Schüco Sök

...

Koldioxidbalansräkning

Schüco har vidtagit ett antal åtgärder för att minska utsläppen. Vi har sett över energianvändningen i våra byggnader. Bytt till fjärrvärme. Infört ett nytt verktyg för att optimera transporter och logistik.

Åtgärder för att reducera koldioxidutsläppen

Alla våra tyska enheter har sedan den 1 januari 2012 gått över till grön el. Därigenom kunde vi minska utsläppen förorsakade av vår energiförbrukning med 15 % och vi fortsätter löpande att se över hur vi kan blir ännu bättre. Allt från att minska pappersförbrukningen och antalet utskrifter till att se över våra tjänsteresor. I centrum står våra engagerade medarbetare som genom att agera medvetet gör en stor insats för att minska koldioxidutsläppen.


Räkna ut koldioxidavtryck

Kontrollförfarande

För att räkna ut Schücos koldioxidavtryck har vi tagit hänsyn till energiförbrukningen i produktionen, hur mycket energi vi använder för belysning, kylning och uppvärmning av våra byggnader, transporter, tjänsteresor och medarbetarnas väg till arbetet samt hur mycket papper och trycksaker vi förbrukar. All data har kontrollerats av TÜV NORD CERT. TN-CC 020: 2011-08 ligger till grund för beräkningen.

Resultat

Genom en regelbunden beräkning av koldioxidavtrycket läggs grunden för en hållbar minskning av koldioxidutsläpp. Beräkningarna tar hänsyn till alla klimatpåverkande växthusgaser som produceras av företaget och produktionsprocessen. Omräknat motsvarade koldioxidförbrukningen cirka 74 000 ton vid den första mätningen 2011. Våra byggnader och produktionen stod för över 50 % av energiförbrukningen, följt av transporter, resor till och från arbetet samt pappers- och trycksaksförbrukningen.


Redan 2012 hade Schüco reducerat sitt avtryck med mer än en tredjedel, främst genom ett byte till grön el. Och till skillnad från 2011 års 74,292 ton låg siffran nu på 46,040 ton.
2016 beräknades koldioxidutsläppet till totalt 27,890 ton. Minskningen med nästan 40 % från 2012 berodde främst på en minskning av företagsaktiviteter och olika åtgärder för att spara energi och öka energieffektiviteten.

Genom att definiera ambitiösa och konkreta åtgärder för att möta Parisavtalets mål för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5° belyser Schüco återigen sitt engagemang för hållbart byggande och företaget siktar på att bli helt koldioxidneutrala till 2040.

HÅLLBARHET

Broschyrer

Fassade

Läs mer om åtgärderna Schüco åtar sig för att tackla vår tids globala utmaningar.

Koldioxidbalans
Dashboard
webspecial.m209.close