Schüco Sök

Vanliga frågor

Generellt om hållbarhet

1. Hur definieras hållbarhet och var kan jag läsa mer?

1. Hur definieras hållbarhet och var kan jag läsa mer?

Besök gärna tyska förbundsministeriet för transport, byggande och stadsplanering webbplats:

Där beskrivs de tre grunderna för hållbart byggande: miljö, ekonomi och sociokulturella aspekter.

2. Finns det olika certifieringssystem för byggnader?

2. Finns det olika certifieringssystem för byggnader?

Det finns ett stort antal certifieringssystem runt om i världen. Många av dessa har uppstått ur olika initiativ och används endast regionalt. Internationellt sett är LEED, BREEAM och tyska DGNB ledande certifieringssystem. I Frankrike gäller främst HQE.
De tre stora systemen har olika tyngpunkter och kommer troligtvis inte att närma sig varandra den närmsta tiden. Det åligger arkitekten, konstruktören och tillverkaren att ta hänsyn till gällande krav. Det är byggherren som väljer enligt vilket system han önskar certifiera sin byggnad.

3. Vilka krav på fasader och fönster måste jag ta hänsyn till vid certifieringen av min byggnad?

3. Vilka krav på fasader och fönster måste jag ta hänsyn till vid certifieringen av min byggnad?

Alla system premierar god energieffektivitet. I övrigt har de angivit olika kriterier. Byggnadscertifierare och planerare anger de byggnadsspecifika kraven i specifikationen. Eftersom processen är helt beroende av byggnadskonceptet och valet av kvalitetsnivå är det inte möjligt att ange generella bedömningsgrunder. Av erfarenhet vet vi att Schücos system är väl lämpade för att bygga miljöcertifierat.

4. Krävs särskild dokumentation?

4. Krävs särskild dokumentation?

Information om produkters miljöeffekter efterfrågas i allt större utsträckning. Schüco tillhandahåller via den egna mjukvaran SchüCal EPDs (Environmental Product Declarations) via SchüCal för aluminiumsystem och för PVC brukliga EPD-prover. Särskilt LEED efterfrågar information om regionen och andelen återvunnet material.


5. Hur bedöms de olika fönstermaterialen aluminium, PVC och trä ur hållbarhetssynpunkt?

5. Hur bedöms de olika fönstermaterialen aluminium, PVC och trä ur hållbarhetssynpunkt?

När byggnaden tjänat ut är det viktigt att klimatskalet kan återvinnas. Trä är principiellt en förnybar råvara, fönsterkarmar av trä måste brännas eller deponeras när de tjänat ut. Gamla PVC-fönster återvinns sedan länge via organisationen Rewindo och återanvänds för nya fönsterprofiler. År 2011 skapade tyska certifierade återvinnare ett system för återvinningen av aluminiumfönster och -fasader inom ramen för A/U/F. Tack vare detta kan förbrukade profiler energieffektivt återvinnas om och om igen och användas för tillverkningen av nya högkvalitativa profiler. Allt inbyggt aluminium bildar därmed ett lager för kommande generationer som kan återanvändas otaliga gånger utan att förlora i kvalitet. De tre materialen är i summan miljömässigt näst intill likställda för fönster. PVC-fönster är ekonomiska, aluminiumfönster funktionella och flexibla i gestaltningen.

Cradle to Cradle® (C2C)

6. Vad är cradle to cradle (C2C)?

6. Vad är cradle to cradle (C2C)?

Cradle to cradle (C2C) är ett designkoncept för hållbart byggande där produkter och byggnader utvecklas på ett sådant sätt att de inte generar avfall eller i framtiden behöver kasseras. Detta kräver att alla material är toxiologiska ofarliga och att produkten designas på ett sådant sätt att komponenterna kan separeras. Med andra ord är Cradle to Cradle (vagga till grav) den vetenskapliga grunden för genomförandet av den cirkulära ekonomin i byggbranschen. 

