueco.com) nebo písemně (na: Schüco International KG, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld). V takovém to případě mají obě strany právo okamžitě ukončit uživatelský a licenční poměr.

2. Obsah online nabídek

2.1 Schüco poskytuje uživatelům na svých webových stránkách „www.schueco.com“ přístup k různým online nabídkám. Jedná se přitom o online dostupné přehledy, jako katalogy Schüco, konstrukční výkresy, texty specifikací, zkušební certifikáty a informace pro architekty (následně „přehledy“), o databáze / online-portály, jakož i různé softwarové nástroje a software pro správu a zobrazování příslušných přehledů a dat (následně shrnuto jako "software"), za účelem usnadnění pracovní činnosti, nákupu a plánování výrobků Schüco.

2.2 Pro uživatele, kteří se chtějí ucházet o místo u Schüco, připravilo Schüco na „www.schueco.com“ online konkurzní systém „Schüco e-recruiting“, který má uživatelům umožnit rychlé a nekomplikované zasílání jejich konkurzních podkladů do Schüco. K tomu existují separátní Uživatelské podmínky a odkazy pro ochranu dat.

3. Registrace

3.1 Pro využívání některých online nabídek je nutno dopředu provést jednorázovou registraci. Ta je bezplatná.

3.2 Zaregistrovat se jsou oprávněni pouze jednání plně způsobilí uživatelé nebo ti, kteří jednají se svolením svého zákonného zástupce. Pro některé online nabídky jsou k registraci oprávněny jen určité skupiny uživatelů, jako například architekti, prodejci stavebních prvků nebo partneři a dodavatelé Schüco.

3.3 Každý uživatel je v rámci své registrace povinen vyplnit příslušné povinné údaje. Podle typu registrace (např. registrace jako architekt resp. dodavatel pro využívání nabídek uvedených v odstavci 2.1 nebo registrace do online konkurzního systému uvedeného v odstavci 2.2) se přitom může jednat např. o jméno, poštovní adresu, platný e-mail, libovolně zvolené uživatelské jméno (přezdívka) a/nebo již platné číslo dodavatele či zákazníka. Ve všech případech si uživatel při registraci volí své osobní heslo.

3.4 Neexistuje nárok na registraci. Schüco si v každém případě vyhrazuje právo na schválení registrace a zrušení jednou udělené registrace.

3.5. Po úspěšné registraci má uživatel možnost kdykoliv se přihlásit do systému pomocí svého zvoleného hesla a své emailové adresy (pro nabídky uvedené v položce 2.1) resp. svého zvoleného uživatelského jména (pro nabídky uvedené v položce 2.2), a využívat zde poskytovaných nabídek.

3.6 Uživatel se zavazuje, že bude všechny osobní údaje zadané v rámci registrace (jméno, adresu, e-mail) udržovat stále v aktuálním stavu.

3.7 Uživatel se zavazuje, chránit svůj přístup do systému Schüco online nabídek před zneužitím třeti osobou a uchovávat v tajnosti své osobní heslo.

4. Autorská a uživatelská práva

Všechna práva (především všechny autorsky chráněné položky a související ochranná práva, včetně práva výrobce databází a všechna ostatní práva, včetně pravního postavení doplňující právní ochrany před konkurencí) vyplývající z online nabídek poskytnutých uživatelům společností Schüco na „www.schueco.com“ náleží výhradně společnosti Schüco. Zahrnut v tom není uživateli přidaný obsah; autorská a uživatelská práva k němu patří výhradně těmto uživatelům.

5. Rozsah souhlasu k používání

5.1 Schüco přenechává uživateli územně na hranice České Republiky omezené, nevýhradní a nepřenosné právo k využívání online nabídek poskytnutých společností Schüco na „www.schüco.com“, a to k předem danému účelu.

