1. O firmě
  2. Všeobecně
  3. Ochrana dat
  4. Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro architekti

Všeobecné podmínky pro používání „Moje pracoviště“ pro architektiTisk stránky

Uživatelské a licenční podmínky společnosti Schüco International KG (následně jen "poskytovatel licence")
pro využívání online zobrazovaného objemu dat, databází a softwaru (Online- licence). Poskytovatel licence nabízí online zobrazované Schüco-katalogy, konstrukční výkresy, texty specifikací, zkušební certifikáty a informace pro architekty (následně jen "objem dat"), databáze a různé softwarové nástroje a softwary pro údržbu a zobrazování objemu dat (následně oba prvky softwaru jen "software") svým zákazníkům (následně jen "konečným uživatelům") za účelem usnadnění jejich práce, v ohledu na plánování/projektování Schüco-produktů a nakládání s nimi, také online přes internet (následně "webové stránky").

Předpokladem pro využívání této online-nabídky je souhlas s níže uvedenými uživatelskými a licenčními podmínkami. Autorská práva a uživatelská oprávnění: Všechna práva (především autorsky právně chráněné položky a podobná ochranná práva včetně autorského práva autora databáze a všech ostatních práv včetně právního postavení doplňující právní ochrany výkonů před konkurencí) na online zobrazované objemy dat, databáze a software jsou vyhrazena výhradně poskytovateli licence. Oprávnění k využívání: Poskytovatel licence poskytuje konečnému uživateli na území České Republiky omezené, nevýhradní a nepřenosné právo užívání online zobrazovaných objemů dat, databází a softwaru v rámci běžného prohlížení webových stránek, a to za účelem usnadnění práce s produkty poskytovatele licence a s jejich plánováním. Jakékoliv kopírování, ukládání do souborů, elektronických aplikacích pro zpracování dat a/nebo na paměťová média všech typů a/nebo šíření softwaru a/nebo databází a/nebo objemů dat, s výjimkou technicky normálního zobrazení, které je podmíněno dočasným uložením v pracovní paměti nebo na pevném disku konečného uživatele, je bez předchozího schválení poskytovatele licence nepřípustné. Konečný uživatel dále zodpovídá za to, aby "naprosto žádným způsobem " neměla k softwaru a/nebo databázím a/nebo objemům dat přístup žádná třetí osoba. Nepřípustné je dále jakékoliv jiné, než 1 větou tohoto odstavce stanovené využití softwaru a/nebo databází a/nebo objemu dat. Další omezení využití: Jakékoliv změny, přepracování, dělení/rozkládání nebo jiné modifikace softwaru a nebo databází a/nebo objemu dat (včetně modifikace prostřednictvím add-on-programů, překládání, reverze, vytváření kompilací, rozklad nebo propojování s jinými software a/nebo jinými daty či databázemi) jsou nepřípustné; § 121/2000 Sb. zůstává nedotčen. Software a/nebo objemy dat a/nebo databáze nesmí být prodávány, pronajímány, prodávány jejich licence nebo jinak poskytovány třetím osobám nebo jiným způsobem komerčně využívány. Provinění proti těmto podmínkám opravňuje poskytovatele licence k okamžitému vypovězení licence a zavazuje mj. k náhradě škody ve smyslu autorského zákona; podobné porušení výše zmíněných podmínek kromě toho může být ve smyslu autorského zákona trestné. Poskytování záruky: Při množství online zobrazovaných objemů dat a databází se i přes pečlivé zpracování a kontrolu mohou ojediněle objevit chybné údaje. Proto není možno na jejich správnost poskytnout záruku. Adekvátně technické úrovni nelze chyby softwaru zcela vyloučit ani při jeho nejpečlivějším vyhotovení. Konečný uživatel proto učiní přiměřená opatření v případě, kdy by software řádně nepracoval vůbec nebo byl funkční jen částečně. Poskytovatel tímto ujednáním nepřejímá žádné závazky související s poskytnutím záruky a náhradou škody. Poskytovatel licence a konečný uživatel se shodují zejména v tom, že využívání softwaru, databází a objemů dat v žádném případě není náhrada odborného poradenství. Použitelné právo, sídlo soudu Toto ujednání podléhá právu Spolkové republiky Německo s vyloučením úprav mezinárodního občanského práva. Sídlem soudu pro všechny spory vyplývající z nebo související s tímto ujednáním je, pokud je zákazník obchodník, Bielefeld.