7. Varför C2C-certifiering?

7. Varför C2C-certifiering?

Innovationsinstitutet Cradle to Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) i San Francisco har skapat ett holistiskt utvärderingssystem för att utveckla, utvärdera och certifiera produkter som uppfyller C2C-kraven. Eftersom efterfrågan på byggcertifieringar (LEED, BREEAM, DGNB) stadigt ökat under de senaste åren har också kravet på hållbara material och produkter ökat. C2C är en produktcertifiering vilket innebär en oberoende bekräftelse av produktens kvalitet. Certifikatet är bland annat giltigt som bevis på överensstämmelse av skadliga utsläpp under installation, användning och demontering och kan användas som bevis i anbudsspecifikationer som kräver hållbarhet. C2C-certifierade produkter kan redan krediteras under LEED, BREEAM och DGNB.

För EU är omvandling av den europeiska ekonomin till en cirkulär ekonomi en viktig strategi för framtiden. Det har marknadsförts sedan 2015 med Circular Economy Package. Certifierade återvinningsbara produkter kommer därför att bli betydligt viktigare i framtiden, till exempel vid offentliga anbud.

8. Vad utmärker en C2C-certifierad produkt?

8. Vad utmärker en C2C-certifierad produkt?

Cradle to Cradle-certifierade produkter genomgår en toxikologisk analys och kan återvinnas till hög kvalitet. Beroende på certifieringsnivån (Basic, Bronze, Silver, Gold eller Platinum) undersöks och optimeras 75%, 95% eller 100% av vikten på beståndsmaterialet och återvinningsprocesserna vid livscyklens slut säkerställs . Samtidigt måste Schüco tillhandahålla bevis från sina leverantörer att gränsvärdena och substansförbuden som verkställs av C2CPII följs i alla komponenter. Analysen går här ner till nivån för de kemiska ämnena (100 ppm). C2C-standarden kräver också användning av förnybar energi, förvaltning av vatten och höga sociala standarder för tillverkning av produkter. C2C-produkter är således påvisbart bättre för människor och miljö och går ett steg längre på vägen mot en cirkulär ekonomi.

9. Hur fungerar certifieringen?

9. Hur fungerar certifieringen?

Certifikatet delas ut av den oberoende Cradle till Cradle Product Innovation Institute (C2CPII) i San Francisco. För detta ändamål måste Schüco bevisa att alla krav i certifieringsstandarden har följts och dokumentera detta i full omfattning samt tillhandahålla motsvarande certifikat och mätningar som bevis. Alla dokument lämnas till certifieringsorganet för en kontroll. Om alla krav är uppfyllda tilldelas certifikatet. Dessutom krävs omcertifiering vartannat år.

När testet av de bestående materialen når långt in i leveranskedjan och granskar materialkompositionen noggrant ner till 100 ppm (0,01%), måste leverantörerna och underleverantörerna vara involverade.

Leverantörer kan skydda sina affärshemligheter (t.ex. produktionsprocesser) genom att skydda konfidentiell information med ett icke-avslöjande avtal (NDA). Om material som inte uppfyller de strikta kraven i C2C-standarden hittas måste de ersättas. Denna produktoptimeringsprocess är en viktig del av C2C-certifieringen.

För revision, optimering och hela certifieringsprocessen arbetar Schüco med EPEA Internationale Umweltforschung baserat i Hamburg och Drees & Sommer SE.

10. Vad är skillnaden mellan vanlig återvinning och återvinning enligt C2C?

10. Vad är skillnaden mellan vanlig återvinning och återvinning enligt C2C?

Återvinningen som görs idag är i allmänhet "downcykling." Detta innebär att materialet förlorar teknisk kvalitet under återvinningsprocessen. Till exempel återvinns fönsterglas för närvarande inte till högkvalitetsfönsterglas. De förvandlas vanligtvis till behållarglas eller en annan produkt av sämre kvalitet tills den slutligen blir till avfall. Syftet med återvinning enligt Cradle to Cradle-principen att alla material ska kunna cirkulera med en bibehållen kvalitet. Genom detta bevaras det värde som skapas i tillverknings- och efterbehandlingsprocesser.