5.2 Bez předchozího výslovného souhlasu Schüco je nepřípustné především jakékoliv kopírování, ukládání do souborů, elektronických systému pro zpracovávání dat a/nebo na paměťová média jakéhokoliv druhu a/nebo další předávání příslušných online nabídek (s výjimkou běžného, technicky podmíněného dočasného ukládání do pracovní paměti či na pevný disk uživatele) a jakékoliv veřejné zpřístupňování nebo jiné šíření těchto nabídek.

5.3 Kromě toho jsou bez výslovného souhlasu Schüco nepřípustné především jakékoliv změny, přepracování, dělení/separování nebo jiné úpravy online nabídek poskytovaných Schüco na „www.schueco.com“ (včetně úprav prostřednictvím programů add-on, překladů, reverzování, dekompilace, disassemblování nebo propojování s jinými softwary a/nebo jinými daty či databázemi); znění § 69e UrhG zůstává nedotčeno.

5.4 Příslušné online nabídky nesmí být zpeněžovány, pronajímány, licencovány či za úplatu poskytovány třetí straně nebo jinak komerčně využívány.

5.5 Uživatel zodpovídá za to, že jeho prostřednictvím se k příslušným online nabídkám žádným způsobem nedostane žádná třetí strana.

5.6 Porušení těchto podmínek opravňuje Schüco k okamžitému ukončení dohody a zavazuje uživatele k případné náhradě způsobených škod (např. podle § 97 UrhG); příslušné provinění kromě toho může být také trestné (např. podle §§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG).

6. Zodpovědnost za vlastní obsah přidaný uživatelem

6.1 Uživatel má v rámci některých online nabídek po příslušné registraci také možnost přidávat vlastní obsah, jako např. do online foto-portálu poskytnutého společností Schüco.

6.2 Uživatel nese výhradní zodpovědnost za veškerý obsah, který sám vložil, jako např. textů, fotografií, souborů etc.

6.3 Zavazuje se dodržovat všechny aplikovatelné legislativní předpisy, úřední vyhlášky, důvěrná ujednání a standardy, a zejména se zavazuje, že nebude porušovat obchodní známky, autorská práva a osobní údaje třetích stran. Je povinností uživatele průběžně se informovat o příslušných aplikovatelných úpravách.

6.4 Schüco před uvolněním nekontroluje obsah přidaný uživatelem.

7. Změny/ výmaz obsahu přidaného uživatelem.

7.1 Uživatel může prostřednictvím svých přístupových údajů kdykoliv odstranit jím přidaný obsah.

7.2 I přesto, že Schüco před uvolněním nekontroluje uživatelem přidaný obsah, je Schüco oprávněno tento obsah odstranit. To platí především v případech, kdy dojde ke skutečnému či předpokládanému porušení uživatelských podmínek a/nebo zákonných předpisů, nebo když se uživatel naposledy přihlásil do příslušné oblasti před více než šesti měsíci.

7.3 O případném odstranění obsahu bude uživatel neprodleně informován prostřednictvím emailu.

8. Ručení, náhrada škody

8.1 Schüco v žádném případě neručí za jakékoliv obsah přidaný uživatelem. Schüco ručí pouze za škody, které by vznikly úmyslným nebo nedbalostním porušením smlouvy ze strany Schüco. U škod, které vyplívají z porušení hlavních smluvních povinností, tzn. povinností, jejichž principiální plnění umožňuje řádný průběh smlouvy a na jejichž dodržování se uživatel spoléhá, ručí Schüco za každou nedbalost, avšak pouze do výše předvídané škody. Ručení za škody s následkem úmrtí, tělesné úmy a újmy na zdraví zůstává nedotčeno. Předchozí omezení ručení platí také při porušení povinností ze strany zákonných zástupců, spolupracovníků nebo pověřenců Schüco.

8.2 Uživatel osvobozuje Schüco a jeho zákonné zástupce, jakož i firmy spojené se Schüco, od veškerých nároků, které by mohly být vůči Schüco vzneseny třetí stranou v souvislosti s porušením práv obsahu přidaného uživatelem. Toto osvobození se týká především finančních úhrad za veškeré škody, které by Schüco mohly naběhnout v souvislosti s případným vymáháním ze strany třetího, a to včetně úhrady výdajů spojených s právním zastupováním a veškerých soudních poplatků.

