1. Architecten
  2. Eerste anmelding

Eerste aanmelding Architecten

Contactgegevens

Registratie

Gebruiks- en licentievoorwaarden

Gebruiks- en licentievoorwaarden van Schüco International KG (hierna "licentieverlener")
voor het gebruik van de online oproepbare inhoud, databank en software (online-licentie). De licentieverlener biedt de online oproepbare Schüco-catalogi, constructieschemas, aanbestedingsteksten, testcertificaten en architecteninformatie (hierna "Inhoud"), databases en verschillende softwaretools en software voor het beheer en de weergave van de inhoud en data (hierna beide software-elementen "Software") aan uw klanten aan (hierna "Eindgebruiker") ter verlichting van zijn/haar (ontwerp)werkzaamheden met betrekking tot Schüco-producten en ook via het Internet online (hierna "Website").


Het gebruik van dit online-aanbod vereist de instemming met de volgende gebruiks- en licentievoorwaarden. Auteursrecht en gebruiksrechten: alle rechten (met name alle rechten voortvloeiend uit het auteursrecht en aanverwante beschermende rechten, inclusief de rechten van de maker van de database, alsmede alle andere rechten, inclusief de door de wet voorziene aanvullende rechten op het gebied van het auteursrecht) op de online oproepbare inhoud, databank en de software behoren uitsluitend toe aan de licentiegever. Toestemming tot gebruik: de licentiegever verleent aan de eindgebruiker het - ruimtelijk beperkt tot het gebied van de Bondsrepubliek Duitsland - niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht, om de online oproepbare inhoud, databank en software te gebruiken binnen het kader van het gewone gebruik van de website ter verlichting van de werk(zaamheden) en de planning van producten van de licentiegever. Het kopieren, opslaan in bestanden, elektronische dataverwerkingssystemen en/of op opslagmedia van allerlei aard en/of het doorgeven van de software en/of databanken en/of de inhoud, met uitzondering van de technisch in het normale oproepproces vereiste tussenopslag in het werkgeheugen of op de vaste schijf van de eindgebruiker, is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de licentiegever verboden. De eindgebruiker dient verder ervoor te zorgen dat derden - op welke wijze dan ook - geen toegang kunnen krijgen tot de software en/of de databases en/of de inhoud. Verder is ook elk ander gebruik van de software en/of de databases en/of de inhoud verboden dat zin 1 van deze paragraaf overstijgt. Overige beperkingen in het gebruik: veranderingen, aanpassingen, deling/scheiding of overige modificaties van de software en/of databanken en/of inhoud (inclusief modificaties via "add-on"-programmas, conversies, "reverse engineering", decompilatie, deassemblage of koppeling aan andere software en/of andere gegevens of databases) zijn niet toegestaan; dit heeft geen invloed op § 69e UrhG. De software en/of de inhoud en/of databases mogen niet worden verkocht, verhuurd, middels een licentie worden overgedragen of anderzijds beschikbaar worden gesteld aan derden, of anderszins commercieel worden geëxploiteerd. Bij overtreding van deze bepalingen heeft de licentiegever het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen en verplicht onder andere tot een schadevergoeding (§ 97 UrhG); een dergelijke overtreding kan strafbaar zijn (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG). Garantie: als uitvloeisel van de grote hoeveelheid gegevens op de online oproepbare inhoud en databases, zijn ondanks nauwkeurige controle, incidentele fouten nooit geheel uit te sluiten. Bijgevolg kan men geen verantwoordelijkheid dragen voor de correctheid. Als gevolg van de stand van de techniek kunnen fouten in de software, ondanks zorgvuldige compilatie, nooit geheel worden uitgesloten. De eindgebruiker dient daarom passende voorzorgsmaatregelen te treffen voor het geval de software, geheel of gedeeltelijk, niet correct functioneert. Deze overeenkomst verplicht de licentiegever niet tot enige vorm van garantie of schadeloosstelling. De licentiegever en de eindgebruiker zijn het in het bijzonder mee eens dat een gebruik van de softwaredatabases en de inhoud geen vervanging vormt voor een deskundig advies. Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank Op deze overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing met uitsluiting van de regelingen van het internationale privaatrecht. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit of in samenhang met deze overeenkomst is, op voorwaarde dat de klant een handelaar is, Bielefeld.

Naar de printversie

Toestemming

Ja, ik ga akkoord met algemene privacyverklaring en met die voor het met voor het met wachtwoord beveiligde domein "Mijn werkplek" van Schüco, evenals met het gebruik van mijn persoonsgegevens uit deze aanmelding voor de doeleinden als vermeld in de voorschriften voor de gegevensbescherming. Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden.

Ik wil graag informatie (reclame) over de producten en diensten van Schüco ontvangen per:

Deze informatie is facultatief. U kunt uw toestemming voor de verzending te allen tijde intrekken. Stuur hiervoor een e-mail naar login@schueco.com of naar de in het impressum aangegeven contactgegevens. Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bovenvermelde privacyverklaringen.