Hva leter du etter?

...
Schüco Plus Design Fasadeskolen

Produktdesign – funksjonalitet og estetikk

Et Google-søk på “design” gir 15.110.000.000 treff, et svært høyt tall for et begrep som på ingen måte er entydig.  Hvilke kvaliteter tenker vi på når vi bruker ordet? Snakker vi om produktets fysiske brukskvaliteter eller spiller også motebegreper og status inn? Hva skiller design fra kunst?

Allerede i måten begrepet benyttes i ulike språk vil en oppdage et antall betydninger som springer ut fra det opprinnelige «designare» som kan oversettes med blant annet «beskrive», «bestemme» eller «betegne».


Med den industrielle revolusjon og tiltagende masseproduksjon (av alt fra alminnelige bruksgjenstander til maskiner) forskjøv betydningen av begrepet seg mer i retning av industriell formgiving og produktutvikling der både funksjonalitet og estetisk uttrykk er inkludert.

Michael Erlhoff og Tim Marshall skriver i sin bok “Design Dictionary” at «Simplicity is complex, complexity is simple». Uansett er det mange faktorer som skal sammenstilles på veien fram mot et godt produkt. Praktiske funksjoner som ergonomi, anvendbarhet, krav til vedlikehold og sikkerhet skal vurderes sammen med økonomiske aspekter som påvirker materialvalg, produksjonsteknologi og faktorer som er avgjørende for lagring og transport. I tillegg kommer kvaliteter knyttet til økologi og bærekraft. Fremtidsrettet produktutvikling tar hensyn til ressurseffektivitet og energiforbruk ved fremstilling, og legger samtidig til rette for at råmaterialene kan gjenvinnes for ny anvendelse når levetiden er over.

Schüco Plus Icon

I en krisesituasjon vil det alltid finnes muligheter, la oss bruke den til å se fremover, tenke nytt og styrke oss sammen.

Schüco Plus- setter fokus på de nyeste trendene

Produktdesign – funksjonalitet og estetikk
Dashboard
webspecial.m209.close