8.3 Uživatel nahradí Schüco veškeré škody, které Schüco vzniknou neoprávněným používáním heslem chráněného přístupu k účtu uživatele nebo jiným škodlivým jednáním uživatele nebo třetí strany, a provinění bude zaviněno uživatelem.

9. Poskytování záruky

9.1 U přehledů poskytnutých společností Schüco se, i přes pečlivé zpracování a kontrolu, přesto mohou vyskytnout ojedinělé chybné údaje. Proto za jejich správnost nelze převzít žádné záruky.

9.2 V souvislosti s příslušnou technickou úrovní nelze chyby zapříčiněné softwarem vyloučit ani při nejpečlivějším vyhotovení těchto softwarů. Uživatel proto musí učinit přiměřená opatření pro případ, kdy by byl software vadný či nefunkční.

9.3 Schüco neručí za to, že budou online nabídky uživateli k dispozici kdykoliv a bez případného přerušení. Případné přerušení využívání online nabídek může být způsobeno především prováděním údržby systému nebo odstraňováním případných technických poruch. Schüco si proto vyslovně vyhrazuje právo na částečné či úplné přerušení online nabídek nebo omezení jejich dostupnosti.

9.4 Schüco a uživatel se shodují na tom, že zejména používání příslušného softwaru a databází v žádném případě nenahrazuje odborné poradenství.

9.5 Schüco neručí za chybné online nabídky a především za z toho případně plynoucí škody.

10. Ukončení uživatelského a licenčního poměru

10.1 Uživatel může kdykoliv a bez udání důvodů zrušením neodvolatelně deaktivovat svůj přístup do systému vygenerovaný jeho předchozí registrací. Ke zrušení může dojít buď prostřednictvím e-mailu (na: service@schueco.com) nebo také písemně (na: Schüco International KG, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld). Veškerý uživatelem přidaný obsah, jako fotografie, texty epod., budou po zrušení z příslušného portálu/databáze odstraněny.

10.2 Nehledě na odstavce 9.1 a 9.2 je Schüco kdykoliv oprávněno zrušit jednou udělené oprávnění k užívání a neodvolatelně deaktivovat přístup do systému se současným smazáním veškerých přehledů a dat zadaných uživatelem. To platí především tehdy, pokud uživatel poruší povinnosti vyplývající z těchto uživatelských podmínek nebo zákonné podmínky. Uživatel v tomto případě nemá nárok na žádnou náhradu. Schüco bude uživatele bezodkladně informovat o deaktivaci jeho přístupu prostřednictvím e-mailu.

10.3 Oprávnění k užívání jinak končí automaticky s ukončením příslušné online nabídky ze strany Schüco.

11. Ochrana dat

Schüco garantuje dodržování všech zákonných podmínek v souvislosti s ochranou osobních údajů. Osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány pouze v případě, že je to nutné v souvislosti s uzavřením smlouvy. Údaje zadané uživatelem během registrace nejsou společností Schüco předávány třetí straně bez výslovného souhlasu uživatele. Další informace o ochraně dat můžete nalézt ve všeobecných podmínkách ochrany dat společnosti Schüco.

12. Všeobecná ustanovení

12.1 Toto ujednání podléhá právním podmínkám Spolkové Republiky Německo s vyloučením úprav mezinárodního občanského zákoníku. Sídlem soudu pro veškeré právní spory v souvislosti s tímto ujednáním je Bielefeld.

12.2 Pokud by některá ustanovení těchto uživatelských a licenčních podmínek pozbyla platnosti, zůstává zbytek podmínek i nadále v platnosti. Neplatné podmínky je nutno nahradit takovými, které se svým smyslem a účelem budou ekonomicky co nejvíce blížit původním zneplatnělým podmínkám. To samé platí pro případné mezery v těchto uživatelských a licenčních podmínkách.

Únor 2013