Čo hľadáte?

Často kladené otázky

Sustainability in general

1. Ako je definovaná trvalá udržateľnosť, kde sa o tom možno viac dozvedieť?

1. Ako je definovaná trvalá udržateľnosť, kde sa o tom možno viac dozvedieť?

Dobrý vstup do témy trvalej udržateľnosti v stavebníctve ponúka webová stránka spolkového ministerstva dopravy, stavebníctva a rozvoja miest:

http://www.nachhaltigesbauen.de/nachhaltiges-bauen/informationsportal-nachhaltiges-bauen.html

Tam sú podrobne a veľmi zrozumiteľne opísané tri piliere trvalej udržateľnosti : ekológia, ekonómia a sociálno-kultúrne aspekty v súvislosťami s budovami.

2. Existujú pre budovu rôzne certifikačné systémy?

2. Existujú pre budovu rôzne certifikačné systémy?

V svetovom meradle existuje množstvo rôznych certifikačných systémov. Mnohé sú aplikované len regionálne a vyvinuli sa z rôznych iniciatív. V medzinárodnom meradle sa používajú a vedú na trhu LEED, BREEAM a DGNB. Pre národný francúzsky trh je vedúcim systémom HQE.
Tri spomenuté veľké systémy majú rozdielne ťažiskové body. Zblíženie sa zatiaľ neočakáva. Architekti, projektanti a výrobcovia sú pri projektovaní a realizácií stavieb povinní zohľadňovať príslušné požiadavky. Napokon si vhodný certifikačný systém pre svoju budovu vyberá staviteľ.

3. Ktoré požiadavky treba zohľadniť pri certifikovaných budovách pre fasády a okná?

3. Ktoré požiadavky treba zohľadniť pri certifikovaných budovách pre fasády a okná?

Pri všetkých systémoch vždy pozitívne vplýva vysoká energetická efektivita. V ďalšom majú systémy svoje požiadavky špecifikované v kritériách. Certifikátori budov a projektanti potom presadzujú požiadavky do popisu parametrov špecificky vo vzťahu k budovám. Pretože tento proces veľmi závisí od koncepcie budovy a dosiahnutého kvalitatívneho stupňa, nie sú možné paušálne údaje. Príloha ukazuje, že systémy Schüco sa dajú veľmi dobre použiť pre budovu podrobujúcu sa certifikácii.

4. Sú potrebné zvláštne dokumenty?

4. Sú potrebné zvláštne dokumenty?

V zvyšujúcej sa miere sa požadujú ako podklady údaje o vplyve produktov na životné prostredie. Schüco k tomu poskytuje vhodné EPD (Environmental Product Declarations) cez SchüCal pre hliníkové systémy, a pre plasty vzory EPD obvykle používané v odvetví. Špeciálne pre LEED sa vznášajú otázky k regionalite a recyklovateľnému podielu.


5. Ako sa hodnotí materiál okien - hliník, plast a drevo - v súvislosti s trvácnosťou?

5. Ako sa hodnotí materiál okien - hliník, plast a drevo - v súvislosti s trvácnosťou?

Na konci fázy využívania domu nadobúda význam demontovateľnosť a recyklovateľnosť. Drevo je v princípe obnoviteľné, drevené okenné rámy sa musia po demontáži spáliť alebo uložiť na skládku. Staré okná z plastu už dlhý čas zhodnocuje organizácia Rewindo a znova používa na výrobu okenných profilov. Pre hliníkové okná a fasády vznikla v roku 2011 v podobe certifikovanej recyklačnej spoločnosti v Nemecku výkonná recyklačná organizácia pod zastrešením A/U/F. Zo starého hliníka sa tak znova vyrábajú vysoko kvalitné profily, v ľubovoľnom objeme a vysoko energeticky efektívne. Všetok raz zabudovaný hliník týmto vytvára zásobník materiálu a energie pre budúce generácie, ktorý sa skutočnou recykláciou môže materiálovo nespočetne krát znova použiť, bez toho, aby pritom utrpela jeho kvalita a vlastnosti. Tieto tri materály sú v konečnom dôsledku pre okná ekologicky takmer rovnako hodnotné. Okenné systémy z plastu ponúkajú ekonomické výhody, hliníkové systémy funkčné výhody a prednosti pri stvárnení.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Čo znamená cradle to cradle (C2C)?

6. Čo znamená cradle to cradle (C2C)?

Cradle to Cradle po anglicky znamená “od zrodenia ku zrodeniu” a popisuje kolobeh materiálov v uzavretých, potenciálne nekonečných cykloch. V podstate ide o to, aby sa materiály už nestávali „odpadom“, ale aby všetky obsiahnuté látky po dobe ich použitia opäť slúžili ako základné zložky ďalšieho biologického alebo technického cyklu. Predpokladom je toxikologická nezávadnosť všetkých zložiek - a stvárnenie produktu, ktoré zaisťuje oddeliteľnosť jednotlivých zložiek. Povedané inak: Cradle to Cradle je vedeckým základom pre uskutočňovanie cirkulačného hospodárstva v stavebnom priemysle.

