Schüco zoeken
 • Data protection
 • Data protection information for customers and potential customers
...
 • Data protection
 • Data protection information for customers and potential customers

Data protection information for customers and potential customers

Artikelen 13, 14 en 21 van de algemene verordening gegevensbescherming
Schüco International KG verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke.


Daartoe artikel 12 ev. van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verleent u als betrokkene wiens persoonsgegevens verwerkte rechten zijn, die wij als bedrijf moeten naleven. De gegevens die afzonderlijk worden verwerkt en de manier waarop ze worden gebruikt, hangt sterk af van onze respectieve relatie met u. Verdere details of wijzigingen ten behoeve van de gegevensverwerking vindt u in de desbetreffende contractdocumenten, formulieren, toestemmingsverklaring (indien nodig) en / of andere aan u verstrekte informatie (bijvoorbeeld in het kader van het gebruik van onze website).

Deze informatie over gegevensbescherming wordt regelmatig bijgewerkt.


Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kunt u contact opnemen?
Naam: Schüco International KG
Adres: Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld
E-mail: info@schueco.com, Tel.: +49 (0)521 783-0


Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
Adres: Schüco International KG, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld
E-mail: datenschutzbeauftragte@schueco.com, Tel.: +49 (0)521 783-0


Rechtsgrondslag en doel van de gegevensverwerkingHet opslaan van uw gegevens kan verschillende rechtsgrondslagen hebben. De verwerking van uw gegevens is afhankelijk van het type service dat we leveren en het type relatie dat we met u hebben.


Artikel 6, (1) (b) Contract of aangaan van een contract

Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van onze contracten met u en de uitvoering van uw bestellingen, evenals voor de uitvoering van maatregelen en activiteiten in het kader van precontractuele relaties, bijv. met jou als aangemelde klant.
We kunnen onze contractuele of precontractuele verplichtingen niet expliciet, tenzij we uw persoonlijke gegevens verwerken.

De verwerking dient met naam om onze contractuele verplichtingen te gelden in overeenstemming met uw bestellingen en vereisten en omvat de diensten, maatregelen en activiteiten die hiervoor nodig zijn. Deze bepaling in wezen contractgerelateerde communicatie met u, traceerbaarheid van transacties, bestellingen en andere overeenkomsten, evenals voor kwaliteitscontroles door middel van bijbehorende documentatie, goodwillprocedures, maatregelen voor het beheren en optimaliseren van bedrijfsprocessen en voor het gebruik van onze algemene zorgplichten, beheer en controle via aangesloten bedrijven; statistische evaluaties voor bedrijfsbeheer, registratie van kosten en controle, rapportage, interne en externe communicatie, facturering en fiscale evaluatie van operationele diensten, risicobeheer, bewering van juridische claims en verdediging van juridische geschillen; beveiliging van IT-beveiliging en algemene beveiliging, waaronder de veiligheid van gebouwen en fabrieken, beveiliging en bewustmaking van huisregels (bijvoorbeeld door middel van toegangscontrole); het waarborgen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens, het voorkomen en onderzoeken van misdrijven; controle door raden van toezicht van toezichthoudende organen (bv. audit).


Artikel 6 (1) (f) Onze legitieme belangen of die van derden

We kunnen uw gegevens (d.w.z. als klant of potentiële klant) verder verwerken dan de daadwerkelijke uitvoering van contracten of pre-contracten als dit nodig is om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen en wanneer uw gegevens legitieme belangen niet in de weg staan.


De verwerking vindt met name plaats om de volgende redenen:

