Sweden change

Login

Användardata
E-postadress
Lösenord

SCHÜCO INTERNATIONAL KGS (NEDAN BENÄMND "LICENSGIVAREN") ANVÄNDNINGS- OCH LICENSVILLKOR FÖR UTNYTTJANDE AV ONLINE-TILLGÄNGLIGA UPPLYSNINGAR, DATABASER OCH PROGRAMVAROR (ONLINE-LICENS)

Licensgivaren tillhandahåller online tillgängliga Schüco-kataloger, konstruktionsritningar, offertunderlag, provningsintyg och arkitektinformation (nedan benämnda ”upplysningar”) samt databaser, diverse programverktyg och dataprogram för förvaltning och återgivning av upplysningar och data (nedan båda programvaruelementen benämnda ”programvara”) åt sina kunder (nedan benämnda "slutanvändarna"), i syfte att underlätta arbete med, hänvisning till och projektering av och med Schüco-produkter, även online via Internet (nedan benämnd "webbplatsen"). För att få utnyttja denna online-möjlighet krävs godtagande av nedanstående användnings- och licensvillkor.

UPPHOVS- OCH NYTTJANDERÄTTIGHETER

Alla rättigheter (i synnerhet alla enligt upphovsrättslagen skyddade positioner och liknande skyddsrättigheter, inbegripet databasupprättarens rättigheter, och alla övriga rättigheter inbegripet de som följer av det kompletterande konkurrensrättsliga prestationsskyddet) till de upplysningar, databaser och programvaror som är online tillgängliga, tillkommer uteslutande licensgivaren.

MEDGIVANDE TILL ANVÄNDNING

Licenstagaren medger slutanvändaren en geografiskt till förbundsrepubliken Tysklands territorium begränsad, ej exklusiv och ej överlåtbar rätt att utnyttja de upplysningar, databaser och programvaror som är online tillgängliga, inom ramen för en normal användning av webbplatsen i syfte att underlätta arbetet med och projekteringen av licensgivarens produkter. Kopiering och lagring i filer, elektroniska databehandlingssystem och/eller på datamedier av vad slag de än mår vara och/eller vidarebefordran av programvaran och/eller databaser och/eller upplysningar, med undantag av sådan tekniskt nödvändig mellanlagring i slutanvändarens arbetsminne eller hårddisk som ingår i ett normalt arbetsförlopp, är tillåten endast efter uttryckligt medgivande från licensgivaren. Slutanvändaren är dessutom ansvarig för att inte tredje part – oavsett på vilket sätt – får tillgång till programvaran, och/eller databaserna och/eller upplysningarna. I övrigt är allt utnyttjande av programvaran och/eller databaserna och/eller upplysningarna som går utöver det utnyttjande som regleras i den första meningen i detta stycke förbjudet.

ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR AV ANVÄNDNINGEN

All förändring, omarbetning, uppdelning/avskiljning eller annan modifiering av programvaran och/eller databaserna och/eller upplysningarna (inbegripet modifiering genom tilläggsprogram, konvertering, bakåtkompilering, avassemblering samt koppling till annan programvara och/eller andra data eller databaser) är förbjuden. § 69e i upphovsrättslagen (UrhG) berörs ej av detta. Programvaran och/eller databaserna och/eller upplysningarna får inte avyttras, uthyras, licensieras i andra hand eller på annat sätt mot vederlag göras tillgängliga för tredje part eller utnyttjas kommersiellt på annat sätt. Vid brott mot dessa bestämmelser har licensgivaren rätt att säga upp överenskommelsen utan varsel och att bl.a. kräva skadestånd (§ 97 UrhG). Ett sådant brott kan därutöver föranleda allmänt åtal (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b UrhG).

GARANTI

På grund av den stora datamängden i de online tillgängliga databaserna och upplysningarna kan, trots mycket omsorgsfull bearbetning och kontroll, enstaka felaktiga uppgifter förekomma. Vi kan därför inte påta oss något ansvar för riktigheten.

Inom ramen för teknikens möjligheter kan fel i programvaran, trots yttersta omsorg vid dess utarbetande, inte helt uteslutas. Slutanvändaren måste därför vidta lämpliga förebyggande åtgärder ifall programvaran helt eller delvis inte skulle fungera normalt.

Licensgivaren påtar sig genom denna överenskommelse inte något garanti- eller skadeståndsansvar. Licensgivaren och slutanvändaren är i synnerhet överens om att ett utnyttjande av programvaran, databaserna och upplysningarna inte kan ersätta en professionell rådgivning.

TILLÄMPLIG RÄTT OCH LAGA DOMSTOL

För denna överenskommelse gäller förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning under uteslutande av den internationella privaträttens regler. Behörig domstol för alla tvister med anledning av eller i samband med denna överenskommelse är, om kunden är en juridisk person, Bielefeld.

       
* Obligatoriska inmatningsfält
 
Home

Cumulus Login