Förutom C2C-initiativet är Schüco därför aktivt involverat i A / U / F recykling initiative för att förbättra materialcykeln i fönster- och fasadkonstruktion på lång sikt.

11. Hur skiljer sig detta från andra miljödeklarationer?

11. Hur skiljer sig detta från andra miljödeklarationer?

Till skillnad från affärsrelaterade certifikat som ISO 14001 (environmental management) eller byggcertifikat som DGNB (German Sustainable Building Council) är en Cradle to Cradle-certifiering kopplad till en specifik produkt. Enligt ISO 14024 är C2C-certifiering en miljödeklaration av typ I, jämförbar med Blaue Engel (”Blue Angel”) eller natureplus. Detta innebär att fastställda kriterier granskas och verifieras av externa experter och resultaten kommuniceras via etiketten som kvalitativ och verifierbar information, i detta fall som en basic-, brons-, silver- eller platina-certifieringsnivå. Till skillnad från en EPD (miljöproduktdeklaration), som är en miljödeklaration av typ III som kan utfärdas för alla produkter, tilldelas C2C-certifiering endast produkter som följer de höga C2C-standarderna för materialhälsa och möjlighet till återvinning, samt energi, vatten och sociala krav.

12. Vilka produkter och system från Schüco är certifierade enligt C2C?

12. Vilka produkter och system från Schüco är certifierade enligt C2C?

Produkter med C2C Brons:

Vi har skapat ett modulsystem som gör det möjligt att utforma fönster-, dörr- och fasadsystem i enlighet med C2C Brons genom Schücos programvara SchüCal. Certifierade artiklar kan alltså kombineras för att göra en projektspecifik produkt som sedan får C2C-verifiering. Systemen som används är Schücos fönstersystem AWS-, Schücos dörrsystem ADS , SimplySmart och Schüco fasadsystem FWS som alla har uppnått C2C Brons.

Det modulära systemet kommer vidare att optimeras för silvernivå.

Produkter med C2C Silver:

Tre produkter har redan certifierats enligt den höga C2C Silver-standarden: Schüco FWS 50.SI, Schüco AWS 75.SI + och Schüco AWS 65 NL.

Alla certifikat finns i Docu Center.

13. Vilken stöd finns tillgängligt genom SchüCal?

13. Vilken stöd finns tillgängligt genom SchüCal?

Schücos programvara SchüCal för design, beräkning och beställningar gör att du redan enkelt kan kontrollera om Schüco-produkter är C2C-verifierade. Med bara några klick kan du ta reda på om den konfigurerade enheten är C2C-kompatibel. Verifieringen baseras alltid på befintliga certifikat för enskilda produkter och modulsystem.

14. Kommer fler av Schücos produkter att certifieras i framtiden?

14. Kommer fler av Schücos produkter att certifieras i framtiden?

Ja. Schüco har utvecklat en C2C-plan för att strukturera den fortsatta processen för förbättring (se diagram). Alla Schüco-aluminiumsystem ska C2C-certifieras i framtiden. C2C-kriterierna integreras också gradvis i utvecklingen av nya produkter och ytterligare produktkategorier.

15. Vad kan jag göra om mitt planerade system ännu inte är certifierat enligt C2C?

15. Vad kan jag göra om mitt planerade system ännu inte är certifierat enligt C2C?

Om en C2C-certifiering krävs för ett projekt och planeringen inte tillåter en lösning med C2C-kompatibla produkter så finns det ett alternativ för individuell certifiering. Detta kostar pengar och tar tid. Det kostar mindre för specialkonstruktioner tillverkade av aluminiumprofiler, eftersom standardaluminiumsystemen från Schüco redan är certifierade. Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Schücos hållbarhetsarbete

Har du fler frågor om C2C eller andra certifierade Schücoprodukter?

Vänligen kontakta ansvarig medarbetare:

Erik Lööf Ekström.

Vanliga frågor
Dashboard
webspecial.m209.close