7. Na čo slúži certifikácia C2C?

7. Na čo slúži certifikácia C2C?

Inštitút Cradle to Cradle Products Innovation Instituts C2CPII so sídlom v San Francisku (USA) vytvoril komplexný systém hodnotení, podľa ktorého je možné vyvíjať, kvalifikovať a certifikovať produkty, ktoré spĺňajú požiadavky C2C. V posledných rokoch neustále rastie dopyt po certifikácii budov (LEED, BREEAM, DGNB), mimo toho rastie aj dopyt po udržateľných materiáloch a produktoch. C2C je certifikácia produktov, ktoré predstavujú nezávislé potvrdenie kvality týchto produktov. Certifikát je platný okrem iného taktiež ako doklad o neprekračovaní škodlivých emisií behom montáže, používania a demontáže, a môže slúžiť ako podklad pre výberové konania, ktoré vyžadujú aspekty udržateľnosti. Produkty s certifikáciou C2C sa tiež už započítavajú do LEED, BREEAM a DGNB.


Pre EU predstavuje prechod na cirkulačné hospodárstvo ústrednú budúcu stratégiu európskeho hospodárstva, ktorá je okrem iného od roku 2015 podporovaná balíčkom Circular Economy. Preukázateľne recyklovateľné produkty preto budú mať do budúcna väčší význam napr. v rámci vyhlasovania verejných zákaziek.

8. Čím sa vyznačuje produkt s C2C certifikáciou?

8. Čím sa vyznačuje produkt s C2C certifikáciou?

Produkty s certifikátom Cradle to Cradle sú analyzované z toxikologického hľadiska a sú recyklovateľné vo vysokej kvalite. V závislosti na úrovni certifikácie (základná, bronzová, strieborná, zlatá alebo platinová) bolo skúmané a optimalizované 75, 95 alebo 100 hmotnostných percent obsiahnutých zložiek a tým boli na konci životného cyklu zaistené riadne procesy recyklácie. Schüco musí zároveň prostredníctvom svojich dodávateľov preukázať, že pri všetkých komponentoch boli dodržané hraničné hodnoty a vylúčené zakázané látky - celkom podľa požiadaviek C2CPII. V tomto smere sa skúma až na úroveň chemických substancií (100 ppm). Štandard C2C okrem toho pri výrobe produktu vyžaduje používanie obnoviteľných energií, zodpovedné nakladanie s vodou a vysoké sociálne štandardy. Produkty s certifikáciou C2C sú tak preukázateľne lepšie pre ľudí a životné prostredie a sú o krok napred na ceste k cirkulačnému hospodárstvu.

9. Ako takáto certifikácia prebieha?

9. Ako takáto certifikácia prebieha?

Certifikát je udeľovaný nezávislým inštitútom Cradle to Cradle Products Innovation Institute (C2CPII) so sídlom v San Franciscu. K tomu musí Schüco preukázať, že boli splnené všetky požiadavky certifikačného štandardu, musí to mať dôkladne zdokumentované a poskytnúť všetky dôkazy a výsledky skúšok. Všetky podklady sú certifikačnému orgánu poskytované prostredníctvom skúšky o zhode. Certifikát je vydávaný iba vtedy, ak sú splnené všetky požiadavky. Okrem toho je každé dva roky vyžadovaná opätovná certifikácia. 

Pretože testovanie použitých látok zasahuje hlboko do dodávateľského reťazca a zloženie materiálu je skúmané až na 100 ppm (0,01%), je nutné zapojení všetkých dodávateľov a subdodávateľov. 

Dodávatelia pritom môžu chrániť svoje obchodné tajomstvá - napríklad výrobné procesy - zabezpečením dôverných informácií prostredníctvom dohôd o mlčanlivosti (anglicky Non-Disclosure Agreements, NDA). Pokiaľ sú objavené látky, ktoré nespĺňajú prísne požiadavky normy C2C, musia byť  nahradené inými. Tento proces optimalizácie produktu je dôležitou súčasťou certifikácie C2C.  

Na auditoch, optimalizáciách a celom procese certifikácie spolupracuje Schüco s EPEA Internationale Umweltforschung z Hamburgu a Drees & Sommer SE.

10. Aký je rozdiel medzi všeobecnou recykláciou a recykláciou C2C?

10. Aký je rozdiel medzi všeobecnou recykláciou a recykláciou C2C?

Recyklácia vykonávaná v súčasnosti je obvykle „downcycling“. To znamená, že pri procese recyklácie materiálov dochádza ku strate ich technickej kvality. Napríklad okenné sklo sa v súčasnosti nerecykluje späť na vysoko kvalitné okenné sklo, ale sa väčšinou mení na obalové sklo alebo iné podradné výrobky, pokiaľ nakoniec neskončí na skládke; minerálna suť sa používa do cestných podkladov miesto toho, aby bola znovu použitá na stavebné steny a základy. Recyklácia podľa princípu Cradle to Cradle má naopak zaistiť, aby všetky materiály mohli cirkulovať v rovnakej pôvodnej kvalite. Týmto spôsobom môžu byť trvalo zachované hodnoty, ktoré boli vytvorené vo výrobných a zušľachťovacích procesoch.