 • Overdracht als onderdeel van een zakelijke activiteit
 • De externe uitstraling van ons bedrijf (foto's en video-opnamen bij evenementen) voor marketingdoeleinden en verkooppromoties
 • Het verkrijgen van informatie en gegevensuitwisseling met kredietagentschappen, als dit ons commercieel risico overschrijdt
 • Verdere ontwikkeling van diensten en producten evenals bestaande systemen en processen
 • Verbetering van onze gegevens, bijvoorbeeld door gebruik of onderzoek van gegevens die voor het publiek beschikbaar zijn
 • Statistische evaluaties of marktanalyse
 • De bewering van juridische claims en verdediging van juridische geschillen die niet rechtstreeks aan de contractuele relatie kunnen worden toegewezen
 • De beperkte opslag van gegevens, als verwijdering niet mogelijk is of alleen mogelijk met een onevenredig grote inspanning vanwege de specifieke manier waarop de gegevens worden opgeslagen
 • Preventie en onderzoek van misdrijven, zo niet uitsluitend voor de naleving van wettelijke bepalingen
 • Beveiliging van gebouwen en fabrieken (bijvoorbeeld door middel van toegangscontrole en videobewaking), voor zover dit verder gaat dan de algemene zorgplichten
 • Bewaken en bewust maken van huisregels door middel van bijbehorende maatregelen en door middel van videobewaking om onze klanten en medewerkers te beschermen en bewijsmateriaal te beveiligen in geval van misdrijven en hun preventie
 • Het verzenden van productinformatie (directe reclame) op onze producten die vergelijkbaar zijn met degene die u al bij ons heeft gekocht, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel.


Artikel 6(1)(a) Toestemming
Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonlijke gegevens (bijv. gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden), vormt deze toestemming - naast andere indien van toepassing - de rechtsgrondslag van de gegevensverwerking. U kunt deze toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door een brief met de kop "Intrekking van toestemming voor reclame" te sturen naar Schüco International KG, afdeling Gegevensbescherming, Karolinenstraße 1-15, 33609 Bielefeld, Duitsland. U wordt in de bijbehorende toestemmingstekst afzonderlijk geïnformeerd over de doeleinden en gevolgen van het intrekken of niet verlenen van toestemming.


Artikel 6(1)(e) Wettelijke naleving
Zoals bij elk bedrijf dat deel uitmaakt van het economische proces, zijn we ook onderworpen aan een verscheidenheid aan wettelijke verplichtingen. Dit zijn voornamelijk wettelijke vereisten (bijv. handels- en belastingwetten, sociale wetgeving), maar het kunnen ook toezichts- of andere officiële voorschriften zijn.
De doeleinden van de verwerking kunnen onder meer identiteits- en leeftijdscontroles, fraudepreventie en witwassen van geld, het voldoen aan belastinggerelateerde monitoring- en rapportageverplichtingen en het archiveren van gegevens met het oog op gegevensbescherming en gegevensbeveiliging, evenals controle door de belasting zijn kantoor en andere autoriteiten.
Bovendien kan de publicatie van persoonsgegevens vereist zijn als onderdeel van officiële / gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal, strafprocedures of het doen gelden van burgerlijke vorderingen.


De door ons verwerkte gegevenscategorieën, als wij geen gegevens rechtstreeks van u ontvangen, en de herkomst daarvan
Als dit nodig is om onze diensten te verlenen, verwerken we persoonsgegevens die zijn verkregen met toestemming van andere bedrijven of andere derde partijen (bijv. kredietagentschappen, adresverkoopbedrijven). We verwerken ook persoonsgegevens die we hebben verkregen, verkregen of verkregen met toestemming van openbaar toegankelijke bronnen (bijv. telefoongidsen, handels- en verenigingsregisters, burgerlijke stand, register van debiteuren, kadasters, pers, internet en andere media) en die we mogen verwerken.

Relevante categorieën van persoonsgegevens kunnen met name zijn:

 • Persoonsgegevens (naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep / branche en vergelijkbare gegevens)
 • Contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer en vergelijkbare gegevens
 • Adresgegevens (transactie-informatie en vergelijkbare gegevens
 • Betalingsbevestiging / begeleidende nota voor bank- en kredietkaarte
 • Informatie over uw financiële situatie (kredietwaardigheidsgegevens inclusief kredietscore, d.w.z. gegevens voor het beoordelen van het economische risico
 • Klantengeschiedenis

Gegevens over uw gebruik van de door ons verstrekte telemedia (bijv. de tijd dat u onze websites, apps of nieuwsbrief hebt bezocht, pagina's / links van u die u hebt opgeroepen en / of inzendingen en vergelijkbare gegevens), videogegevens


Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevensBinnen ons bedrijf worden uw gegevens ontvangen door interne afdelingen of organisatie-eenheden die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen of in het kader van de verwerking en implementatie van ons legitieme belang.
Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan externe kantoren in combinatie met de uitvoering van het contract en / of na uw toestemming:

 • Om te voldoen aan wettelijke bepalingen waaraan wij verplicht zijn te voldoen voor de openbaarmaking, rapportage of overdracht van gegevens of wanneer de overdracht van gegevens in het algemeen belang is
 • Als externe dienstverleners namens ons gegevens verwerken als gevelbouwers of partijen die bepaalde functies vervullen (bijv. externe datacenters, ondersteuning / onderhoud van IT-toepassingen, archivering, documentverwerking, callcenterdiensten, controle, gegevensvalidatie of plausibiliteitscontroles, gegevensvernietiging), inkoop / inkoop, klantenadministratie, brievenwinkels, marketing, mediatechnologie, onderzoek, risicobeheersing, facturering, telefonie, websitebeheer, auditdiensten, kredietinstellingen, drukkerijen of bedrijven voor gegevensverwerking, koeriersdiensten, logistiek)
 • Op basis van onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden

Verder geven wij uw gegevens niet door aan derden. Als we dienstverleners opdracht geven in het kader van de verwerking, zullen uw gegevens bij hen aan dezelfde beveiligingsnormen voldoen als bij ons. In andere gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de gegevens naar hen zijn verzonden.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard

We verwerken en bewaren uw gegevens voor de duur van onze zakelijke relatie. Dit omvat ook het aangaan van een contract (precontractuele rechtsverhouding) en de uitvoering van een contract.
Verder zijn we onderworpen aan verschillende bewaar- en documentatieverplichtingen, die onder meer voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB) en de Duitse fiscale code (AO). De daar voorgeschreven termijnen voor bewaring en / of documentatie zijn tot tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele juridische relatie.

Bovendien kunnen bijzondere wettelijke bepalingen een langere bewaartermijn vereisen, zoals de bescherming van bewijs in combinatie met wettelijke verjaringstermijnen. Onder §§ 195 ev. van het Duitse burgerlijk wetboek (BGB) is de reguliere verjaringstermijn drie jaar, maar ook verjaringstermijnen tot 30 jaar kunnen van toepassing zijn.

Als de gegevens niet langer nodig zijn om het relevante verwerkingsdoel te vervullen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij - beperkt - verdere verwerking ervan vereist is vanwege ons doorslaggevend legitiem belang. Een dergelijk doorslaggevend legitiem belang bestaat ook, bijvoorbeeld als het niet mogelijk is om gegevens te verwijderen vanwege de manier waarop ze worden opgeslagen of als dit alleen mogelijk is met een onevenredig grote inspanning, en verwerking voor andere doeleinden wordt uitgesloten door geschikte technische en organisatorische maatregelen.


Recht op toegang, verwijdering, bezwaar en andere rechten van betrokkenen uit de artikelen 15-22 van de AVG
U kunt uw claims tegen ons ook doen gelden met betrekking tot uw rechten als betrokkene in overeenstemming met artikelen 15-22 van de AVG

Recht op toegang
U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of persoonlijke gegevens over u al dan niet worden verwerkt en, indien dat het geval is, toegang tot de persoonlijke gegevens en de informatie vermeld in artikel 15 van de AVG.

Recht op rectificatie
U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen en, indien nodig, de voltooiing van onvolledige persoonlijke gegevens (artikel 16 van de AVG).

Recht op verwijdering
U hebt het recht om van ons de verwijdering van uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te verkrijgen wanneer een van de in artikel 17 van de AVG genoemde gronden van toepassing is, b.v. als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Recht op beperking van verwerking
U hebt het recht om van ons een beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de voorwaarden vermeld in artikel 18 van de AVG van toepassing is, b.v. als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van de beoordeling door ons.

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme redenen aantonen voor de verwerking die uw belangen, rechten en vrijheden opheffen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (artikel 21 van de AVG).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteitU heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben in strijd is met de AVG (artikel 77 van de AVG). U kunt dit recht doen gelden bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.


Data protection information for customers and potential customers
Dashboard
Sluiten