Iceland change
Brugerdata
Mail
Adgangskode

BRUGS- OG LICENSBETINGELSER FOR BRUG AF INDHOLD, DATABASER OG SOFTWARE, DER KAN DOWNLOADES ONLINE (ONLINE-LICENS) FRA SCHÜCO INTERNATIONAL KG (EFTERFØLGENDE KALDT "LICENSGIVER")

Licensgiveren tilbyder sine kunder (efterfølgende kaldt slutbruger) mulighed for at downloade Schüco-kataloger, konstruktionstegninger, licitationer, godkendelsesbeviser og arkitektinformationer (efterfølgende kaldt "indhold") og databaser. Desuden forskellige software tools og software (efterfølgende kaldes begge software-elementerne for "software"), der gør det nemmere at forvalte og præsentere indholdet og dermed at arbejde og planlægge med samt bestille Schüco-produkter via nettet (efterfølgende kaldt "website"). Brugen af disse online-produkter forudsætter indforståelse med de efterfølgende licens- og slutbrugerbetingelser.

OPHAVS- OG BRUGSRETTIGHEDER

Det er udelukkende licensgiveren, der har ophavsrettighederne (herunder omfattes især alle punkter, der er beskyttet af loven om ophavsret og af lignende betingelser, inklusive databaseproducentens rettigheder samt alle andre rettigheder, herunder også rettigheder til yderligere beskyttelse af ydelser i henhold til konkurrenceloven) til de indhold, databaser og den software, der kan downloades online.

BRUGSTILLADELSE

Licensgiveren giver slutbrugeren ret til inden for rammerne af den normale brug af et website at bruge indhold, databaser og software med det formål at lette arbejdet og planlægning med licensgiverens produkter. Denne ret, som licensgiveren overdrager til slutbrugeren, er begrænset til området for Forbundsrepublikken Tyskland. Denne ret er ikke eksklusiv og kan ikke overdrages til andre. Med mindre det er udtrykkeligt aftalt med licensgiveren, er det forbudt at kopiere samt videregive software og/eller databaser eller andet indhold eller at gemme dette i filer, i elektroniske edb-systemer eller på andre opbevaringsmedier ud over den tekniske gemmefunktion, der er nødvendig for at gemme/ downloade filerne på slutbrugerens harddisk. Slutbrugeren skal sørge for, at tredjemand - ligegyldigt på hvilken måde - ikke kan råde over softwaren, databaserne og/eller indholdet. Det er heller ikke tilladt at bruge denne software og/eller databaser og/eller indholdet på anden måde end, hvad der er opført i den første sætning i dette afsnit.

YDERLIGERE BRUGSINDSKRÆKNINGER

Enhver ændring, omarbejdelse, opdeling eller anden modifikation af softwaren og/eller databaser og/eller indhold (inklusive modifikation via add-on-programmer, oversættelser eller tilbage-udvikling, afkodning af kildekoden eller samkøring med anden software og/eller andre data og databaser) er forbudt. § 69e i den tyske lov om ophavsret forbliver uberørt heraf. Det er forbudt at sælge, leje, underlicensere eller på anden måde mod betaling at give tredjemand mulighed for at gøre brug af softwaren og/eller databaser og/eller indholdet. Kommerciel brug af softwaren og/eller databaser og/eller indholdet er ligeledes forbudt. Krænkelse af disse bestemmelser berettiger licensgiveren til opsigelse uden overholdelse af frister og forpligter muligvis slutbrugeren til at yde skadeserstatning (§ 97 i den tyske lov om ophavsret). En sådan krænkelse kan desuden have strafferetlige konsekvenser (§§ 106, 107, 108, 108 a, 108b i den tyske lov om ophavsret).

MANGELSANSVAR

Indhold og databaser, der kan downloades fra websitet, er meget omfattende, og der kan derfor på trods af omhyggelig bearbejdning og kontrol optræde enkelte, fejlagtige oplysninger. Der kan derfor ikke ydes nogen garanti for rigtigheden af indhold og databaser.

På trods af omhyggelig udarbejdelse af softwaren, kan det ifølge aktuel teknik ikke helt udelukkes, at der optræder fejl. Slutbrugeren træffer de passende foranstaltninger i tilfælde af, at softwaren helt eller delvis ikke arbejder tilfredsstillende.

Licensgiveren overtager i forbindelse med denne aftale hverken forpligtelser for mangler eller til at yde skadeserstatning. Licensgiver og slutbruger er enige om, at brug af software, databaser samt indhold fra websitet ikke erstatter faglig rådgivning.

GÆLDENDE RET, VÆRNETING

Denne aftale er underlagt tysk lovgivning med udelukkelse af bestemmelserne om internationalt køb. Værneting for alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale er, for så vidt at kunden er erhvervsdrivende, Bielefeld.

       
* Obligatoriske felter