Okrem iniciatívy C2C sa preto Schüco aktívne zapája aj do iniciatívy recyklácie A/U/F s cieľom dlhodobo zlepšiť cirkulačný cyklus v oblasti výroby okien a fasád.

11. Čím sa C2C líši od ostatných certifikátov?

11. Čím sa C2C líši od ostatných certifikátov?

Certifikácia Cradle to Cradle sa oproti podnikovým certifikáciám, ako je napr. ISO 14001 (environmentálny management), alebo certifikáciám budov, ako DGNB, vzťahuje viac na konkrétne produkty. Podľa ISO 14024 zodpovedá certifikácia C2C Prehláseniu o životnom prostredí „typu I“, ktoré je zrovnateľné s deklaráciami Modrý anjel (Blaue Engel) alebo natureplus. To znamená, že definované kritériá sú kontrolované a overované externými odborníkmi a výsledky sú prostredníctvom certifikátu prezentované ako kvalitatívne a overiteľné informácie - v tomto prípade v stupňoch základného, bronzového, strieborného, zlatého alebo platinového hodnotenia. Na rozdiel od EPD (Environmental Product Declaration), čo je environmentálne prehlásenie „typu III“, ktoré je možné vydať pre každý produkt, sa certifikácia C2C udeľuje iba produktom, ktoré spĺňajú vysoké štandardy C2C pre  zdravotnosť a recyklovateľnosť materiálov a taktiež požiadavky ohľadne energií, nakladanie s vodou a sociálnych štandardov.

12. Ktoré produkty a systémy Schüco už majú C2C certifikáciu?

12. Ktoré produkty a systémy Schüco už majú C2C certifikáciu?

Produkty s bronzovou certifikáciou C2C:

Vytvorili sme modulárny systém, ktorý umožňuje plánovanie okien, dverí a fasádnych systémov v konštrukčnom softvéry SchüCal podľa bronzového štandardu C2C. Z certifikovaných komponentov je možné skladať kompletné produkty šité na mieru príslušným stavebným projektom, tie potom získajú osvedčenie C2C. Používanú sú systémy Schüco AWS, Schüco ADS SimplySmart a Schüco FWS, ktoré dosiahli bronzový štandard C2C.

Modulárny systém bol optimalizovaný na striebornú úroveň v roku 2017.

Produkty so striebornou certifikáciou C2C:

Strieborný certifikačný štandard C2C zatiaľ získali tri produkty: Schüco FWS 50.SI, Schüco AWS 75.SI+ a Schüco AWS 65 NL. 

Všetky certifikáty nájdete v Docu Centre.

13. Aká podpora je dostupná pri použití SchüCal?

13. Aká podpora je dostupná pri použití SchüCal?

Plánovací, kalkulačný a objednávací softvér SchüCal vám už teraz umožňuje jednoducho skontrolovať, či sú produkty Schüco C2C overené. Len niekoľkými kliknutiami zistíte, či je nakonfigurovaná jednotka kompatibilná s C2C. Overovanie prebieha vždy na základe existujúcich certifikátov pre jednotlivé produkty a modulárne systémy.

14. Bude v budúcnosti certifikovaných viac produktov Schüco?

14. Bude v budúcnosti certifikovaných viac produktov Schüco?

Áno! Schüco vyvinulo mapu C2C pre štruktúrovanie procesu neustáleho zlepšovania. Začiatkom roku 2018 by mal byť k dispozícii modulárny systém C2C na striebornej úrovni. V budúcnosti by mali byť podľa C2C certifikované všetky hliníkové systémy Schüco. Kritéria C2C sú taktiež postupne integrované do vývoja nových produktov a ďalších kategórií produktov. Spolupracovníci Schüco sú intenzívne zaškoľovaní do tejto témy.


15. Čo môžem urobiť, ak môj plánovaný systém ešte nie je certifikovaný C2C?

15. Čo môžem urobiť, ak môj plánovaný systém ešte nie je certifikovaný C2C?

Pokiaľ je v projekte vyžadovaná certifikácia C2C a plánovanie neumožňuje použiť vhodné produkty s certifikáciou C2C, existuje možnosť individuálnej certifikácie. Tá je však cenovo a časovo veľmi náročná. Pri špeciálnych konštrukciách z hliníkových profilov nie sú výdaje tak enormné, pretože štandardné hliníkové systémy Schüco sú už certifikované. Pre bližšie informácie nás, prosím, kontaktujte.

Kontakt

Moja otázka nebola zodpovedaná.

Ak máte ďalšie otázky o C2C a certifikovaných produktoch Schüco, vyplňte náš kontaktný formulár.